Meny
2019 Jente på bryggekant - Aker Brygge i Oslo

Styrk samordningen av forebyggende arbeid blant barn og unge  

Resolusjon vedtatt av Senterkvinnenes landsmøtet 17.mars 2024:

Rus og kriminalitet øker blant barn og unge. Vi hører stadig om hendelser der disse begår kriminelle handlinger under påvirkning av rusmidler. Tragiske hendelser, noen så alvorlig som vold og drap.

Mange kommuner sliter med å få til et godt forebyggende arbeid. En av årsakene til dette er mangel på økonomiske midler. Samtidig er det et stort ønske å få i gang tiltak.  

For å lykkes i dette arbeidet trengs en samordning på tvers både med skoler, organisasjoner og politi.  

En slik måte å samordne på er SLT-modellen. SLT står for Samordning av Lokale ressurser og kriminalforbyggende Tiltak. Her koordineres informasjon, kunnskap og ressurser mellom kommunale aktører og politi, samt næringsliv og frivillige organisasjoner. På denne måten skal modellen fremme gode og trygge oppvekstsvilkår.  

En del kommuner har klart å få til en 100 % stilling, mens andre har delstillinger som SLTkoordinator.  Det finnes også andre måter å organisere dette arbeidet på. Dessverre er dette i noen tilfeller blitt lagt til eksisterende stillinger som allerede har mer enn nok oppgaver, noe som selvsagt ikke er bra. Hverken for den ansatte eller for dette viktige arbeidet. Det er imidlertid viktig å si at noen kommuner også organiserer dette arbeidet godt, uten SLT-koordinator.  

Det trengs bærekraftige tiltak nå. For å få det til må det bevilges høyere statlige midler og det må være mere fokus på dette svært viktig arbeidet. Forebyggende arbeid er på sikt samfunnsøkonomisk lønnsomt. Barn og unge som får tidligere hjelp vil gå en tryggere framtid i møte. Det vil gi dem god livskvalitet og de vil bidra med ressurser inn i fellesskapet. Til glede for dem selv og til nytte for alle.

 

Senterkvinnene vil:

  • heve kvaliteten på rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid
  • gi kommunene tilstrekkelige økonomiske midler til å prioritere dette arbeidet
  • at ansattes kompetanse må styrkes der det trengs og at det jobbes mer og bedre tverrfaglig mellom offentlige myndigheter, private aktører og frivilligheten