Meny
Bli medlem

Senterkvinnenes vedtekter

Publisert: 28.02.2018

Sist endret på Senterkvinnenes ekstraordinære landsmøte 25. mai 2019.

PDF-versjon finner du her

Normalvedtekter for Senterkvinnene


Organisasjonens navn er Senterkvinnene.
Senterkvinnenes sekretariat er lokalisert sammen med Senterpartiets Hovedorganisasjon i Oslo.


§ 1 FORMÅL

A. Senterkvinnene har som overordnet mål full likestilling og likeverd mellom kvinner og menn, og vi bygger vårt arbeid på den Internasjonale Kvinnekonvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering.

B. Senterkvinnene har som oppgave å samle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet for å utvikle de senterpolitiske ideene. Gjennom politisk virksomhet, aktiv deltagelse i samfunnsdebatten og god og allsidig virksomhet, vil Senterkvinnene være med å skape økt fokus på samfunnsspørsmål som engasjerer kvinner.

C. Senterkvinnene har videre som oppgave å bygge kvinnepolitiske nettverk, drive skolering og dyktiggjøre kvinner for aktiv deltakelse i organisasjonsarbeid og folkevalgte fora.


§ 2 ORGANISASJON

A. Senterkvinnenes medlemmer velger representanter til Senterkvinnenes sentralledd og fylkesorganisasjon. Organisasjonens medlemmer velger lokallagskontakter i Senterpartiets lokallag, og styret i eventuelle lokalavdelinger i Senterkvinnene.  

B. Alle kvinnelige medlemmer i Senterpartiet og Senterungdommen, som aktivt samtykker til medlemskap i Senterkvinnene, er medlem og har fulle rettigheter i Senterkvinnene.


§ 3 MEDLEMSKONTINGENT
Det er ingen egen medlemskontingent i Senterkvinnene.


§ 4 EKSKLUSJON
Senterkvinnene kan fremme forslag om eksklusjon av medlemmer gjennom Senterpartiet. Eventuell eksklusjon vurderes på grunnlag av Senterpartiet sine vedtekter om eksklusjon.


§ 5 LOKALLEDDET


A. Det skal være Senterkvinnekontakt i alle lokallagstyrer. Senterkvinnekontakten skal velges på Senterpartiets lokallagsårsmøte blant Senterkvinnenes styremedlemmer.

B. Der det er formålstjenlig kan det opprettes egne lokalavdelinger i Senterkvinnene.


§ 6 FYLKESLEDDET


A. SENTERKVINNENES FYLKESORGANISASJON
Senterkvinnenes fylkesorganisasjon består av fylkesstyre, kvinnekontakter, medlemmer og eventuelle lokalavdelinger. Fylkesorganisasjonen ledes av et styre valgt på fylkesårsmøtet.


B. FYLKEÅRSMØTET

Fylkesårsmøtet er fylkeslagets øverste myndighet, og skal holdes hvert år innen utgangen av februar.  Alle Senterkvinnemedlemmer i fylket kan møte på fylkesårsmøtet med tale- og forslagsrett. Inntil 3 delegater fra hvert lokallag (partiets), hvorav lagets senterkvinnekontakt er selvskreven, har tale-, forslags- og stemmerett. Delegatene må være medlemmer i Senterkvinnene.

Fylkesstyret, kvinnelige stortingsrepresentanter, fylkestingsmedlemmer og ordførere, samt kvinnelige fylkesstyremedlemmer i Senterpartiet og Senterungdommen er selvskrevne delegater til årsmøtet, så fremt de også er medlemmer av Senterkvinnene.

Styret fastsetter tid for årsmøtet og skal bekjentgjøre dette senest 30. november. Styret sender ut innkalling med sakliste med minst tre ukers varsel.

 

Fylkesårsmøtet skal:

a. Godkjenne utsendingenes mandat, innkalling og saksliste.

b. Velge møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

c. Behandle årsmelding og regnskap.

d. Behandle styrets forslag til arbeidsplan og budsjett for kommende år.

e. Foreta følgende valg:

a. leder – velges for to år på første årsmøte etter lokalvalg eller stortingsvalg

b. nestleder – velges for to år på de årsmøter hvor leder ikke er på valg. Dersom nestleder blir valgt som leder skal det velges ny nestleder for ett år.

c. studieleder – velges for to år samtidig som leder

d. minst to styremedlemmer – velges for to år og slik at en styremedlem er på valg hvert år.

e. minst tre varemedlemmer i rekkefølge – velges for ett år

f. revisor

g. valgkomité for neste års fylkesårsmøte

h. to utsendinger til Senterkvinnenes landsmøte med varautsendinger.

f. Behandle innkomne saker. Saker til behandling må være styret i hende senest en uke før årsmøtet.

