Meny

Retningslinjer for nominasjonsprosessen ved fylkestingsvalg

 Sist revidert av Senterpartiets landsstyre i oktober 2017.

 

PDF-utgave finner du her:

Rammene for nominasjonsarbeidet er fastsatt slik i partiets vedtekter:

§ 8. Nominasjonsarbeidet i lokallag og fylkeslag

1. Nominasjonskomiteen velges av årsmøtet eller styret.

2. Valg av utsendinger til fylkeslagets nominasjonsmøte skal foretas på lokallagsårsmøtet eller på et medlemsmøte. Antall utsendinger beregnes slik:
· Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg.
· Én utsending for hvert 50. medlem (inkludert medlemmer i Senterungdommen), på grunnlag av medlemstallet ved siste årsskifte. (50–99 medlemmer gir 1 utsending, 100-149 medlemmer gir 2 utsendinger, osv.)
Lokallag som ikke oppnår to utsendinger til nominasjonsmøtet på grunnlag av denne beregningsmåten, har likevel rett på å stille med to utsendinger.

3. Nominasjonsmøtet skal i tillegg ha tre utsendinger fra Senterkvinnene og tre utsendinger fra Senterungdommen sine fylkesorganisasjoner.

4. Frist for innkalling til nominasjonsmøte er to uker for lokallag og tre uker for fylkeslag.

5. Frist for å avholde nominasjonsmøte er 1. mars.

6. Nærmere retningslinjer for nominasjonsprosessen fastsettes av landsstyret.
Dersom ovennevnte regler innebærer et lavere antall delegater enn 20, bestemmer fylkesstyret hvordan de resterende delegatene skal velges.


Nominasjonsarbeidet i fylkene må legges opp slik at partiet oppnår stor interesse om utvelgelsen av fylkestingskandidatene. Dette kan skje gjennom en åpen prosess hvor aktuelle kandidater gis gode muligheter til å presentere seg og sine politiske visjoner, og hvor medlemmene opplever at de har gode muligheter til å påvirke valget av partiets kandidater.


Til å lede nominasjonsarbeidet oppnevner fylkesårsmøtet eller fylkesstyret en nominasjonskomité med 7-9 medlemmer hvor begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent, jfr. partiets lover. Komiteen bør settes sammen slik at alle deler av fylket er representert. Der Senterungdommen og Senterkvinnene har egne fylkesstyrer oppnevner de hver sin representant til komiteen. I valget av komitéleder vil det være naturlig å legge vekt på at vedkommende skal ha hovedansvaret for å håndtere kontakten med media under nominasjonsprosessen. Mediekontakten er krevende og viktig, blant annet fordi den bidrar til å sikre en åpen og demokratisk prosess.
Valglista skal inneholde minst sju kandidater. Lista skal maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til fylkestinget, med et tillegg av inntil seks
andre navn. Landsstyret vil oppfordre komiteen til å legge maksimumsgrensen til grunn, da et listeforslag med mange gode kandidater er det beste utgangspunktet for å gjøre et godt valg.

 

Personer som skal stå på valglista bør være medlemmer av partiet, jfr. partiets vedtekter, § 4. A:
”Til tillitsverv i partiorganisasjonen kan bare velges medlemmer. Som partiets representanter i offentlige verv bør bare velges medlemmer.”
Nominasjonskomiteen, og i siste instans nominasjonsmøtet, har ansvar for å sikre at følgende punkt i partiets vedtekter (§ 4. A) følges opp: ”Ved alle valg og nominasjoner skal begge kjønn være representert med minst 40 prosent”. Dernest bør en tilstrebe å sikre en god bredde i sammensetningen av lista når det gjelder alder, yrke og bosted. Det er en fordel om kandidatene er kjent for velgerne i hele eller store deler av fylket.


Landsstyret presiserer at Senterungdommens medlemmer har samme rettigheter som medlemmer av Senterpartiet.


