Meny

Planlegging av nytt byggetrinn Oslofjordforbindelsen

- Større trafikkvekst enn forutsatt og nye sikkerhetskrav til tunneler betyr at riksveg 23 Oslofjordforbindelsen må få økt kapasitet. Statens vegvesen er derfor i gang med å planlegge ?Andre byggetrinn?, med ny undersjøisk tunnel parallelt med dagens tunnel. En løsning med bru som alternativ til tunnel skal også utredes.

I statsråd 31. mai er det lagt fram et forslag om at bompengeinnkrevingen på riksveg 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud skal forlenges med inntil tre år, regnet fra august i år. Inntektene fra innkrevingen er i utgangspunktet forutsatt brukt til å delfinansiere bygging av nytt tunnelløp på riksveg 23 under Oslofjorden.

I forslaget blir det vist til at dagens innkreving etter planen skal avsluttes i august i år, når første byggetrinn av prosjektet er nedbetalt. Utbygging av Oslofjordtunnelen i to trinn – i takt med trafikkutviklingen – er i tråd med forutsetningene som ble lagt til grunn da forslaget om utbygging og finansiering av tunnelprosjektet ble lagt fram for Stortinget i 1996.

Utredningen av bru som alternativ til tunnel vil bli gjennomført som en del av det igangsatte arbeidet med konseptvalgutredning (KVU) for kryssing av Oslofjorden.

Det er lokalpolitisk tilslutning til å videreføre innkrevingen i dagens bomstasjon i inntil tre år, i påvente av at utbyggingen av andre byggetrinn eventuelt kan legges fram for Stortinget. Det er også lokalpolitisk tilslutning til endringer i takstsystemet.

Samferdselsdepartementet vil i løpet av denne treårsperioden eventuelt legge fram et opplegg for å bygge og finansiere andre byggetrinn, gitt at det skal bygges et andre tunnelløp. Dersom dette ikke skjer, vil innkrevingen bli avsluttet, og bompengeinntektene bli brukt til andre tiltak i området i samråd med Akershus og Buskerud fylkeskommuner.

Flere opplysninger:

Prop. 170 S (2012-2013) Forlenget bompengeinnkreving knyttet til prosjektet rv 23 Oslofjordforbindelsen i Akershus og Buskerud