Meny

Spredt boligbygging må tillates

 

Et samlet Storting har i tydelige merknader understreket at Norge må opprettholde hovedtrekkene i bosettingsmønsteret. Dette er en forutsetning for at vi kan utnytte de menneskelige og naturgitte ressursene i hele landet og derigjennom sikre en størst mulig nasjonal verdiskaping, sikre likeverdige levekår og gi alle reell frihet til å bosette seg der de vil, heter det i Stortingets merknader til distrikts- og regionalmeldingen. 

I mange kommuner er spredt boligbygging en forutsetning for vekst og bosetting i hele kommunen.  Senterpartiet mener fylkesmennene og Statens vegvesen bruker sin innsigelsesmyndighet på en svært uheldig måte når de forsøker å nekte kommunene å sette av arealer i grendene sine for å gi rom for nye etableringer til boliger  og næringsliv.

Sør Trøndelag Senterparti mener Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og Statens vegvesen burde ha merket seg Stortingets signal  når de behandlet Selbu kommunes arealplan.  Selbu har utarbeidet en kommuneplan for å utvikle hele kommunen gjennom å legge til rette for ny boliger i de ulike grendene.  Fylkesmannen og vegvesenet fremmet innsigelse til planen og sender den nå videre til departementet fordi det ikke er oppnådd enighet lokalt.

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging blir brukt av regionale statsetater til å kreve sterk konsentrering av boligbygging.  Retningslinjene settes også over jordlovens bestemmelser om vern av dyrka mark ved at det i omfattende grad aksepteres nedbygging av dyrka mark rundt tettstedene.  Senterpartiet mener dette er en uakseptabel praktisering av retningslinjene. Sør Trøndelag Senterpartiet ber Kommunal- og regionaldepartementet avvise innsigelsene og støtte Selbu kommunes planer for å utvikle hele kommunen.   

Mange distriktskommuner er avhengig av å legge til rette for utvikling av sine grendesamfunn for å opprettholde bosetting, servicetilbud og arbeidsplasser  basert på lokale ressurser.  Uten rom for spredt boligbygging forsvinner fornyelsen av disse grendene og de blir gradvis avfolket.  Spredt boligbygging må tillates.