Dersom det blir fremsatt ønske om skriftlig valg, eller det er flere kandidater til en styreposisjon, skal det gjennomføres skriftlig valg. Er det flere enn to kandidater skal det være omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det etter to valgomganger fremdeles er stemmelikhet blir valget avgjort ved loddtrekning.

Ved stemmelikhet på årsmøtet har fylkesleder dobbeltstemme, dette gjelder ikke ved personvalg.

Følgende bør inviteres som gjester til årsmøtet: Fylkesleder i Senterpartiet og Senterungdommen, stortingsrepresentanter, regjerings- og sentralstyremedlemmer fra fylket samt Senterkvinnene (sentralt).


C. EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

Ekstraordinært årsmøte innkalles skriftlig med fjorten dagers varsel når fylkesstyret beslutter det, eller dersom minst 10 % av medlemmene krever det. Sentralstyret kan pålegge et fylkeslag å holde ekstraordinært årsmøte.

D. FYLKESSTYRET

Fylkesstyret består av fylkesleder, nestleder, studieleder, minst to styremedlemmer og Senterpartiets representant i Senterkvinnene sitt fylkesstyre.

Fylkesstyrets oppgaver er å:

a. påse at Senterkvinnenes vedtekter, målsettinger og politikk blir fulgt opp.

b. koordinere Senterkvinnenes virksomhet i fylket – herunder planlegge og gjennomføre fylkesårsmøtet og eventuelt andre fylkessamlinger.

c. følge opp vedtak på fylkesårsmøtet og sentrale pålegg.

d. følge opp Senterkvinnenes politiske plattform og andre aktuelle politiske saker.

e. følge opp senterkvinnekontaktene i lokallagene.

f. oppnevne resolusjonskomite for fylkesårsmøte samt medlemmer til andre komiteer og utvalg.

g. være bindeledd mellom Senterkvinnene sentralt og lokalt, formidle kontakt, saker og ideer begge veier.

h. være bindeledd mellom Senterkvinnene og Senterpartiet gjennom gjensidig representasjon i fylkesstyrene.

i. påse at lokallagene i Senterpartiet bidrar til å følge opp Senterkvinnenes målsettinger og planer.

j. arbeide for at likestillingen mellom kjønnene styrkes på alle nivå, og som et minimum at 40%-regelen følges.

Fylkesstyret kan gi fullmakt til fylkesleder og nestleder i fellesskap til å ta avgjørelser på vegne av organisasjonen i mellom fylkesstyremøtene.

Fylkesleder er organisasjonen sin rettslige representant. Fylkesleder og fylkessekretær har signaturrett på vegne av organisasjonen.


E. AVVIKLING AV FYLKESORGANISASJONEN

Vedtak om avvikling av fylkesorganisasjon må gjøres på to etterfølgende årsmøter der det ene kan være ekstraordinært. Vedtak krever 2/3 flertall.


§ 7 SENTRALLEDDET

A. SENTERKVINNENES SENTRALLEDD HAR FØLGENDE ORGANER:

a. Landsmøtet.

b. Landsstyret.

c. Sentralstyret.

d. Arbeidsutvalget (AU).

e. Sekretariatet.

Senterkvinnenes sentralledd har til oppgave å koordinere og stimulere de øvrige organisasjonsleddenes aktivitet, drive politikkutvikling og utarbeide arbeidsprogram. Videre representere Senterkvinnene utad, i Senterpartiets organer og i samarbeidsorganer.

B. LANDSMØTET

Landsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet. Ordinært landsmøte holdes i mellomvalgår innen 15. april.

Tidspunkt for Landsmøtet skal bekjentgjøres overfor fylkeslagene innen 1. desember året før. Innkalling og sakliste sendes fylkeslagene minst åtte uker før Landsmøtet. Saker som ønskes behandlet av landsmøtet må være sekretariatet i hende senest to uker før landsmøtet. Fylkesorganisasjonene skal melde på sine utsendinger til Landsmøte senest 20. februar.

Senterkvinnene sitt sentralstyre får fullmakt til å vurdere behovet for å gi KVPU utsendinger/rettigheter på Senterkvinnenes Landsmøte i 2014.

