Meny
helsebygg---eldre---omsorg_24255885068_o

Kvinnehelse på dagsorden

Gjennom fire webinar i vinter har Senterkvinner fra hele landet lært mye om hvilke utfordringer kvinner har i møte med helsevesenet og hvordan kjønnsforskjeller påvirker hvor god behandling du får for plagene dine.

Senterkvinnene har i vinter satt fokus på kvinnehelse gjennom fire webinar med ulike vinklinger på dette temaet. Hurdalsplattformen har mange gode formuleringer om satsing på kvinnehelse og vi må løse denne sammensatte utfordringen gjennom både konkrete handlinger og videre forskning.

Kvinnesykdommer er oftere mulig å behandle hos fastlegen, og blir derfor i mindre grad forsket på. Helseeffekten av å ha samme fastlege over tid er godt dokumentert. Å sikre at fastlegeordningen ikke kollapser, er derfor en svært viktig politisk sak. Dette er «tjenester nær folk» i praksis, og både antallet fastleger, listelengden og rammevilkårene for legevaktsordningen må sees på for å ivareta denne ordningen.

Graviditet og barseltid er en spesielt sårbar periode for mange kvinner, der man har stor kontakt mot helsevesenet. Kontinuitet i oppfølgingen fra samme jordmor er viktig for tryggheten for hele familien. Senterkvinnene mener vi bør finne muligheter for ansettelser på tvers av forvaltningsnivåer, slik at man kan ansette jordmødre i fulle stillinger der de jobber både i kommunen og i sykehusene.

Siden kvinner generelt blir eldre enn menn, får de mer av helseplager som er typiske for eldre, og ofte flere av dem samtidig. Det er viktig med både helsehjelp og omsorgstilbud som er tilpasset den enkeltes livssituasjon. Vi må vite om kjønnsbetydningen som årsaker til sykdom, i behandling av sykdom og i beskrivelsen av sykdommers forløp. Forskning på sykdommer hos eldre må trappes opp.

Mangelen på kvalifisert helsepersonell blir stadig mer alvorlig. En plan for både utdanning og rekruttering av ulike typer helsepersonell er derfor svært viktig sammen med økonomiske midler til å få gjennomført denne. Senterkvinnene mener vi må øke antallet studieplasser for leger, sykepleiere og annet helsepersonell, og samtidig vektlegge Helse- og omsorgsfag som en viktig del av yrkesfagene i videregående skoler.

Kjønnsperspektivet er nødvendig for å forstå kvinnehelse, Manglende kjønnsbalanse i forskning og akademia påvirker dette. Kjønn er resultat av biologi og fysiske ting, men også avhengig av kultur, forventninger og opplevelsen av seg selv. Likeverdige helsetjenester er et viktig mål på veien mot likestilling! Kvinners erfaringer må anerkjennes som kilde for kunnskap.

I det siste webinaret vårt løftet vi blikket ut av landet og fikk et bilde på helseutfordringer for kvinner i verden. Det er dessverre langt igjen til likestilling mellom kjønnene også på helsefeltet.