Meny

Regjeringen har lagt fram et svært stramt helsebudsjett

Senterpartiets helsepolitiske talsperson, Kjersti Toppe, er lite imponert over regjeringens budsjettforslag. Toppe mener det stramme helsebudsjettet vil føre til trangere kår både for sykehusene og i kommunene.

– Sykehusbudsjettet regjeringen har presentert vil knapt dekke de økte utgiftene som vil komme fordi stadig flere eldre vil trenge helsetjenester. I tillegg blir ikke sykehuseneskjermet for avbyråkratisering og effektiviseringskutt. sier Toppe.

Toppe er også kritisk til at det ikke etableres nye LIS1-stillinger for leger som vil spesialisere seg, noe som vil føre til et ennå større underskudd av spesialister.

– Senterpartiet mener det trengs en mye større satsing for å få nyutdannede leger til å ta spesialistutdanning. Da trenger vi flere LIS1-stillinger, slik at legestudenter ikke må vente på å få turnusplass, sier Toppe.

Samtidig viser budsjettforslaget at det mangler finansiering av dyre medisiner. Toppe frykter dette kan føre til kutt i akuttberedskap og føde/ barseltilbud for at sykehusene skal få budsjettet til å gå i hop.

– Forslag til statsbudsjett for 2019 har et helsebudsjett som ikke følger opp stortingsvedtak om sykehusfinansiering, mener Toppe.

Svak satsing på eldre- og folkehelse

Til tross for en egen statsråd på feltet, er det ingen bred satsting på eldre og folkehelse i regjeringens budsjett. Forsøk med statlig finansiering av eldreomsorgen blir videreført, et forsøk som i dag kun omhandler seks kommuner. «Leve hele Livet», som omtales som en «eldrereform», skal gjennomføres av kommunene uten finansiering. Toppe stiller spørsmål ved om statlige forsøk og eldrereformen vil få noen som helst verdi for de eldre ute i lokalsamfunnene.

– Det nye eldreombudet regjeringen vil opprette fremstår som et kompromiss der konsekvensen vil være at dagens pasient- og brukerombud kan bli svekket. Det er alvorlig. I tillegg er folkehelsearbeidet så godt som fraværende. Jeg frykter at de sosiale helseforskjellene i Norge kan øke med dette budsjettet, sier Toppe.

Helsegapet øker, kommunene taper

Med dette budsjettet vil sykehusene fortsette å presse oppfølging av syke pasienter over på kommunene, uten at kommuner får styrket sin kapasitet tilsvarende. Det skal innføres betalingsplikt for utskrivningsklare pasienter innen rus og psykiatri fra 1.1.19., men få kommuner er forberedt på dette. I tillegg skyves fastlegesatsing skyves ut til neste stortingsperiode.

– Regjeringen gjør ikke nok for å snu krisen i fastlegeordningen. Senterpartiet etterlyser finansiering som kan stabilisere ordningen og hindre frafall gjennom å bedre arbeidshverdagen for de fastlegene som er i jobb i dag, avslutter Kjersti Toppe.