Meny

Øk sjølforsyningsgraden

Sist endret: 16 03 2017
Vedtatt resolusjon årsmøte 5 februar 2016: Sør-Trøndelag Senterparti vil oppfordre Staten, i jordbruksforhandlingene, til å legge vekt på vårt ansvar for matproduksjon og sjølforsyning i årets jordbruksoppgjør. Vi ser det som et mål at sjølforsyningsgraden i Norge øker.

Sjølforsyningsgraden i Norge er lav. Under halvparten av det vi spiser kommer fra norsk landbruk. Inkludert importerte råvarer til fôr, var sjølforsyningsgraden beregnet til 37 prosent i 2013, og er fortsatt synkende.

 Arealproduktiviteten er doblet, men sjølforsyningsgraden på i forhold til den maten vi spiser er fallende. Norge må ta sin del av ansvaret for å produsere mer mat. Stortinget har vedtatt at matproduksjonen i Norge skal økes med 1 % hvert år, og tilsvarende for fylket sier vedtaket 1,5 %. Dette må gjenspeiles i den nasjonale politikken.

Klimaendringene og befolkningsvekst utfordrer matproduksjonen verden over. Det er vår plikt å utnytte våre muligheter til å produsere mere mat. Vi må satse på kunnskap og teknologi samtidig som det må være tilgang til gode jordressurser.

Skal vi øke vår sjølforsyning må det stimuleres til og legges til rette for kornproduksjon på egnede areal. Det må være lønnsomt å dyrke korn og man skal dyrke korn der jorda er egnet for det, og sikre lønnsomhet i grasproduksjon på våre øvrige dyrkede areal. De rike utmarksressursene i landet må utnyttes bedre, da også en rovviltforviltforvaltning som gjør dette mulig. Det må også sees på tiltak for å stoppe ytterligere nedbygging og omdisponering av matjord. 

Vi savner en politisk vilje til å gjennomføre de tiltak som skal til for å klare dette. Sør-Trøndelag Senterparti vil kreve at Staten i jordbruksforhandlingene  tar ekstra hensyn til disse momentene i årets oppgjør, slik at sjølforsyningsgraden i Norge kan øke.