Meny
Senterkvinnenes vedtekter

Senterkvinnenes vedtekter

Sist endret på landsmøtet 2022

PDF-versjon finner du her

 

Normalvedtekter for Senterkvinnene

 

 

§ 1 FORMÅL 

 1. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den Internasjonale Kvinnekonvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering. 

 

 1. Senterkvinnene har som oppgave å samle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet for å utvikle de senterpolitiske ideene. Organisasjonens politiske grunndokument er Senterkvinnenes politiske p lattform. Gjennom politisk virksomhet, aktiv deltagelse i samfunnsdebatten og god og allsidig virksomhet, vil Senterkvinnene være med å skape økt fokus på samfunnsspørsmål som engasjerer kvinner. 

 

 1. Senterkvinnene har videre som oppgave å bygge kvinnepolitiske nettverk, drive skolering og dyktiggjøre kvinner for aktiv deltakelse i organisasjonsarbeid og folkevalgte fora. 

 

§ 2 ORGANISASJON 

 1. Organisasjonens navn er Senterkvinnene på bokmål og nynorsk, og Guovddášnissonat på nordsamisk. Organisasjonens navn i internasjonale fora er Norwegian Center Party Women’s Branch. Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo. 

 

 1. Senterkvinnenes medlemmer velger representanter til Senterkvinnenes sentralledd og fylkesorganisasjon. Organisasjonens medlemmer velger lokallagskontakter i Senterpartiets lokallag, og styret i eventuelle lokalavdelinger i Senterkvinnene. 

 

 1. Alle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet og Senterungdommen, som aktivt samtykker til medlemskap i Senterkvinnene, er medlem og har fulle rettigheter i Senterkvinnene. 

 

 1. Senterkvinnenes tillitsvalgte forplikter seg til å forholde seg til og følge Senterpartiets etiske retningslinjer. 

 

§ 3 MEDLEMSKONTINGENT 

Det er ingen egen medlemskontingent i Senterkvinnene. 

 

§ 4 EKSKLUSJON 

Senterkvinnene kan fremme forslag om eksklusjon av medlemmer gjennom Senterpartiet. Eventuell eksklusjon vurderes på grunnlag av Senterpartiet sine vedtekter om eksklusjon . 

 

§ 5 LOKALLEDDET

 1. Det skal være Senterkvinnekontakt i alle lokallagstyrer i partiorganisasjonen. Senterkvinnekontakten skal velges på Senterpartiets lokallagsårsmøte blant Senterkvinnenes medlemmer. I kommuner hvor Senterkvinnene har lokallag, er Senterkvinnenes lokallagsleder Senterkvinnekontakt.

 1. Der det er formålstjenlig kan det opprettes egne lokalavdelinger i Senterkvinnene.

 

§ 6 FYLKESLEDDET 

 1. SENTERKVINNENES FYLKESORGANISASJON 

Senterkvinnenes fylkesorganisasjon består av fylkesstyre, kvinnekontakter, medlemmer og eventuelle lokalavdelinger. Fylkesorganisasjonen ledes av et styre valgt på fylkesårsmøtet. Arbeids- og regnskapsåret følger kalenderåret.

 

 1. FYLKESÅRSMØTET 

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av februar. Alle Senterkvinnemedlemmer i fylket skal kalles inn til fylkesårsmøtet. Alle frammøtte medlemmer er delegater med tale-, forslags- og stemmerett. 

Styret fastsetter tid for årsmøtet og skal bekjentgjøre dette senest 1. januar. Styret sender ut innkalling med sakliste med minst to ukers varsel. 

Fylkesårsmøtet skal: 

 1. Godkjenne utsendingenes mandat, innkalling og saksliste. 

 1. Velge møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen. 

 1. Behandle årsmelding og regnskap. 

 1. Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år. 

 1. Foreta følgende valg: 

 1. leder – velges for to år på første årsmøte etter lokal- eller stortingsvalg 

 1. nestleder – velges for to år på de årsmøter hvor leder ikke er på valg. Dersom nestleder blir valgt til leder skal det velges ny nestleder for ett år. 

