Meny

Sp: Strammer opp arbeidsmiljøloven

Av Per Olaf Lundteigen, stortingsrepresentant og arbeidslivspolitisk talsperson for Senterpartiet

Norsk arbeidsliv blir for stadig flere fagfolk mer utrygt samtidig som seriøse arbeidsgivere må gi tapt for urettferdig konkurranse. Dette kan ikke fortsette. Arbeidslivets vernelov – arbeidsmiljøloven – må derfor strammes opp. Arbeidstilsynet må nå gis makt til å slå ned på og straffe det som er ulovlig i henhold til en klargjort lovgivning.

Senterpartiet fremmer konkrete og nødvendige lovendringer av arbeidsmiljøloven ved Stortingets behandling torsdag 15. mars. Lovforslagene har støtte både fra Fellesforbundet/LO og Byggenæringens Landsforening (BNL) i NHO. 

Lovforslagene er et nødvendig skritt for å videreføre trepartssamarbeidet i norsk arbeidsliv mellom arbeidsgiversiden, arbeidstakersiden og staten. Kjerneproblemet er imidlertid at staten representert ved statsminister Erna Solberg motsetter seg lovendringer som strammer opp spillereglene i norsk arbeidsliv. Dette er årsaken til at utviklinga for stadig flere mennesker går fra vondt til verre. Nå har vi ikke bare diskusjon om «den siste murer», vi har også tilsvarende for «den siste maler». «Contruction Management»-firmaer (CM) utkonkurrerer solide byggmesterforetak fordi CM-firmaer ikke har fast ansatte håndverkere, men bruker underentreprenører som leier inn arbeidskraft fra bemanningsforetak. Sånn skal vi ikke ha det i norsk arbeidsliv. Spillereglene må endres: Ordinære håndverkerfirmaer med fast ansatte og lærlinger skal tvert imot få anbudene. 

Med dagens arbeidsmiljølov skjer det en systematisk forverring av lønns- og arbeidsvilkår for stadig flere yrkesgrupper. Fagfolk i luftfarten og innenfor sjåføryrket er av de som rammes hardt og urettferdig. Interessert ungdom ser at en må velge bort praktisk utdanning – sjøl om en motivert for praktisk arbeid.

Et godt familieliv forutsetter et velorganisert arbeidsliv. Faste ansettelser gir trygghet for arbeid og når man skal arbeide. Og dermed også trygghet for inntekt. Dette skal skje etter norske lønns- og arbeidsvilkår.

Det er nødvendig å minne om Grunnloven § 110: «Statens myndigheter skal legge forholdene til rette for at ethvert arbeidsdyktig menneske kan tjene til livets opphold ved arbeid eller næring. Den som ikke selv kan sørge for sitt livsopphold, har rett til støtte fra det offentlige.»

Konkret foreslår Senterpartiet følgende lovendringer i arbeidsmiljøloven:

-       Faste ansettelser defineres i loven som løpende og tidsubegrensa, med lovens regler for oppsigelsesvern, samt forutsigbarhet for et reelt stillingsomfang, jf. ny § 14-9 (1)

-       Generell adgang til midlertidige ansettelser strykes (§ 14-9 (1) bokstav f)

-       Generell adgang til bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til § 14-12 (1) avgrenses til vikariater, jf. § 14-9 (1) bokstav b

-       Utvida adgang til bruk av innleie fra bemanningsforetak i henhold til § 14-12 (2) innsnevres til avtaler med fagforening som har innstillingsrett

-       Ansettelsesformen «fast ansettelse uten lønn mellom oppdrag» for bemanningsforetak gjøres ulovlig, jf. ny § 14-12 (3)

-       Kollektiv søksmålsrett gjeninnføres for fagforening som har medlem i en virksomhet som har leid inn arbeidsfolk fra bemanningsforetak, jf. ny § 14-12 (7)

-       Arbeidstilsynets adgang til pålegg og andre vedtak etter lovens § 18-6 utvides til å gjelde bemanningsforetak, samt likebehandling av lønns- og arbeidsvilkår ved innleie, jf. § 14-12 a