Meny

Inntektskutt til mindre kommuner skal presse fram nye sammenslåinger

– Regjeringen ser bort fra Stortingets vedtak fra desember 2017 om at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes til å presse fram nye sammenslåinger av kommuner. Kommuneproposisjonen  trosser  Stortinget og legger opp til nye runder med kommunesammenslåinger, sier Heidi Greni fra Senterpartiet,  som også er saksordfører for kommuneproposisjonen i Stortingets behandling.

 

Statsråden presenterer i forbindelse med framleggelsen av kommuneproposisjonen i dag, 15. mai,  nye grep for å få slått sammen kommuner.  Det lanserer nye  tilskuddsformer  til sammenslåtte kommuner og nye krav til stillinger som hver enkelt kommune skal pålegges å ha i sin administrasjon. Fylkesmennene er pålagt å videreføre sitt oppdrag om å bidra til kommunesammenslåinger.

– Inntektsrammene til fylker og kommuner som foreslås for neste år, er for små til å dekke oppgavene som skal løses. Fylkeskommunene risikerer negativ utvikling siden rammene foreslås justert i intervallet minus 100 mill.kr. til pluss 100 mill. kroner.  Det gir ikke noe rom for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Regjeringen har gått bort fra prinsippet om at inntektsfordelingen mellom kommuner og fylker skal gi likeverdig grunnlag for tjenester, uavhengig av hvor i landet folk bor.

Heidi Greni varsler at  Senterpartiet vil komme med forslag om økte inntektsrammer, fylkesveisatsing  og også med forslag om ny inntektsfordeling mellom kommunene.

Det var ventet at regjeringen ville presentere nye kriterier for å fordele distriktstilskudd til kommunene etter at et forslag til endringer har vært på høring. Statsråden sier forslagene ikke vil  bli fremmet nå, men først komme  i kommuneproposisjonen for 2020. 

– Forslaget til ny fordeling av distriktstilskudd til kommunene vil gitt mange tapere og få vinnere blant distriktskommunene. Derimot ville forslaget ført til overføring av inntekter fra distriktskommuner til kommuner i sentrale strøk. Veldig negative tilbakemeldinger fra kommunene og fra KS har tydeligvis virket. Det er jeg svært glad for, sier Heidi Greni, som legger til at hele forslaget bør legges bort  for godt.

Senterpartiet vil pålegge regjeringen å nedsette et bredt sammensatt offentlig utvalg for å gjennomgå inntektssystemet for kommunene og fylkeskommune. Mandatet skal legge til grunn at inntektsfordelingen skal sikre likeverdige muligheter til tjenester uavhengig av kommune- og fylkesstruktur og som kompenserer for avstandsulemper.

– Jeg mener statsråd gjør seg skyldig i overgrep mot lokaldemokratiet. Alle kommuner har etter pålegg fra regjeringen utredet fordeler og ulemper ved kommunesammenslåing. Det ble gjennomført folkeavstemminger  og de fleste kommunene konkluderte med at de var best tjent med å videreføre eksisterende kommunestruktur. Det er knapt til å tro at statsråden rett etter at kommunene trodde kommunereformen var avsluttet,  presenterer  en ny strategi for å tvinge folk og lokalpolitikere i kne, sier Heidi Greni.