Meny

Lundteigen: Senterpartiet stiller opp for folk som bor ytterst

Senterpartiets grunnholdning er at fellesskapet skal stille opp for de menneskene som bor ytterst. Dette gjelder både geografisk og sosialt.

Som arbeids- og sosialpolitisk talsperson har jeg ansvar for et budsjettforslag fra regjeringa på 488,2 mrd. kroner. Dette utgjør 33,8 pst. av hele statsbudsjettet. Utgiftene på dette området er økt med 26,4 mrd. kroner.

Alderspensjoner utgjør 244,3 mrd. kroner mens sjukelønnsordninga, arbeidsavklaringspengepenger samt uføretrygd til sammen utgjør 174,7 mrd. kroner.

Senterpartiet står fjellstøtt på en arbeids- og sosialpolitikk som bygger på at kapitalkreftene må styres, at arbeidsinnvandringa må reguleres, at arbeidslivets vernelov (arbeidsmiljøloven) må forsterkes og moderniseres, samt at det sosiale sikkerhetsnettet må sikre en økonomi som gjør at de av oss som sliter kan leve et anstendig liv. Senterpartiet ser det også på det arbeids- og sosialpolitiske området som viktig å prioritere statens utgifter godt for å sikre at de som bor ytterst – også sosialt i Norge – kan kjenne seg verdsatt.

For Senterpartiet blir det nødvendig å se på statens utgifter til AFP-ordningen framover, en ordning som var ment å nå sliterne slik at de kunne gå av med pensjon ved fylte 62 år, men som for stadig flere fungerer slik at en slutter i en jobb og begynner i en annen, noe som dermed kan bety at en får både pensjon og full lønn.

Som en første reaksjon til regjeringas budsjettforslag vil jeg si at Senterpartiet blant annet ikke kan støtte forslag om:

- Kutt i minsteytelsene for Arbeidsavklaringspenger (AAP) for ungdom som er sjuke. Dette gjelder ungdommer under 25 år som kommer inn i ordningen. Satsen for disse reduseres fra 198 000 til 130 000 kroner per år og vil ikke gi grunnlag for et verdig livsopphold.

- Avvikling av ung ufør tillegget i AAP-ordningen. Dette utgjør 44 000 kroner per år og rammer 4 000 ungdommer som er blant de svakeste av oss.

- Kutt av skjermingstillegget til uføre som går over på alderspensjon. Gjelder aldersgruppene etter 1954.

Dette er uverdige kutt som rammer noen av de svakeste i samfunnet.