Meny

Skal vi gi energien vår til EU?

Sist endret: 27 09 2020
Av Sandra Borch, Stortingsrepresentant Senterpartiet

Det finnes ingen grenser for hva regjeringa vil underkaste oss EU. Denne gangen er det reguleringa av norsk energi som skal legges i EUs hender. Taperne er norske forbrukere, norsk industri og det norske demokratiet. Dette går Senterpartiet sterkt imot.

Norsk tilslutning til EUs energibyrå, ACER, ligger til behandling i Stortinget. Målet er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett i Europa, og EUs regelverk tilsier at det ikke skal tas nasjonale hensyn.  Regjeringen legger opp til en behandlingsmåte som vi mener verken tar hensyn til norske strømpriser eller Grunnlovens bestemmelser om suverenitetsavståelse.

EUs mål er å etablere og regulere et felles strøm- og gassnett for hele EU, og i Norge er det EFTAs overvåkningsorgan, ESA, som skal sørge for at ACERs regelverk og beslutninger ivaretas i Norge.

ACER har håndhevings- og vedtaksmyndighet, som griper direkte inn i nasjonal kontroll med energisektoren og skal påse at EUs regelverk for elektrisitets- og gassmarkedet følges og gjennomføres. Dette innebærer at ACER, på visse områder, kan fatte bindende vedtak der det er uenighet mellom nasjonale reguleringsmyndigheter. Viktigst for Norge, er ACERs myndighet knyttet til grensekryssende overføring av elektrisk kraft. Dette gjelder først og fremst der det er uenighet medlemsstatene imellom, knyttet til utbygging av og tilgang til infrastruktur som er nødvendig for kjøp og salg av energi over landegrensene.

Regjeringen vil etablere en ny Reguleringsmyndighet for energi (RME), som skilles ut fra NVE. RME skal være helt uavhengig fra nasjonale myndigheter. Det brukes samme system som ved avgivelse av suverenitet til EUs finanstilsyn: ACER eller EU-kommisjonen fatter sine vedtak og oversender dem til overvåkingsorganet ESA. ESA fatter samme vedtak og sender dette til RME, som også fatter samme vedtak. Slik blir RME ACERs verktøy i Norge, helt fritt for norsk politisk styring.

Ved en tilslutning til ACER er det styret i dette overnasjonale energibyrået som vil få det avgjørende ordet i reguleringen av norsk kraft – ikke Norges vassdrags- og energidirektorat, ikke norske myndigheter og ikke Stortinget. Selv om NVE får delta i arbeidet i ACER, innebærer ikke dette at de har stemmerett. Senterpartiet er svært bekymret for denne måten å systematisk gir fra seg makt og myndighet over reguleringen av norsk kraft.

Norge står i en særstilling med kraftforsyning basert på fornybar vannkraft, og vi er en stor energieksportør. Senterpartiet mener det må innebære suverenitetsavståelse når andre enn norske myndigheter får makt til å bestemme over reguleringen av denne - i Norge. Senterpartiet mener derfor at saken må behandles i Stortinget etter Grunnloven § 115. Denne bestemmelsen innebærer krav om tre fjerdedels flertall, i en avstemning hvor minst to tredjedeler av Stortingets medlemmer deltar. Regjeringen har lagt opp til behandling etter Grunnloven § 26 som innebærer kun krav om simpelt flertall. På denne måten kan Regjeringen hente det nødvendige flertall og samtidig lukke øynene for den konstitusjonelle elefanten i rommet – nemlig at vi er i ferd med å overføre makt og myndighet over reguleringen av norsk kraft, til styret i EUs overnasjonale byrå ACER.

Skal vi virkelig legge den politiske styringen over norsk energi i hendene på EU? Senterpartiet mener det er viktig med nasjonal styring over vår energien vår, og er klar til å kjempe for å gå mot ACER i Stortinget.