Tredeling av foreldrepermisjonen er innført som eit tiltak for eit meir likestilt arbeids- og familieliv. Fedrekvoten er viktig for at far kan få moglegheit til å etablere god kontakt med barnet i fyrste leveår. Men foreldrepermisjonen må ivareta kvinners særskilte behov for vern i forbindelse med svangerskap og fødsel.

Norske og internasjonale fagmiljø innan spedbarnsernæring tilrår at spedbarn for morsmjølk i minst eitt år og fullammingtil seks månaders alder, for deretter gradvis tilvenning til fast føde. Fast føde vil først ved 8 månaders alder utgjere ein vesentleg del av ernæringa. Både Helsedirektoratet, Nasjonal kompetansetjeneste for amming og Jordmorforbundet meiner dette betyr at kvinner må få muligheit til minst åtte månaders betalt permisjon etter fødsel. 

I dagens foreldrepengeordning må mor ta ut tre veker med foreldrepengar før termin. Desse vekene inngår ikkje i mødrekvota og blir halde utanfor tredelinga. Men dei fyrste 6 vekene etter fødsel, som også må takast ut av mor,  inngår i dagens mødrekvote. Dette er feil, fordi det  tek ikkje omsyn til mors helsesituasjon og behov for restitusjon, og grunnleggande mor-barn kontakt i barseltida. 

Tal frå NAV viser at 30 prosent av  mødrer tok ut uløntpermisjon i 2017. Det er ein auke på 66 prosent sidan 2008. 46 prosent av  fedrane tok ut mindre permisjon enn fedrekvoten i 2018. Dette viser at foreldrepengeordninga i dag ikkje er treffsikker nok.

Senterpartiet har som dei aller fleste andre parti, programfesta  å tredele foreldrepermisjonen. I Stortinget i haust foreslo Senterpartiet ei evaluering av ordninga i 2020.  Det forslaget falt. Senterpartiet har og programfesta å legge tilrette for amming.

Vi vil derfor arbeide for at foreldrepengeordninga må endrast. Både 3 veker før fødsel og barseltida på 6 veker etter fødsel bør haldast utanfor utrekning av mødrekvote. Mor må få moglegheit for minst 8 månaders betalt permisjon, i tråd med helsefaglege anbefalingar. Det kan sikrast ved til dømes fedre/mødrekvotepå 11 veker, og 18 veker til felles fordeling ved full sats.