Meny

Sats på frivillig sektor i beredskapsarbeidet

En snørik vinter og kjølig vår gjør store deler av landet sårbart for flom og skred. Kommunenes beredskap vil nok en gang bli satt på prøve. Det er på tide å få beredskapsplanene opp av skuffen og fram på møtebordet. Godt utført planarbeid er viktig for å lykkes med å sikre liv, helse og infrastruktur i kommunen. Samarbeid med frivillig sektor vil også være viktig om kommunene skal lykkes med en hektisk innsats i en akutt situasjon, skriver Willfred Nordlund.

Vi har bak oss en påske hvor Røde Kors har hatt mer enn nok å gjøre i redningsoppdrag og leteaksjoner. Frivillig innsats bidrar til trygghet for alle som bruker naturen og avlaster helsevesen, politi og brannvesen for innsats de ikke er bemannet for. Men Røde Kors og andre frivillige organisasjoner er ikke bare viktige i lete-  og redningsaksjoner i fjellet. De er også viktige samarbeidspartnere i det lokale beredskapsarbeidet som kommunene har ansvaret for planleggingen av.

Kommunenes ansvar for utarbeidelse av beredskapsplaner er nedfelt i nasjonal forskrift om kommunal beredskapsplikt. Kommunen skal være forberedt på å håndtere uønskede hendelser gjennom å ha plan for kommunens kriseledelse, varslingstjeneste, evakueringsoversikt og ressursoversikt over aktører som har en rolle i kommunenes krisehåndtering.

Jeg tror nok de fleste kommunene har sine beredskapsplaner, men spørsmålet er hvor operative de er. Gjennomføres det beredskapsøvelser og har kommunen sikret seg samarbeidspartnere til å klare utfordringene i kritiske faser? Her svikter det nok hos mange. 

Senterpartiets stortingsgruppe har lagt fram forslag for Stortinget om å sette ned en totalberedskapskommisjon. Vi mener det er behov for en bred gjennomgang av den nasjonale og den lokale beredskapen. Utfordringen er hvordan samfunnets totale ressurser kan brukes best mulig for å gi økt trygghet i ulike krisesituasjoner. Dette handler om mer enn forsvar, politi, flom- og skredsikring og helseberedskap. Det handler også om hvordan vi samarbeider lokalt i akutte krisesituasjoner.

Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Sanitetsforeningene og andre frivillige organisasjoner er opplagte samarbeidspartnere for kommunene i krisesituasjoner. Det tror jeg kommunene vet, men jeg tror dessverre det for ofte svikter i involveringen av frivillig sektor i beredskapsplanleggingen. Skal vi lykkes når krisen oppstår, må vi vite hvilke oppgaver hver av oss skal løse. Og vi må ha øvd sammen.

Bedre føre var enn etter snar, sier ordtaket .  La oss leve opp til det også i det kommunale beredskapsarbeidet. 

Stortingsrepresentant Willfred Nordlund, Senterpartiet.