Meny

Gi kommune vetorett til å si nei til vindkraftutbygging!

De siste årene har det med rette vært et økende engasjementet mot utbygging av vindkraft på land. Mange steder i landet pekes det på at forutsetningene endres fra konsesjon blir gitt, til bygging skjer. Dette gjelder særlig teknologiutvikling og endring i arealbruk.

Jeg har stor forståelse for at det blir reaksjoner der det er lagt til rette for utbygging lokalt, og det så uten videre bygges vindturbiner opp mot 100 meter høyere enn forventet gjennom konsesjonsprosessen. Senterpartiet ønsker lokalt forankret utbygging som ivaretar landskap og naturkvaliteter, tar hensyn til eksisterende næringer og bidrar med inntekter til berørte lokalsamfunn.

Det viser seg i praksis nå at utbygging med tilhørende konsesjonsprosess for vindkraft på land ikke er tilstrekkelig regulert gjennom norsk lovverk. Med bakgrunn i at man benytter seg av en allmenn ressurs som geografiske områder er, i stor grad natur, og at stadig flere av vindkraftverkene kjøpes opp av utenlandske interesser, Senterpartiet mener derfor det er behov for en helhetlig gjennomgang av rammeverket på dette området.

Senterpartiet har flere ganger de siste årene foreslått at vedtak om utbygging av vindkraft må være i tråd med lokale ønsker og kommunestyrevedtak, og at konsesjon ikke kan gis i strid med kommunestyrevedtak. Det har dessverre både Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet stemt ned i Stortinget.

Den klart økende motstanden mot utbygging av vindkraft flere steder viser at det ikke er nok å gi kommunene vetorett ved konsesjonsbehandlingen. Senterpartiet mener at kommunene trenger sterkere og mer forutsigbare virkemidler, særlig når det gjelder å bremse arealbruken i områder som har åpenbare naturverdier. Senterpartiet mener derfor det er gode grunner for å hjemle arealbruken knyttet til vindkraft på land i plan- og bygningsloven med kommunestyret som reguleringsmyndighet, til forskjell fra i dag hvor dette er regulert gjennom energiloven.

Teknologiutviklingen har vært betydelig på vindkraft de siste årene. Senterpartiet er prinsipielt enig i at nyeste teknologi bør legges til grunn ved utbygging av vindkraft, men dette innebærer samtidig at inngrepet i natur og installasjonen i seg selv blir av en helt annen karakter enn det som var forutsatt ved behandling av konsesjonssøknaden.  Senterpartiet mener derfor at det må følge av dette at kommunene får en mulighet til å behandle saken på nytt og ta stilling til endrede forutsetninger før utbygging begynner.

Senterpartiet mener en helhetlig gjennomgang av konsesjonssystemet for vindkraft på land må ta stilling til og presentere en tydelig løsning på disse spørsmålene. Saken reiser viktige spørsmål knyttet til lokaldemokrati, natur- og miljøverdier, men også eierskap til norsk kraft.