 1. studieleder – velges for to år, samtidig som leder. Studieleder er Senterkvinnenes representant i fylkesorganisasjonen i Senterpartiets Studieforbund. 

 1. minst to styremedlemmer – velges for to år, og slik at et styremedlem er på valg hvert år. 

 1. minst tre varemedlemmer i rekkefølge – velges for ett år 

 1. For fylkeslag med to eller flere stortingsvalgkretser, velges også representanter til landsstyret. For fylkeslag med to stortingsvalgkretser, velges to vararepresentanter i rekkefølge. For fylkeslag med tre stortingsvalgkretser, velges i tillegg en representant og tre vararepresentanter i rekkefølge. 

 1. revisor 

 1. valgkomité for neste års fylkesårsmøte 

 1. to utsendinger til Senterkvinnenes landsmøte med varautsendinger. Fylker med to stortingskretser velger tre utsendinger med varautsendinger, og fylker med tre stortingskretser velger fire utsendinger med varautsendinger. 

 1. Behandle innkomne saker. Saker til behandling må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Dersom det blir fremsatt ønske om skriftlig valg, eller det er flere kandidater, til en styreposisjon, skal det gjennomføres skriftlig valg. Er det flere enn to kandidater skal det være omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg.

Dersom det etter to valgomganger fremdeles er stemmelikhet, blir valget avgjort ved loddtrekning. Ved stemmelikhet på årsmøtet har fylkesleder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.

Følgende bør inviteres som gjester til årsmøtet: Fylkesleder i Senterpartiet og Senterungdommen, fylkessekretær, stortingsrepresentanter, regjerings- og sentralstyremedlemmer fra fylket samt Senterkvinnenes sentralledd.

 

 1. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med fjorten dagers varsel når fylkesstyret beslutter det, eller dersom minst 10 % av medlemmene krever det. Sentralstyret kan pålegge et fylkeslag å holde ekstraordinært årsmøte. 

 

 1. FYLKESSTYRET 

  Fylkesstyret består av fylkesleder, nestleder, studieleder, minst to styremedlemmer og Senterpartiets representant i Senterkvinnene sitt fylkesstyre. 

   

  Fylkesstyrets oppgaver er å: 

  1. påse at Senterkvinnenes vedtekter, målsettinger og politikk blir fulgt opp. 

  1. koordinere Senterkvinnenes virksomhet i fylket – herunder planlegge og gjennomføre fylkesårsmøtet og eventuelt andre fylkessamlinger. 

  1. følge opp vedtak på fylkesårsmøtet og sentrale pålegg. 

  1. følge opp Senterkvinnenes politiske plattform og andre aktuelle politisk e saker. 

  1. følge opp senterkvinnekontaktene i lokallagene. 

  1. oppnevne resolusjonskomite for fylkesårsmøtet, samt medlemmer til andre komiteer og utvalg. 

  1. være bindeledd mellom Senterkvinnene sentralt og lokalt, formidle kontakt, saker og ideer begge veier. 

  1. være bindeledd mellom Senterkvinnene og Senterpartiet 

  1. påse at lokallagene i Senterpartiet bidrar til å følge opp Senterkvinnenes målsettinger og planer. 

  1. arbeide for at likestillingen mellom kjønnene styrkes på alle nivå, og som et minimum at 40%-regelen følges. 

   

  Fylkesstyret kan gi fullmakt til fylkesleder og nestleder i fellesskap til å ta avgjørelser på vegne av organisasjonen i mellom fylkesstyremøtene. 

   

  Fylkesleder er organisasjonen sin rettslige representant. Fylkesleder og fylkessekretæ r har signaturrett på vegne av organisasjonen. 

   

  1. AVVIKLING AV FYLKESORGANISASJONEN 

  Vedtak om avvikling av fylkesorganisasjon må gjøres på to etterfølgende årsmøter, der det ene kan være ekstraordinært. Vedtak krever 2/3 flertall. 