Landsstyret anbefaler følgende framdriftsplan for nominasjonsprosessen ved fylkestingsvalg:


1. Innen 1. april året før valget
Fylkesårsmøtet eller fylkesstyret oppnevner nominasjonskomité hvor de hensyn som framgår foran er ivaretatt


2. Innen 15. april året før valget
Nominasjonskomiteen ber lokallagene i Senterpartiet og lokallag/kontaktutvalg i Senterungdommen og Senterkvinnene om å fremme forslag på inntil 10 navn, derav maksimum 4 navn fra egen kommune. Forslaget bør i best mulig grad reflektere medlemmenes syn ved at de oppfordres til å foreslå kandidater og/eller ved at det avholdes et medlemsmøte. Forslaget må også ta hensyn til bestemmelsene i Senterpartiets vedtekter om at begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent.


3. Innen 15. mai året før valget
Forslagene skal være innkommet til nominasjonskomiteen.


4. Innen 1. juni året før valget
Nominasjonskomiteen presenterer, i uprioritert rekkefølge, tre til fem navn på kandidater som de anser for å være de mest aktuelle med tanke på de øverste plassene på valglista. Komiteens utvalg av kandidater skal i hovedsak være basert på innkomne forslag fra lokallagene (de kandidater som i denne første runden er foreslått av flest lag), men komiteen kan i tillegg også lansere andre kandidater. Begge kjønn må være representert og minst en av de foreslåtte bør være ungdomskandidat.


Før offentliggjøring må kandidatene ha bekreftet at de ønsker å være med i den videre prosessen fram mot fylkeslagets nominasjonsmøte.


5. Innen 1. september året før valget
Lokallagene skal på medlemsmøte sette opp sitt forslag til fullstendig valgliste med rangering av kandidatene. Til dette møtet skal medlemmer av Senterungdommen i kommunen/lokallagsområdet innkalles. Medlemmene skal sammen med innkalling til møtet, få tilsendt oversikt over resultatene fra første runde i nominasjonsprosessen.


Medlemsmøtet velger også utsendinger og varautsendinger til nominasjonsmøte i fylkeslaget etter følgende regler fastsatt i vedtektene:
· Én utsending for hver påbegynt 300 stemmer ved siste stortingsvalg.
· Én utsending for hvert 50. medlem (inkludert medlemmer i Senterungdommen), på grunnlag av medlemstallet ved siste årsskifte. (50–99 medlemmer gir 1 utsending, 100-149 medlemmer gir 2 utsendinger, os


Om lokallaget ikke oppnår to utsendinger som følge av overnevnte regler, har de likevel rett til å stille med to utsendinger på fylkeslagets nominasjonsmøte, jfr. § 8, punkt 2.
Senterungdommens og Senterkvinnenes fylkesstyrer velger i tillegg tre utsendinger hver til fylkeslagets nominasjonsmøte, jfr. § 8, punkt 3.


6. Innen 1. oktober året før valget
Nominasjonskomiteens forslag til valgliste skal foreligge innen 1. oktober.
Den sendes valgte utsendinger til nominasjonsmøtet og offentliggjøres.
Et flertall i komiteen kan ikke hindre et mindretall i å ta dissens i forbindelse med fremleggelsen av komiteens endelig forslag til valgliste.


7. I rimelig tid før nominasjonsmøtet
Forslag på nye kandidater til de fremste plassene på lista og/eller forslag om endret rekkefølge på disse plassene i forhold til utsendt forslag fra komiteen, bør gjøres kjent for organisasjonen i rimelig tid før nominasjonsmøtet.


8. Innen 1. desember året før valget
Fylkespartiet avvikler sitt nominasjonsmøte senest innen 1. desember.
Innkalling til møtet sendes ut minst 3 uker før møtet.
Nominasjonskomiteens leder begrunner komiteens forslag. De fremste kandidatene til lista bør delta på nominasjonsmøtet og gis anledning til å presentere seg.


9. Innen 31. mars i valgåret
Fylkesstyret har ansvar for at Senterpartiets listeforslag er innlevert i god tid før fristen, 31. mars i valgåret. Valgloven (www.valg.no) inneholder bestemmelser om krav til listeforslaget for at det skal godkjennes. Listeforslaget leveres mot kvittering.