Meny
Politireforma ikke godkjent

Politireforma ikke godkjent

Høyres Peter Frølich er i overkant kreativ når han til NTB påstår at den såkalte nærpolitireforma nå har fått et godkjentstempel av justiskomiteen.

Sist endret: 26.02.2021 #Møre og Romsdal

Tvert imot - det er jo hundre sider med slakt av reforma i innstillinga om politimeldinga fra justiskomiteen, som ble vedtatt 16/2. Vi i Sp går lengst i kritikken, men står sammen med Ap og SV om mesteparten av kritikken. Her slår vi fast at reforma har spilt fallitt på flere viktige punkt. Det er jo for eksempel absurd at det har kommet på plass bare to årsverk mer til patruljevirksomhet i politietaten etter reforma når mer politi på hjul var et av hovedmålene.

Regjeringa har allerede blitt kvitt rundt 120 lensmannskontor gjennom den massive sentraliseringa som reforma innebar. Nå skal de til alt overmål fjerne lensmann som yrkestittel i tillegg, slik at de gjenværende kontorene ikke engang skal hete lensmannskontor. Jeg frykter at de ser sitt snitt til å bli kvitt enda flere av disse kontorene framover. De har i alle fall klart å sultefôre mange av disse så mye at det knapt er ansatte igjen flere steder. Og dette selv om ei styrking av gjenværende kontor var en av premissene for reforma. Vi i Senterpartiet gikk inn for å beholde ordet lensmann og er også helt tydelige på at vi vil styrke lensmannskontorene og opprette flere.

Politireforma har absolutt ikke fått et godkjentstempel, selv om Høyre har interesse av å framstille det slik. Det regjeringa kan få et godkjentstempel på, er hvordan de har klart å bidra til å sysselsette veldig mange flere kommunikasjonsrådgivere og byråkrater i politietaten. Dersom dette skulle være et mål, da. For oss i Senterpartiet er det langt viktigere å bruke penger på politifolk og politijurister som arbeider med folk og saker, ikke på papirflyttere og roperter.

Noe som er virkelig gledelig, er at både H og Frp plutselig bestemte seg for å verne Utrykningspolitiet mot nedlegging. Mange som jobber for trafikksikkerhet har vært kraftig bekymra for at UP skulle bli nedlagt, etter at regjeringa og Frp har argumentert for dette. Det er gledelig at en samla komité nå går inn for å opprettholde UP.

For oss i Senterpartiet har kampen for å bevare UP vært veldig viktig. Regjeringa ville med støtte fra Frp utrede i ny organisering som i praksis var å spre ressursene til UP rundt på politidistriktene. Dette ville satt trafikksikkerhetsarbeidet i Norge kraftig tilbake og uten tvil ført til flere ulykker. Heldigvis har argumentene våre blitt hørt for å bevare UP som et viktig verktøy for trafikksikkerhet. UP er også en viktig beredskapsressurs for politidistriktene slik de fungerer i dag.

Jenny Klinge

Justispolitisk talsperson, Senterpartiet

Relaterte saker

Politi polito

Å telje politiet er ikkje enkelt, men regjeringa tykkjer det er kjekt å telje politiet litt slik ekstra. Når det gjeld måltalet om to politi per 1000 innbyggjarar, går Senterpartiet faktisk lenger enn alle dei andre partia, fordi vi meiner dette må målast på politidistriktsnivå og ikkje for landet som heilskap. Dessutan ønskjer Sp å setje strengare krav til responstid slik at også distrikta får nytte av krava, skriv Jenny Klinge.

Meir utilgjengeleg politi

Det kjem stadig rapportar om at folk ikkje får tak i politiet på telefon. Dersom nokon vil melde frå om ei kriminell handling og ringjer nødnummeret 112, får dei skarp beskjed om at dei har ringt til feil nummer og blir bedt om å ringje 02800. Dette er forståeleg. Sjølvsagt vil politiet at folk berre skal ringje 112 når det verkeleg står på. Problemet er berre at folk ikkje kjem gjennom i rimeleg tid på politiets nummer 02800.
Politi og samfunn

Politi og samfunn

Et politi som gir trygghet og har lite kriminalitet i sitt ansvarsområde har lyktes i sitt arbeid. Tillit og samarbeid er avgjørende for det kriminalitets-forebyggende arbeidet. I vårt land støtter folk opp om politiet. Innbyggerne skal oppleve at politiet utvikler seg i takt med samfunnsutviklinga. Det er Stortinget som bestemmer politiets organisering og gir de økonomiske rammen, skriver Per Olaf Lundteigen i dette innlegget.

Mykje politi - på papiret

Eit slags kjedebrev av lesarinnlegg frå Høgre-politikarar har vore spreidd i media den siste månaden. I desse lesarinnlegga etterlyser dei ein meir faktabasert diskusjon om norsk politi, samtidig som dei legg fram ei rekkje påstandar og tal som ikkje er baserte i fakta.

Høgre-folk bagatelliserer om politi

Det er påfallande korleis folk frå regjeringspartia stadig overser følgjene av si eiga politireform. Haustens strategi blant justispolitikarane frå Høgre er tydelegvis å påstå at vi som er kritiske til politireforma driv med svartmåling. Dessverre tener desse påstandane frå Høgre mest til å bagatellisere reelle problem i politietaten. Dei nektar rett og slett å ta noko som helst ansvar for det som går føre seg i politi-Noreg, og skuvar alt av problem over på prioriteringar gjort av politiet sjølve.
Politi på camping er ikke nærpoliti

Politi på camping er ikke nærpoliti

Høyre har sentralisert politiet, og vil sende ut politi i campingbiler som plaster på såret. Det kan aldri erstatte et ekte nærpoliti, skirver Emilie Enger Mehl i dette innlegget.