1. Landsmøtet består av:

a. Sentralstyret

b. Fylkesledere og to årsmøtevalgte fylkesrepresentanter

c. Kvinnelige stortingsrepresentanter, regjeringsmedlemmer og sametingsrepresentanter

d. Kvinnelige medlemmer av Senterpartiet og Senterungdommen sine sentralstyrer

e. Senterkvinnenes sekretær har tale- og forslagsrett på Landsmøtet.

f. Generalsekretæren og fylkessekretærene i Senterpartiet kan møte som observatører på Landsmøtet.

g. Sentralstyret kan vedta å invitere andre gjester til Landsmøtet.

Landsmøte er vedtaksført når minst 50% av utsendingene i punkt a og b er til stede, eller minst halvparten av alle fylkene er representert.

2. Landsmøtet skal:

a. godkjenne utsendingenes mandat, innkalling og sakliste.

b. velge møtedirigenter, referenter og to til å underskrive protokollen.

c. godkjenne årsmelding for siste to år, godkjenne regnskap for foregående år, samt orienteres om regnskap fra to år tilbake.

d. vedta arbeidsplan for to år.

e. gjennomgå Senterkvinnenes politiske plattform.

f. behandle eventuelle forslag til vedtektsendringer

g. foreta følgende valg for to år:

1. leder

2. nestleder

3. studieleder er Senterkvinnenes representant i Studieforbundets styre

4. fire styremedlemmer

5. fem varamedlemmer i nummerert rekkefølge

6. blant styrets medlemmer skal det velges tre medlemmer til Senterpartiets landsstyre med tre varamedlemmer

7. to medlemmer med varamedlemmer til representantskapet i Senterpartiets Studieforbund

8. kandidater til medlem og varamedlem til Studieforbundets styre velges blant styrets medlemmer

9. 6/7 fylker til valgkomite og 6/7 fylker til resolusjonskomite for neste Landsmøte

10. revisor

h. behandle innkomne saker. Saker til behandling må være sekretariatet i hende senest to uker før landsmøtet. Tema for innkomne saker skal sendes utsendingene senest 10 dager før Landsmøte.

3. Avstemmingsregler

a. Landsmøtets vedtak blir gjort med alminnelig flertall i alle saker, med unntak av vedtektsendringer (se § 10 B).

b. Ved personvalg: Dersom det blir fremsatt ønske om skriftlig valg, eller det er flere kandidater til en styreposisjon skal det gjennomføres skriftlig valg. Er det flere enn to kandidater skal det være omvalg mellom de to som har oppnådd flest stemmer, hvis ingen har fått absolutt flertall. Ved stemmelikhet foretas omvalg. Dersom det etter to valgomganger fremdeles er stemmelikhet blir valget avgjort ved loddtrekning.

c. Ved stemmelikhet på landsmøtet har leder dobbeltstemme, dette gjelder ikke ved personvalg.

4. Økonomi

Senterkvinnenes styre fastsetter deltakeravgift for Landsmøtet. Deltakeravgiften blir fakturert Senterkvinnenes fylkesorganisasjon. Senterkvinnene bruker reiseutjevning på Landsmøte.

5. Gjester

Følgende bør inviteres som gjester til landsmøtet: Senterpartiets Sentralstyre samt tidligere ledere og sekretærer i Senterkvinnene. Senterkvinnenes sentralstyre kan bestemme at andre skal inviteres som gjester.

C. EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

Ekstraordinært landsmøte holdes når sentralstyret beslutter det, eller dersom halvparten av fylkeslagene krever det. Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst tre ukers varsel. Sentralstyret fastsetter sakliste for det ekstraordinære landsmøtet.


D. LANDSSTYRET

Landsstyret er Senterkvinnenes høyeste organ mellom landsmøtene. Landsstyret består av, Sentralstyret og fylkeslederne med fylkesnestlederne som vararepresentanter. Senterkvinnenes sekretær har møte, tale og forslagsrett.

Landsstyret er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede.

Landsstyret innkalles når sentralstyret, eller minst halvparten av fylkene krever det. Landsstyret skal holde møte minst to ganger i året (fortrinnsvis i juni og november). Landsstyremøtet kan avholdes som telefonmøte.

Landsstyremøtet skal:

a. godkjenne innkalling og sakliste.

b. velge møtedirigent, referent og to til å underskrive protokollen.

c. godkjenne revidert regnskap fra foregående år (innen utgangen av juni) i år uten landsmøte.

d. bli orientert om gjennomføring av vedtatt arbeidsplan.

e. bli orientert om Senterkvinnenes budsjett / økonomiske situasjon.

f. velge valgkomite for kommende landsmøte (juni året før Landsmøtet)

g. drøfte den politiske situasjonen.

Innkalling og sakliste til landsstyremøte skal sendes r minimum 3 uker før møtet. Ekstraordinære landsstyremøte kan kalles inn med 5 dagers varsel.


