Meny

Senterpartiet vil gi kommunene og fylkene 3 til 4 mrd. kroner mer enn regjeringen

Senterpartiet vil øke inntektene til kommuner og fylkeskommuner i 2019 med 3 til 4 mrd. kroner ut over regjeringens forslag. Det ble klart etter avgivelse av kommuneproposisjonen i dag.

Senterpartiet avviser samtidig forslag til endringer i inntektssystemet, som vil føre til en omfordeling av overføringene av inntektene fra små og mellomstore kommuner i distriktene til større kommuner i sentrale deler av landet.

- Regjeringen sier de styrker kommuneøkonomien med vekst på mellom 2,6 og 3,2 mrd. kroner, men unnlater å fortelle at flere innbyggere, økt antall eldre, nye øremerkede tilskudd, økte pensjonskostnader og underfinansiering av innføring av bemanningsnorm i barnehagene utgjør mer enn økningen de foreslår. Kommunene og fylkene  må få rom til å utvikle tjenestetilbudet.  Derfor er det nødvendig med økte overføringer, sier stortingsrepresentant Heidi Greni fra Senterpartiet, som også er ordfører for Stortingets behandling av kommuneproposisjonen for 2019.

Kommunereformen skal videreføres, sier regjeringen i kommuneproposisjonen.  De viser til Jeløyaerklæringen som sier det fortsatt skal arbeides for færre kommuner. Nå pålegger den fylkesmennene å følge opp dette arbeidet.  Stortingsflertallet har imidlertid avvist videreføring av kommunereformen.  I desember 2017 vedtok et flertall bestående av Ap, Sp, Sv og KrF at kommunesammenslåinger utelukkende skal bygge på frivillighet og lokale initiativ, og at inntektssystemet for kommunene ikke skal brukes som element i videreføring av reformen.

-  Dessverre står ikke KrF ved sitt standpunkt fra 2017, men går i stedet sammen med Høyre og Fremskrittspartiet slik at vi ikke lenger vet om vi har et flertall for å sikre et rettferdig inntektssystem som fordeler overføringer etter behov, og ikke etter målsettinger om å endre kommunestrukturen, sier Heidi Greni.

Regionreformen som har resultert i tvangssammenslåing av fylkeskommuner, var begrunnet i at større fylker var nødvendig for å overføre oppgaver fra staten til regionene.  Et ekspertutvalg oppnevnt av regjeringen foreslo at fylkeskommunene overtar ansvar for oppgaver med et samlet budsjett på 23,5 mrd. kroner.  Forslagene fikk bred støtte i kommunesektoren, men møtte motstand i statlige etater og virksomheter.  Mens regjeringen tidligere har forutsatt en samlet behandling av oppgaveoverføring, sier den nå at det vil bli foretatt en departementsvis gjennomgang og at overføringene skal behandles en for en.

- Regjeringen får ikke med seg stortingsflertallet på en slik behandlingsmåte.  Flertallet, Ap, Sp, SV og KrF, forlanger å få en sak til Stortinget innen 15. oktober 2018 hvor regjeringen foretar en vurdering av oppgaver som skal overføres til fylkeskommunene.  Dette er et viktig vedtak, siden overføringene av oppgaver til fylkene kan ende opp i lite eller ingenting om hvert enkelt departement i samråd med sine underordnede virksomheter skal få styre prosessen videre, sier Heidi Greni.