Meny
barn-barnehage-38503845566_49831457fb_o

Sortering av barn hører ikke noe sted hjemme

Senterpartiet er opptatte av barns ve og vel i barnehagen. Språk er en viktig del av barns utvikling, etter trygghet og trivsel. Rammeplanen for barnehagene er omfattende, og har blitt tatt godt imot – dog, med et ønske om flere ressurser for å kunne realisere ambisjonene som ligger der. Nå varsler Kunnskapsministeren en skjerping av rammeplanen, med en pålagt språkkartlegging. Dette er feilslått og uten faglig grunnlag. Unison kritikk fra fagfolk bør få Kunnskapsministeren til å snu, skriver Marit Knutsdatter Strand.

- av Marit Knutsdatter Strand, stortingsrepresentant for Oppland Senterparti og medlem av stortingets utdannings- og forskningskomite

25. februar mottok Kunnskapsminister Melby 2200 underskrifter som går imot pålegget om språkkartlegging i barnehagene, som var på høring. Det er unisone faglige tilbakemeldinger som går imot dette. Det blir også tatt til orde for at dette tråkker på profesjonen og de ansatte i barnehagene. Senterpartiet mener slike pålegg kun fører til en sortering av barn som ikke hører noe sted hjemme. Det er ikke faglig belegg for å innføre dette. Tvert imot, vil kartlegging og tett oppfølging gjennom god bemanning være mer treffsikkert. Vi er kritiske til hvordan standardiserte tester og kartlegginger blir brukt i forbindelse med barns oppvekst. Kartlegging vil måtte definere nivåer, der barn vil legge seg på et gjennomsnitt samt over og under dette snittet. Dette tar ikke høyde for en naturlig variasjon mellom barna. Dette tar ikke høyde for at barns vekst og utvikling slettes ikke er lineær, men skjer etappevis der terskler blir overvunnet og utvikling gjerne skjer i større og mindre jafs.

De kompetente fagfolka i barnehagene ønsker å ta tak i dette, gitt at de har tid og ressurser til det. Kunnskapsministeren bør heller bruke mer ressurser på folk i førstelinja enn byråkrati og testing som styresmaktene ser seg tjent med. Det er en grunnleggende ideologisk uenighet mellom Senterpartiet og regjeringa i oppvekst- og skolepolitikken nasjonalt. Mens regjeringa vil ha enda mer konkurranse, måling og sortering av barn og unge, så vil Senterpartiet gi de ansatte i førstelinja tillitt til å tilpasse tilbudet slik at det bygger lærelyst og motivasjon for alle.

Senterpartiet er kritiske til at stikk i strid med forskningen, foreslår regjeringa å innføre kartlegging og nivådifferensiering. Vi mener barnehagen må bli tilpasset barnas behov og ikke omvendt. Læring skjer best i et fellesskap basert på de forutsetninger det enkelt barn har. Det krever skreddersøm som kun de med fullt innblikk i disse barnas hverdag kan gi. Regjeringa fokuserer kun på å stille krav til kommuner og skoler uten å stille opp med ressurser som gjør det mulig å innfri kravene i praksis. Allerede i dag vier kommuner og barnehageansatte enormt med tid og ressurser til språkkartlegging og oppfølging. På toppen av dette, mener Melby nå at alle barnehager skal ha pålagt, standardisert språkkartlegging.

Ingen barn er helt like. Å sikre tilpassede og gode tilbud til alle barn og barnefamilier er det kommunene som har ansvaret for. Hvis Melby mener alvor med desentralisering av makt, må hun sette en stopper for dette ideologiske forslaget som fagfolk ikke vil ha og sier ikke vil fungere. Senterpartiet har dialog med folkevalgte og tillitsvalgte landet over. De ønsker en mulighet til å innfri ambisjonene som ligger i rammeplanen for barnehagen. Regjeringas nye krav til innholdet i barnehagen uten finansiering, er feilslått. Barnehagene trenger heller at de ansatte får tillit og at regjeringa stiller opp med ressurser, slik at barnehagene får en reell sjanse til å innfri forventningene som blir stilt. Dette vil også komme barns ve og vel til gode.