E. SENTRALSTYRET

Sentralstyret består av leder, nestleder, studieleder, 4 styremedlemmer og en representant fra Senterpartiets sentralstyre. Senterkvinnenes sekretær har møte, tale og forslagsrett i sentralstyret.

Det skal blant sentralstyrets medlemmer utpekes en representant som skal følge opp det internasjonale arbeidet.

Sentralstyrets oppgaver er å:

a. påse at Senterkvinnenes vedtekter, målsettinger og politikk blir fulgt opp.

b. koordinere Senterkvinnenes virksomhet – herunder planlegge og gjennomføre landsmøtet og eventuelt andre møter, kurs og samlinger.

c. følge opp vedtak på landsmøtet.

d. vedta Senterkvinnenes budsjett og følge opp dette gjennom arbeidsåret.

e. følge opp Senterkvinnenes politiske plattform samt drive politikkutvikling.

f. følge opp fylkeslagene, og senterkvinnekontaktene lokalt i samråd med fylkeslagene.

g. oppnevne resolusjonskomite for landsmøte samt medlemmer til andre komiteer og utvalg.

h. være bindeledd mellom Senterkvinnene og Senterpartiet gjennom gjensidig representasjon i sentralstyrene.

i. påse at Senterpartiet bidrar til å følge opp Senterkvinnenes målsettinger og planer.

j. fremme samarbeid med andre organisasjoner som det er naturlig å søke samarbeid med.

k. arbeide for at likestillingen mellom kjønnene styrkes på alle nivå, og som et minimum at 40%-regelen følges.

l. oppnevne medlemmer til styre, råd og utvalg

Sentralstyret gir fullmakt til arbeidsutvalget til å ta avgjørelser på vegne av organisasjonen mellom fylkesstyremøtene. Mandatet til AU skal gjennomgås i etterkant av Landsmøte.

Leder er organisasjonen sin rettslige representant. Leder og Senterkvinnenes sekretær har signaturrett på vegne av organisasjonen.

Ved stemmelikhet i sentralstyre har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.


F. ARBEIDSUTVALGET

Arbeidsutvalget er sammensatt av leder, nestleder og studieleder. Arbeidsutvalget tar avgjørelser i saker i tråd med fullmakt gitt av sentralstyre. Arbeidsutvalget skal også forberede saker for behandling i Sentralstyret. Arbeidsutvalget sine protokoller skal legges fram for sentralstyre til orientering.

Ved stemmelikhet i arbeidsutvalget har leder dobbeltstemme. Dette gjelder ikke ved personvalg.


G. REPRESENTASJON

Lederen er Senterkvinnenes representant i Senterpartiets sentralstyre med nestleder som vararepresentant.

Senterkvinnenes representant til valgkomiteen og resolusjonskomiteen for Senterpartiets landsmøte / landsstyremøte oppnevnes av sentralstyret.


§ 8 GENERELLE BESTEMMELSER


A. Styre, råd og utvalg i Senterkvinnene er vedtaksføre når minst 50% av medlemmene er til stede.


B. I tilfelle som ikke dekkes av Senterkvinnenes vedtekter vil Senterpartiets vedtekter være retningsgivende.


§ 9 OPPLØSNING


A. Eventuell oppløsning av Senterkvinnene kan kun gjøres av Senterkvinnenes Landsmøte på to påfølgende landsmøter, hvorav ett kan være ekstraordinært. Oppløsning fattes med 2/3 flertall på begge landsmøter.


B. Ved eventuell oppløsning skal aktiva i Senterkvinnene tilfalle ett veldedig formål bestemt av Landsmøte etter innstilling fra Sentralstyre.


§ 10 VEDTEKTSENDRINGER

A. Forslag til vedtektsendringer må fremmes gjennom sentralstyret. Forslag til vedtektsendringer må være kommet inn til sekretariatet minst åtte uker før ordinært Landsmøte. Innkomne framlegg til vedtektsendringer – med sentralstyrets tilråding – skal gjøres kjent for landsmøteutsendingene minst ti dager før landsmøtet.

B. Det kreves 2/3 flertall av de fremmøtte utsendingene på Landsmøtet for å gjøre endringer i vedtektene.

C. Dersom Senterpartiet endrer sine vedtekter slik at disse ikke lenger harmoniserer med Senterkvinnene sine vedtekter har Landsstyret fullmakt til å gjøre mindre vedtektsendringer. Ved vedtektsendringer på Landsstyremøter gjeld tilsvarende regler som ved vedtektsendringer på Landsmøtet.