Meny

Retningslinjer for sammenslåing av lokallag

Vedtatt av sentralstyret 22. mai 2017.

PDF-utgave finner du her

Innledning

I følge partiets vedtekter er kommunen rammen for våre lokallag, men årsmøtet i lokallaget kan med fylkesstyrets godkjennelse bestemme at det skal være flere lokallag innen en kommune, noe som er tilfelle i enkelte av dagens kommuner. I slike tilfeller skal det velges et fellesstyre for partiarbeidet i hele kommunen. Det framgår ikke eksplisitt av partiets vedtekter hvordan et slikt fellesstyre skal velges, men sentralstyret tolker vedtektene dithen at et slikt styre må velges av et årsmøte der alle medlemmer i kommunen innkalles. Sentralstyret viser i denne sammenheng til partilovens paragraf 13 der det blant annet står at en kommuneorganisasjon for et parti kan søke om støtte.

Sentralstyret vil understreke fylkeslagets ansvar for å påse at de lokale prosessene i lokallagene i forbindelse med sammenslåing av lokallag blir best mulig, jfr. følgende punkter i partiets vedtekter, paragraf 7 Fylkeslaget:

b) Styret leder og har ansvar for at Senterpartiets arbeid innen fylket blir drevet så sterkt og effektivt som mulig.

c) Styret skal ha god kontakt med partiarbeidet i alle kommuner og om nødvendig bistå lokallagene i deres arbeid.


Utdrag fra vedtektene som grunnlag for en sammenslåingsprosess av lokallag eller en ordning med både ett lokallag for hele kommunen og flere lokallag innad i kommunen:


§ 6. Lokallaget

A. Alle medlemmer i en kommune danner Senterpartiets lokallag, som ledes av et styre som er sammensatt slik: Leder, nestleder, studieleder, kasserer og minst ett styremedlem, lederen for Senterpartiets gruppe i kommunestyret og lederen eller vararepresentant i Senterungdommens lokallag. Hvor Senterungdommen ikke har lokallag, må det i styret velges representant for ungdommen. Begge kjønn skal være representert med minst 40 prosent. Lokallagsleder er lokallagets rettslige representant og underskriver på vegne av lokallaget i alle tilfeller der denne myndighet ikke er overdratt til andre.

B. Årsmøtet i lokallaget kan, med fylkesstyrets godkjennelse, bestemme at det skal være flere lokallag innen en kommune. I slike tilfeller skal det velges et fellesstyre for partiarbeid i hele kommunen, etter retningslinjer som er godkjent av fylkesstyret.

Som tidligere nevnt er det en forutsetning for å få statsstøtte at en har et lokallag som omfatter hele kommunen. I tillegg kan en altså, forutsatt godkjennelse fra fylkesstyret, ha flere «kommunedelslag», men de får ikke statsstøtte, ei heller kommunal støtte (om kommunen har en slik støtteordning).

Valg av fellesnemnd og diverse arbeidsutvalg i kommunal regi vil gjøre det naturlig med ulike møtepunkter på tvers av de gjeldende kommunegrensene. En bør også vurdere hvorvidt det vil være hensiktsmessig å velge en felles «gruppeleder» for alle partiets folkevalgte i dagens kommuner, med tanke på partiets posisjoner i den formelle lokale prosessen fram mot kommunesammenslåingen.

---

Sentralstyret anbefaler følgende prosess for sammenslåing av lokallag
i kommuner som slås sammen med virkning fra 01.01.2020:


Innen 15. oktober 2017
Styrene i dagens lokallag i de kommuner som skal slås sammen avholder et felles møte for å utveksle synspunkter og drøfte prosess.


Innen 15. november 2017
Det avholdes ordinære årsmøter i lokallagene der også sammenslåing med øvrige lokallag i den nye kommunen settes opp som punkt på saklista.

Styret bør i forkant av årsmøtet, og på bakgrunn av fellesmøtet med øvrige lokallagsstyrer, jfr. punktet over, drøfte hvorvidt en ønsker å videreføre lokallaget som et «kommunedelslag» i den sammenslåtte kommunen eller ikke. Fordeler og ulemper bør drøftes og legges fram som grunnlag for videre drøfting og vedtak på årsmøtet.

Dersom årsmøtet kommer fram til at en ønsker å videreføre lokallaget som et «kommunedelslag» i den nye sammenslåtte kommunen, må dette forelegges fylkesstyret, som tar endelig stilling til dette.


Innen 1. april 2018
Styrene i lokallagene i de kommuner som skal slås sammen avholder et felles møte for å velge nominasjonskomité og valgkomité.

(Se egne retningslinjer for nominasjonsprosessen her:
http://www.senterpartiet.no/Om%20SP/vedtekter-og-retningslinjer/nominasjon-ved-kommunevalg Disse skal revideres av landsstyret høsten 2017)

Innen 1. juli 2018
Det avholdes felles medlemsmøte, der bl.a. nominasjonskomiteen presenterer de 3-5 kandidatene som vurderes som mest aktuelle til de øverste plassene på lista. Kandidatene gis anledning til å holde en appell og det åpnes for diskusjon og spørsmål.

Innen 15. november 2018
Det avholdes årsmøte i lokallaget for den nye sammenslåtte kommunen.

Dersom fylkesstyret har godkjent at det i den nye sammenslåtte kommunen kan være flere lokallag (kommunedelslag og et lokallag for hele kommunen), bør kommunedelslagene avholde sine årsmøter for det avholdes årsmøte i «kommunelaget».

I kommuner med flere lokallag er det fellesstyret (jfr. § 6. B.) eller et medlemsmøte for medlemmene i hele kommunen som velger utsendinger til fylkeslagets årsmøte og nominasjonsmøte fra denne kommunen, jfr. § 6. F. f, 8.) Vedtektene må også tolkes dithen at årsmøtet i kommunelaget kan velge disse utsendingene.

Innen 31. desember 2018
Nominasjonsmøtet i det nye kommunelaget skal være avholdt.

(Vedtektene fastsetter 1. mars som siste frist for å avholde nominasjonsmøte, men i retningslinjene for nominasjonsprosessen anbefales det å gjøre dette innen 31. desember.)