Meny

Fylkesting 25. - 26. oktober

Sist endret: 16.03.2017
To dager med et sakskart som ikke er større enn at vi tenkte det skulle bli "gode dager". Men noen saker skapte stort engasjement og stor debatt og det ble ingen tidlig kveld denne gangen heller...... Det gjaldt særlig:

Sak 46/16: Revidert ordensreglement

Denne saken tok nesten to timer. Ordensreglement vedtas normalt i HKU, men her ble det en prinsipiell diskusjon knyttet til ordlyd i reglementet om bruk av hode-/ansiktsplagg i undervisningen. Vedtaket ble at "elevenes ansikt skal være fullt synlig". Vi støttet forslaget, men uttrykte ikke stort engasjement i saken. Det viktigste for oss var at det i en undervisningssituasjon er viktig for trygghet, relasjoner og læring at elevene kan se hverandre, og at læreren kan se elevene når vi vet at mye av kommunikasjonen er non-verbal. 

 

Sak 47/16: Tilbud til minoritetsspråklige elever i Vest-Agder

Administrasjonen har jobbet grundig med hvordan fylket på best mulig måte kan gi opplæring på en god måte til en ny og økende gruppe med minoritetsspråklige elver, både unge og voksne. I tillegg til honnør til de som har jobbet fram dette, pekte vi i vårt innlegg på utfordringene vi allerede har i skolen i dag knyttet til å få tilrettelagt norskopplæringen godt nok for denne gruppen som har svært ulike behov. Det positive med å få endret grensen for voksenretten fra 25 til 20 år ser vi på som positivt, og vi utfordret HKU til å se på tilbudene som gis gjennom Karrieresentrene, om disse "avkortede" tilbudene er tilfredsstillende. Og - minnet forsamlingen på at dette gode arbeidet også har en ikke ubetydelig kostnadside som vi må være oss bevisst. 

 

Sak 49/16: Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Mindreforbruk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune

Rapporten har som tittelen viser sett på mindreforbruket i vgs. De har sett på budsjettmodellen, på om/hvordan driftsmidler er brukt til investering og om elevene får det timetallet de etter loven har krav på. Vi var med som forslagsstiller i det forslaget som ble vedtatt, der en ber om at rådmannen følger opp punktene i revisjonene rapport. Disse punktene er å finne i selve vedtaket. I tillegg til å kommentere selve rapporten, la vi i vårt innlegg vekt på den generelle delen av læreplanen og viktige aktiviteter som er i skolen i dag, og som bygger opp under det. I vår higen etter timetelling må vi ikke glemme denne dimensjonen som er viktig i forhold til den enkelte elevs utvikling, og som er knyttet mot formålsparagrafen til skolen. Uten det vil vi få en fattigere skole. 

 

Sak 50/16: Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune i kommunereformen

Vi hadde flertall for vårt forslag i fylkesutvalget (om at fylkeskommunen respekterer de vedtak som er gjort i de enkelte kommunestyrene, og derfor ikke stiller seg bak fylkesmannens uttalelse om kommunereformarbeidet). Debatten ble heftig, men det gikk veien også her :) 

 

Frp har varslet lovlighetskontroll av avstemningsmåten til denne saken.

 

Sak 52/16: Etablering av LIM-råd

Mange råd/utvalg - ja - men vi mener dette kan bli et nyttig råd der marginaliserte grupper får delta og komme med sine erfaringer/innspill. LIM står for Likestilling, Inkludering, Mangfold - og det er altså utarbeidet en LIM-plan som fokuserer på disse områdene. På mange områder innen levekår skårer Vest-Agder lavt, og vi støttet derfor forslaget slik dere kan se det er vedtatt. 

 

Viser for øvrig til referatet som kan leses i sin helhet på vaf.no

 

Mvh GunvorSak 46/16: Revidert ordensreglement

Denne saken tok nesten to timer. Ordensreglement vedtas normalt i HKU, men her ble det en prinsipiell diskusjon knyttet til ordlyd i reglementet om bruk av hode-/ansiktsplagg i undervisningen. Vedtaket ble at "elevenes ansikt skal være fullt synlig". Vi støttet forslaget, men uttrykte ikke stort engasjement i saken. Det viktigste for oss var at det i en undervisningssituasjon er viktig for trygghet, relasjoner og læring at elevene kan se hverandre, og at læreren kan se elevene når vi vet at mye av kommunikasjonen er non-verbal. 

 

Sak 47/16: Tilbud til minoritetsspråklige elever i Vest-Agder

Administrasjonen har jobbet grundig med hvordan fylket på best mulig måte kan gi opplæring på en god måte til en ny og økende gruppe med minoritetsspråklige elver, både unge og voksne. I tillegg til honnør til de som har jobbet fram dette, pekte vi i vårt innlegg på utfordringene vi allerede har i skolen i dag knyttet til å få tilrettelagt norskopplæringen godt nok for denne gruppen som har svært ulike behov. Det positive med å få endret grensen for voksenretten fra 25 til 20 år ser vi på som positivt, og vi utfordret HKU til å se på tilbudene som gis gjennom Karrieresentrene, om disse "avkortede" tilbudene er tilfredsstillende. Og - minnet forsamlingen på at dette gode arbeidet også har en ikke ubetydelig kostnadside som vi må være oss bevisst. 

 

Sak 49/16: Forvaltningsrevisjonsprosjekt "Mindreforbruk ved de videregående skolene i Vest-Agder fylkeskommune

Rapporten har som tittelen viser sett på mindreforbruket i vgs. De har sett på budsjettmodellen, på om/hvordan driftsmidler er brukt til investering og om elevene får det timetallet de etter loven har krav på. Vi var med som forslagsstiller i det forslaget som ble vedtatt, der en ber om at rådmannen følger opp punktene i revisjonene rapport. Disse punktene er å finne i selve vedtaket. I tillegg til å kommentere selve rapporten, la vi i vårt innlegg vekt på den generelle delen av læreplanen og viktige aktiviteter som er i skolen i dag, og som bygger opp under det. I vår higen etter timetelling må vi ikke glemme denne dimensjonen som er viktig i forhold til den enkelte elevs utvikling, og som er knyttet mot formålsparagrafen til skolen. Uten det vil vi få en fattigere skole. 

 

Sak 50/16: Uttalelse fra Vest-Agder fylkeskommune i kommunereformen

Vi hadde flertall for vårt forslag i fylkesutvalget (om at fylkeskommunen respekterer de vedtak som er gjort i de enkelte kommunestyrene, og derfor ikke stiller seg bak fylkesmannens uttalelse om kommunereformarbeidet). Debatten ble heftig, men det gikk veien også her :) 

 

Frp har varslet lovlighetskontroll av avstemningsmåten til denne saken.

 

Sak 52/16: Etablering av LIM-råd

Mange råd/utvalg - ja - men vi mener dette kan bli et nyttig råd der marginaliserte grupper får delta og komme med sine erfaringer/innspill. LIM står for Likestilling, Inkludering, Mangfold - og det er altså utarbeidet en LIM-plan som fokuserer på disse områdene. På mange områder innen levekår skårer Vest-Agder lavt, og vi støttet derfor forslaget slik dere kan se det er vedtatt. 

 

Viser for øvrig til referatet som kan leses i sin helhet på vaf.no

 

Mvh Gunvor