Meny

Norge er mulighetenes land

Sist endret: 27 09 2020

Norge er så fantastisk – mulighetenes land. Det erfarer alle når vi ser Norge fra utlandet. Norge er annerledeslandet – men vi skal ikke være oss sjøl nok, sa Per Olaf Lundteigen i Stortingets trontaledebatt.

Per Olaf Lundteigen – innlegg i Trontaledebatten 4. oktober 2018:

President,

Norge er mulighetenes land.


Men vi trenger et sterkere politisk lederskap
- som motarbeider avmakt,
- bruker fellesskapets penger til investeringer i hele landet,
- endrer rammebetingelsene slik at private næringsdrivende gis mulighet for bedre lønnsomhet i produksjon og foredling av fornybare, grønne naturressurser,
- fremmer et mer velorganisert arbeidsliv som gir trygghet for fast arbeid og inntekt,
- lytter til og respekterer meningene til kommunestyrer, fylkesting og folkeavstemninger slik at demokratiske organer har tillit i befolkningen,
- styrker beredskapen på alle områder slik at vi har større evne til å takle uforutsette hendelser,
- bringer sjølforsyning av jordbruksmat opp på 50 pst. basert på vår egen planteproduksjon.

Internasjonal solidaritet blir enda viktigere for Norge som et rikt land, men vi må satse langt mer på grasrotinnsats, slik at folk gis evne til å klare seg sjøl.

Norge må ta sin del av FNs kvoteflyktninger. Integrering må i langt større grad skje gjennom deltakelse i praktisk arbeid.

Norge er annerledeslandet – men vi skal ikke være oss sjøl nok.

I dag sentraliseres Norge.
Offentlige tjenester privatiseres.
Byråkratiet langt vekk fra folk vokser.
Folk erfarer større avstand.
Regjeringa forsterker markedskreftenes makt.
Dette er den historiske logikken i Høyre-partienes ideologi.

Viktige og store endringer skjer i norsk arbeidsliv.
Det som for kort tid siden var velrespektert, godt betalt arbeid kalles nå i visse kretser «polakkarbeid». Dette gir sjølsagt svak fagarbeiderrekruttering blant ungdom.

Norge trenger fagutdanna malere, gartnere, fiskefagarbeidere, sjåfører, helsefagarbeidere, ja de fagfolka som holder Norge i gang hver dag.

Sjølsagt skal alle bruke mer moderne naturressursbesparende teknologi.
Sjølsagt skal vi ha fiber fram til alle bedrifter og fast bosatte hus, slik folk fikk telefon i den tid da Norge var fattige på penger.

President,
Ny teknologi kan brukes til å fremme vanlige folks interesser.
Ny teknologi kan brukes til å fremmedgjøre og svekke arbeidsmaurenes interesser.
Det er flertallet i Stortinget som avgjør om det arbeidende folks interesser ivaretas med ny teknologi.

Norge er så fantastisk – mulighetenes land.
Det erfarer alle når vi ser Norge fra utlandet.
Trontaledebatten skal være opposisjonens mening om regjeringens plan for det kommende året.

Hva vil vi med Norge burde vært overskrifta.

12. september besøkte jeg Loppa øy i Loppa kommune. Det er 7 fastboende på denne historiske øya med de rike naturressursene.
Det råd jeg fikk fra den erfarne presten i den norske kirke var:
«Du må stå opp for de som bor ytterst.»

For meg og Senterpartiet er dette et godt råd med dobbelt bunn – både geografisk og sosialt.

Som folkevalgte må Senterpartiet hele tida arbeide for mer jevnbyrdighet mellom folk.

Loppa trenger digital allemannsrett – fiber fram til alle hus. Bare fellesskapets makter en slik oppgave.

Loppa trenger naturressursskatt til kommunen av sitt oppdrettsfiske på 30 mill. kg. Naturressursskatt på 2 kr/kg ville gjort det attraktivt og viktig å sitte i kommunestyret og utvikle alle lokalsamfunn i kommunen.

Det er Stortingsflertallet som avgjør framtida til folk i Loppa.