   

  § 7 SENTRALLEDDET 

   

  1. SENTERKVINNENES SENTRALLEDD HAR FØLGENDE ORGANER: 

  1. Landsmøtet. 

  1. Landsstyret. 

  1. Sentralstyret. 

  1. Arbeidsutvalget (AU). 

  1. Sekretariatet. 

   

  Senterkvinnenes sentralledd har til oppgave å koordinere og stimulere de øvrige organisasjonsle ddenes aktivitet, drive politikkutvikling og utarbeide arbeidsprogram. Videre skal sentralleddet representere Senterkvinnene utad, både i Senterpartiets organer og i samarbeidsorganer. 

   

  1. LANDSMØTET 

  Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes i mellomvalgår innen 15. april.

  Tidspunkt for landsmøtet skal bekjentgjøres overfor fylkeslagene innen 1. desember året før. Innkalling og sakliste sendes fylkeslagene minst åtte uker før landsmøtet. Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sekretariatet i hende senest to uker før landsmøtet. Fylkesorganisasjonene skal melde på sine utsendinger til landsmøtet senest 1.mars.

  1. Landsmøtet består av: 

  1. Sentralstyret 

  1. Fylkesledere og to årsmøtevalgte fylkesrepresentanter. Fylkeslag med to stortingsvalgkretser, kan sende tre årsmøtevalgte fylkesrepresentanter. Fylkeslag med tre stortingsvalgkretser, han sende fire årsmøtevalgte fylkesrepresentanter. 

   1. Kvinnelige stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og sametingsrepresentanter, så fremt disse er medlemmer i Senterkvinnene. 

   1. Kvinnelige medlemmer av Senterpartiet og Senterungdommen sine sentralstyrer, så fremt disse er medlemmer i Senterkvinnene. 

   1. En representant for interimstyret i et nyoppstarta Senterkvinne-fylkeslag, forutsatt at interrimstyret har blitt satt ned mellom 15.desember og 1.mars 

   1. Senterkvinnenes generalsekretær har tale- og forslagsrett på landsmøtet. 

   1. Generalsekretæren og fylkessekretærene i Senterpartiet kan møte som observatører på Landsmøtet. 

   1. Sentralstyret kan vedta å invitere andre gjester til Landsmøtet. 

    

   Landsmøtet er vedtaksført når minst 50% av utsendingene i punkt a og b er til stede, eller minst halvparten av alle fylkene er representert. 

    

   1. Landsmøtet skal: 

   1. godkjenne utsendingenes mandat, innkalling og sakliste. 

   1. velge møtedirigenter, referenter og to til å underskrive protokollen. 

   1. godkjenne årsmelding for siste to år, godkjenne regnskap for foregående år, samt orienteres om regnskap fra to år tilbake. 

   1. vedta arbeidsplan for to år. 

   1. gjennomgå Senterkvinnenes politiske plattform. 

   1. behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer 

   1. foreta følgende valg for to år: 

   1. leder 

   1. nestleder 

   1. studieleder. Til vervet ligger det også at vedkommende er Senterkvinnenes representant i Studieforbundets styre. 

   1. fire styremedlemmer 

   1. fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge 

   1. blant styrets medlemmer skal det velges tre medlemmer til Senterpartiets landsstyre med tre varamedlemmer i nummerert rekkefølge 

   1. et medlem med to varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund * 

   1. varamedlem til Studieforbundets styre velges blant styrets medlemmer. * 

   1. 5/6 fylker til valgkomite og 5/6 fylker til resolusjonskomite for neste landsmøte 

   1. revisor 

   1. behandle innkomne saker. Saker til behandling må være sekretariatet i hende senest to uker før landsmøtet. Tema for innkomne saker skal sendes utsendingene senest 10 dager før landsmøte. 

    

   1. Avstemmingsregler 

   1. Landsmøtets vedtak blir gjort med alminnelig flertall i alle saker, med unntak av vedtektsendringer (se § 10 B). 

   1. Ved personvalg: Dersom det blir fremsatt ønske om skriftlig valg, eller det er flere kandidater til en styreposisjon, skal det gjennomføres skriftlig valg. Er det flere enn to kandidater, skal det være omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det etter to valgomganger fremdeles er stemmelikhet, blir valget avgjort ved loddtrekning. 

