Meny

Mer tillit lokalt

Sist endret: 27 09 2020
Av Marit Knutsdatter Strand, Stortingsrepresentant, Oppland Sp, medlem i Utdannings- og Forskningskomiteen

Et større handlingsrom må være lokalt der folk lever og tjenestene skal leveres. Mindre statlig byråkrati og mer ressurser til tjenester og arbeidsplasser vil øke både kvalitet og omfang på alt fra politi til helsetilbud. Senterpartiet mener det er både mulig og nødvendig en annen utvikling enn H/FrP/V-regjeringas sentralisering.

 

Norsk arbeidsliv må bli utvikla videre i samarbeid mellom myndigheter, arbeidsgivere og arbeidstakere. Samarbeidet skal bidra til godt arbeidsmiljø, mindre byråkrati og økt tillit mellom ledere, tillitsvalgte og arbeidstakere. Det stimulerer til ansvar for egen arbeidsplass, felles arbeidsinnsats og tiltak som fremmer produktivitet. Nedgangen i antallet fagorganiserte og mindre bruk av tariffavtaler truer denne plattformen. Partssamarbeid kan med fordel bli brukt mer aktivt i kommunestyrer og fylkesting for å få mer for hver krone, både til arbeidsplasser og tjenester. Dette er også viktig i arbeidet med flytting av oppgaver fra stat til fylke og til kommune, som Senterpartiet er pådrivere for.

Først ut i midten av oktober vil regjeringen legge fram sitt forslag til oppgaveoverføring til regionene, basert på forslaget fra Hagen-utvalget. Veien kan nok bli til mens man går, men det er som kjent vanskelig å få terrenget til å stemme når kartet blir tegna før terrenget er ferdig sondert. Senterpartiet er for reformer, men tror ikke på mantraet om at sentralisering og stordrift løser alle utfordringer. Vi mener at det finnes avgjørende stordriftsulemper og smådriftsfordeler. Folk må i tillegg bli tatt på alvor lokalt, og hørt dersom de mener de har andre måter å utvikle seg på enn ved sammenslåing.

Flytting av oppgaver handler om fagmiljø og ressurser, ikke bare fylkesgrenser, areal eller antall innbyggere. Endringer av fylkes- og kommunestrukturen må skje frivillig og være forankret i de folkevalgte organa, for å gi et godt grunnlag for videre demokratiske prosesser og lokal involvering. Vi ser allerede store utfordringene ved at det motsatte skjer for fylket Innlandet. Senterpartiet vil arbeide for et fortsatt vitalt, regionalt, folkevalgt nivå med oppgaver som favner videre enn kommunegrensene.

Sentralisering gir ikke den samfunns- og næringsutviklingen landet trenger. Redusert bosetting i distriktskommunene svekker mulighetene til en høy verdiskaping basert på vårt ressursgrunnlag som er spredt rundt i hele landet. Arbeidsplassene må være både geografisk og sosialt fordelt. Selv i befolkningstette områder opplever man nå nedlegging av arbeidsplasser og tjenestetilbud, og sterk sentralisering. Samtidig øker presset på de største byene, der problemene oppstår i form av boligkøer, trafikkaos og sosial dumping. Folketallsveksten i storbyområdene preges mer av tilflytting av arbeidsinnvandrere, enn av utflytting fra distriktene. Med andre ord, den relative forskyvningen mellom by og distrikt skyldes ikke aleine at distriktene er mindre attraktive.

Den blå-blå medisinen for et bærekraftig samfunn er store enheter, etter en klart ideologisk samfunnsøkonomisk modell, som blant annet vil gi større rom for konkurranseutsetting. Derfor har også regjeringen bare ett svar på utfordringer innen alle samfunnsområder – nemlig sentralisering og stordrift. Senterpartiet mener det finnes flere svar på samfunnets utfordringer, og gode tilnærminger gjennom andre, politiske løsninger. Kanskje det er nettopp dette som avspeiles i de gode meningsmålingene Senterpartiet nå har fått over tid? Senterpartiet vil bygge samfunnet nedenfra og desentralisere myndighet, bosetting, arbeidsplasser, kapital og kompetanse. Målet om desentralisering skal sikre et deltakende folkestyre med tillit lokalt nær folk.