Meny

Fylkesveiløft fra Senterpartiet

Sist endret: 27 09 2020

Fylkeskommunene har ansvaret for 44.000 km. vei, mens det er 10.000 km. vei eid av staten. Transportetatene og Kommunenes Sentralforbund mener bevilgningene til fylkesveiene må økes med 1,5 til 2 milliarder kroner årlig over 10 år for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet. I dag, 18. desember, behandler Stortinget Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett for 2018. Senterpartiet foreslår 1 milliard kroner ekstra til fylkesveiene.

– Fylkesveiene er avgjørende for å sikre både person- og varetransport.  Alt for mange steder i landet er dårlige fylkesveier en stor utfordring for næringslivet og satsingen på nye arbeidsplasser.  Senterpartiet styrket bevilgningene til fylkesveiene med 500 millioner kroner i 2017, og viderefører satsingen med 1 milliard kroner i neste års budsjett.  Vi har i tillegg bevilget 100 mill. kr. til skredsikring og 50 millioner til forsterking av broer på fylkesveiene.  Dette er en helt nødvendig opptrapping, sa stortingsrepresentant  Willfred Nordlund fra Senterpartiet i Stortingets budsjettdebatt 18. desember.

Budsjettundersøkelsen fra KS som nylig ble framlagt, viser at fylkeskommunene står foran et krevende år.  Mer enn halvparten av fylkene sier budsjettarbeidet for 2018 blir vanskeligere enn tidligere år.  Vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene reduseres ikke og fylkeskommunene anslår at det mangler nær 4 milliarder kroner i finansiering av tunnelsikkerhetsforskriften.

– Fylkeskommunene er ikke tilgodesett i årets budsjett.  Regjeringer foreslår en økning på til sammen 200 millioner kroner, hvorav 100 millioner kroner er avsatt til kystfylkenes båt- og ferjedrift.  Vi mener det er et nødvendig med et løft i overføringene, og styrker fylkeskommunes budsjettrammer med til sammen 1,5 milliard kroner noe som både gir rom for egne prioriteringer ved siden av kompensasjons for pris- og kostnadsvekst, sa Willfred Nordlund.