   1. Ved stemmelikhet på landsmøtet har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg. 

    

   1. Økonomi 

   Senterkvinnenes styre fastsetter deltakeravgift for landsmøtet. Deltakeravgiften blir fakturert Senterkvinnenes fylkesorganisasjon. Senterkvinnene bruker reiseutjevning på landsmøtet. 

    

   1. Gjester 

   Følgende bør inviteres som gjester til landsmøtet: Senterpartiets Sentralstyre samt tidligere ledere og sekretærer i Senterkvinnene. Senterkvinnenes sentralstyre kan bestemme at andre skal inviteres som gjester. 

    

   1. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE 

   Ekstraordinært landsmøte holdes når sentralstyret beslutter det, eller dersom halvparten av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre ukers varsel. Sentralstyret fastsetter sakliste for det ekstraordinære landsmøtet. 

    

   1. LANDSSTYRET 

   Landsstyret er Senterkvinnenes høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av , sentralstyret og fylkeslederne. Sentralstyrets vararepresentanter er vararepresentanter for sentralstyrets delegater, mens fylkesnestlederne er vararepresentanter for fylkes lederne. For fylkeslag med to stortingsvalgkretser er også fylkesnestleder landsstyrerepresentant, og fylkeslag med tre stortingsvalgkretser representeres av fylkesleder, fylkesnestleder og en representant fylkesårsmøtet selv utnevner. Fylkesårsmøtene i fylkene med flere stortingsvalgkretser utnevner vararepresentanter i valgrekkefølge til landsstyret. Senterkvinnenes sekretær har møte, tale og forslagsrett. 

    

   Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. 

   Landsstyret innkalles når sentralstyret, eller minst halvparten av fylkene krever det. Landsstyret skal holde møte minst to ganger i året (fortrinnsvis i juni og november). Landsstyremøtene kan avholdes som telefonmøte. 

    

   Landsstyremøtet skal: 

   1. godkjenne innkalling og sakliste. 

   1. velge møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen. 

   1. godkjenne revidert regnskap fra foregående år i år uten landsmøte. Dette skal skje innen utgangen av juni. 

   1. bli orientert om gjennomføring av vedtatt arbeidsplan. 

   1. bli orientert om Senterkvinnenes budsjett / økonomiske situasjon. 

   1. velge valgkomite for kommende landsmøte. Valget gjennomføres i juni året før landsmøtet. 

   1. drøfte den politiske situasjonen. 

    

   Innkalling og sakliste til landsstyremøte skal sendes ut minimum 3 uker før møtet. Ekstraordinære landsstyremøter kan kalles inn med 5 dagers varsel. 

    

   1. SENTRALSTYRET 

   Sentralstyret består av leder, nestleder, studieleder, 4 styremedlemmer og en representant fra Senterpartiets sentralstyre. Senterkvinnenes sekretær har møte-, tale- og forslagsrett i sentralstyret.  Det skal blant sentralstyrets medlemmer utpekes en representant som skal følge opp det internasjonale arbeidet. 

    

   Sentralstyrets oppgaver er å: 

   1. påse at Senterkvinnenes vedtekter, målsettinger og politikk blir fulgt opp. 

   1. koordinere Senterkvinnenes virksomhet – herunder planlegge og gjennomføre landsmøtet og eventuelt andre møter, kurs og samlinger. 

   1. følge opp vedtak fra landsmøtet. 

   1. vedta Senterkvinnenes budsjett og følge opp dette gjennom arbeidsåret. 

   1. følge opp Senterkvinnenes politiske plattform samt drive politikkutvikling. 

   1. følge opp fylkeslagene, og senterkvinnekontaktene lokalt i fylker hvor Senterkvinnene ikke har egen fylkesorganisasjon 

   1. oppnevne resolusjonskomite for landsmøtet, samt medlemmer til andre komiteer og utvalg. 

   1. være bindeledd mellom Senterkvinnene og Senterpartiet gjennom gjensidig representasjon i sentralstyrene. 

