Meny

Et godt, rimelig og rettferdig kollektivtilbud

Senterpartiet ønsker at veksten i persontransport skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.

Det er et viktig bidrag for å nå målet om å halvere klimagassutslippene innen 2030, og bedre framkommeligheten for alle trafikantgrupper. I dag står transportsektoren for om lag 60 prosent av utslippene i Akershus.

For å fortsette veksten i bruk av miljøvennlig transport, må det tilbys et godt og rimelig kollektivtilbud i hele fylket. Samtidig må kollektivprisene oppleves rettferdige og også ivareta de med lang reiseavstand til og fra arbeid og skole. Jernbanen har en naturlig sterk rolle for de lange reisene, for de som naturlig kan bruke denne. I enkelte tilfeller slår det imidlertid uheldig ut å kutte ut ekspressbusser til/fra Akershus til Oslo hvis alternativet er overfylte tog med lengre reisetid. Togkapasiteten i Oslo-området er i rushtiden tilnærmet sprengt, og regjeringen må sette i verk snarlige tiltak for å bedre tilbudet.

Ruter AS er et stort selskap med oppgave å ivareta og oppfylle viktige samferdselspolitiske mål. Selskapets resultatmål om kostnader per personkilometer, mener Senterpartiet ikke kan aksepteres som grunn for nedlegging av mindre lønnsomme ruter/transporttilbud.

Senterpartiet mener fylkestinget som deleier må være tydelige på at de offentlige tilskuddene i størst mulig grad går til et bedre kollektivtilbud i hele Akershus. Innretningen på Ruters siste prisøkning slo uheldig ut for de med lang reisevei. Senterpartiet mener fylkestinget må utøve et forsterket fokus på eierstyring og sette klarere politiske mål for hva slags kollektivtilbud man ønsker i Akershus.

Det bør også etableres et felles takst- og sonesystem for hele Østlandet. Alle tilbydere av kollektivreiser bør inngå i dette systemet.

Hans Kristian Solberg,

leder Enebakk Senterparti

 

Morten Vollset,

fylkesleder Akershus Senterparti