Meny

Norske ressurser skal styres av norske organer

- Det er avgjørende prinsipp for Senterpartiet at det er vi som bor her som forvalter ressursene og at alle ressurser forvaltes og høstes. Internasjonale og overnasjonale organisasjoner skal ikke ha en annen rolle i norsk ressursforvaltning enn at de kan si hva de mener. Beslutningsmyndigheten skal tilligge våre egne demokratiske organer, sa partiets 1. nestleder Ola Borten Moe da han la fram utvalgsinnstillingen «Norsk verdiskapning på norske ressurser» på partiets landsstyremøte 29. oktober.

Norge har bygd mye av sin verdiskaping og utvikling på klok forvaltning av rike naturressurser til alle tider. I en stadig mer mobil verden som har behov for mer energi, råvarer, mat og teknologi er Norge godt posisjonert til å videreutvikle næringsliv og verdiskaping på bred front. Vi har gjort mye rett og har en rik arv å forvalte, står det i programutkastet.

I programutvalget for «Norsk verdiskapning på norske ressurser» som Ola Borten Moe fra Trøndelag har ledet, har han hatt med seg Liv Monica Stubholt fra Akershus, Lars Christian Klüwer Skjelvan fra Oslo, Wilfred Nordlund fra Nordland og John Arne Balto som sekretær. Utvalgsinnstillingen skal nå på høring i partiets organisasjon og som skal sluttbehandles på landsmøtet i 22.-24. mars neste år.

Senterpartiet aksepterer ikke at den norske regjering setter ulike næringer opp mot hverandre i handelspolitikken. Alle land har både offensive og defensive interesser å ivareta når handelsavtaler fremforhandles og forvaltes, står det i utvalgsinnstillingen.

- Mennesket er ikke en tilskuer til naturen eller et fremmedelement som må reguleres bort. Vår evne til å ta naturen i bruk for å skape bedre samfunn og utvikling er forutsetningen for de liv de fleste av oss lever i dag. Men vår evne og makt til å påvirke naturen gir oss også et spesielt ansvar for å ivareta den og levere den over i bedre stand til fremtidige generasjoner. Vekst er ikke alltid å bruke mer, men å forvalte bedre, sa Borten Moe.

Det er enhver regjerings plikt å ivareta begge hensyn med like stort engasjement. Norge er avhengig av multilaterale rammeverk rundt internasjonal handel. De sikrer forutsigbarhet og ivaretar interessene og rettsikkerheten også til mindre land som Norge og våre bedrifter, står det i programutkastet.

- Men Norges innfallsvinkel må være å sikre nødvendig nasjonalt handlingsrom innenfor disse rammene – slik at vi både kan ivareta nasjonale hensyn, hjemlige næringer og sikre folkevalgt kontroll med samfunnsutviklingen, sa Ola Borten Moe til Senterpartiets landsstyre.

Les "Norske ressurser skal styres av norske organer" i pdf-utgave