   1. påse at Senterpartiet bidrar til å følge opp Senterkvinnenes målsettinger og planer. 

   1. fremme samarbeid med andre organisasjoner som det er naturlig å søke samarbeid med. 

   1. arbeide for at likestillingen mellom kjønnene styrkes på alle nivå, og som et minimum at 40% -regelen følges. 

   1. oppnevne medlemmer til styre, råd og utvalg 

   Sentralstyret gir fullmakt til arbeidsutvalget til å ta avgjørelser på vegne av organisasjonen mellom fylkesstyremøtene. Mandatet til AU skal gjennomgås på første ordinære sentralstyremøte etter landsmøtet. 

    

   Leder er organisasjonen sin rettslige representant. Leder og Senterkvinnenes generalsekretær har signaturrett på vegne av organisasjonen. 

    

   Ved stemmelikhet i sentralstyret har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg. 

    

   1. ARBEIDSUTVALGET 

   Arbeidsutvalget er sammensatt av leder, nestleder og studieleder. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i   saker i tråd med fullmakt gitt av sentralstyret. Arbeidsutvalget skal også forberede saker for behandling   i Sentralstyret. Arbeidsutvalget sine protokoller skal legges fram for sentralstyret til orientering. 

    

   Ved stemmelikhet i arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg. 

    

   1. REPRESENTASJON 

   Lederen er Senterkvinnenes representant i Senterpartiets sentralstyre, med nestleder som vararepresentant. 

    

   Senterkvinnenes representant til valgkomiteen, resolusjonskomiteen og andre aktuelle utvalg i forkant av Senterpartiets landsmøter og landsstyremøter oppnevnes av sentralstyret. 

    

   § 8 GENERELLE BESTEMMELSER 

   1. Styrer, råd og utvalg i Senterkvinnene er vedtaksføre når minst 50% av medlemmene er til stede. 

    

   1. I tilfelle som ikke dekkes av Senterkvinnenes vedtekter, vil Senterpartiets vedtekter være retningsgivende. 

    

   § 9 OPPLØSNING 

    

   1. Eventuell oppløsning av Senterkvinnene kan kun gjøres av Senterkvinnenes landsmøte på to påfølgende landsmøter, hvorav ett kan være ekstraordinært. Vedtak om oppløsning fattes med 2/3 flertall på begge landsmøter. 

    

   1. Ved eventuell oppløsning skal aktiva i Senterkvinnene tilfalle ett veldedig formål bestemt av landsmøtet etter innstilling fra sentralstyret. 

    

   § 10 VEDTEKTSENDRINGER 

   1. Forslag til vedtektsendringer må fremmes gjennom sentralstyret. Forslag til vedtektsendringer må være kommet inn til sekretariatet minst åtte uker før ordinært landsmøte. Innkomne framlegg til vedtektsendringer – med sentralstyrets tilråding – skal gjøres kjent for landsmøteutsendingene minst ti dager før landsmøtet. 

   1. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte utsendingene på landsmøtet for å gjøre endringer i vedtektene. 

   1. Dersom Senterpartiet endrer sine vedtekter slik at disse ikke lenger harmoniserer med Senterkvinnene sine vedtekter, har landsstyret fullmakt til å gjøre mindre vedtektsendringer. Ved vedtektsendringer på landsstyremøter gjelder tilsvarende regler som ved vedtektsendringer på landsmøtet. 
     

    ...

    Protokolltilførsel etter landsmøtet 2020: Endringene i paragraf 7.B.2.g7 og 8 trer først i kraft når alle eierorganisasjonene i Senterpartiets Studieforbund har endret sine vedtekter tilsvarende. 

     

    Følgende vedtekter gjelder frem til da: 

    §7.B.2.g 

    7. To medlemmer med tre varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund 

    8. kandidater til medlem og varamedlem til Studieforbundets styre velges blant styrets medlemmer. 

     

    (I det paragrafene trer i kraft, kan også stjernemarkeringen på disse punktene fjernes) 

Denne artikkelen ble først publisert 07.12.2017