Meny

Manglende vilje til å ta flom og ekstremvær på alvor

Regjeringens manglende vilje til å ta norske kommuners utfordringer/situasjon knyttet til flom og ekstremvær på alvor ble tema i Stortingets spørretime da Senterpartiets Ole André Myhrvold utfordret regjeringen på dette. 

Stortingsrepresentant for Senterpartiet og medlem av energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Ole André Myhrvold, viste til at det er gjort et arbeid knyttet til håndtering av overvannshåndtering som ikke er fulgt opp av Regjeringen, og at ekstremværet på Sørlandet i sommer er et tydelig eksempel på at klimaendringene gjør seg gjeldende i økende grad.

– Ekstremvær gir mer overvann og ble av regjeringen pekt ut som en stor utfordring som måtte løses raskt da det nedsatte overvannsutvalget i 2014. Dette utvalget la i praksis frem en utredning i 2015 og inneholdt mange gode forslag som siden later til å ha havnet i en skuff. Når det gjelder sikker og god overvannshåndtering, var flommen på Sørlandet i fjor høst var en tydelig påminnelse om at kommunene ikke har fått noen konkrete verktøy i verktøykassen sin, sa Myhrvold fra Stortingets talerstol før han utfordret olje- og energi minister, Terje Søviknes.

– Når kan vi forvente at statsråden tar forslagene fra utvalget Regjeringen selv nedsatte på alvor og kan fremlegge konkrete forslag for bedre overvannshåndtering - og vil han igangsette arbeidet med en sektorlov for vann- og avløpstjenester?

Svaret til Søviknes imponerte ikke senterpartirepresentanten.

– Søviknes har altfor god tid på et område hvor tiltak må på plass nå. Vi får stadig nye tilfeller av ekstremvær med store konsekvenser i flere deler av landet, og har ikke tid til å vente med å sette i gang arbeidet. Regjeringen har forslagene, de har muligheten til å få noe gjort, og det er uforståelig at Søviknes ikke syns dette haster mer, sier Myhrvold.


Både i trontaledebatten og budsjettdebatten i fjor utfordret Senterpartiet regjeringen på behovet for økt satsing på skred- og flomsikring og forebygging – og da særlig behovet for økte bevilgninger. NVE har varslet en lang rekke tiltak som er klare for iverksettelse, og Myhrvold mener Regjeringen nå er langt på overtid når det gjelder å sette i verk konkrete tiltak.

– I tillegg handler det om god arealplanlegging og da er flom- og skredsonekartleggingen fra NVEs kompetansemiljø ekstremt viktig som innsatsfaktor. Vi må i tillegg jobbe målrettet med sikring av de områdene der det allerede er bebyggelse, og der man ut fra en risikovurdering og en kost–nytte-vurdering går løs på de tiltakene som gir størst effekt først. Der har NVE sine prioriteringslister, som nå summerer seg til 2,5 milliarder kroner. Når har regjeringen tenkt å ta dette problemet på alvor og stille opp med nødvendige tiltak og midler?