Meny

Statsråd Ketil Solvik-Olsen svikter fylkesveiene

Det er et stort vedlikeholdsetterslep på fylkesveiene. Solvik-Olsen sier vedlikehold av fylkesveier er fylkeskommunenes ansvar og at det er deres oppgave å prioritere penger til dette innfor egne budsjettrammer. Det sier han vel vitende om at regjeringen kutter heller enn styrker budsjettene til fylkeskommunene. For 2019 foreslår regjeringen at fylkeskommunenes rammer skal justeres innenfor intervallet minus 100 mill. kroner til pluss 100 mill. kroner.

Vi har 44.000 km. fylkesvei i Norge og bare 10.000 km. riks- og motorvei. Fylkeskommunene er altså ansvarlig for det meste av veinettet vårt, men de sliter med å holde det ved like fordi de mangler penger. Mye penger. Etterslepet er beregnet til godt over 50 milliarder kroner.  Derfor har Senterpartiet foreslått en dugnad mellom staten og fylkeskommunene for å tette vedlikeholdsetterslepet.

Sammen med andre representanter fra Senterpartiet, foreslo jeg i Stortinget i vinter at regjeringen blir pålagt å utarbeide et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.  Alle partier var enige om behovet for økt satsing, men dessverre fikk forslaget vårt ikke støtte fra flertallet. De andre partiene skjøv utfordringen foran seg ved å be om at saken ble tatt opp igjen i forbindelse med rullering av Nasjonal Transportplan. Det er flere år til! 

Senterpartiet har fulgt opp satsingen på fylkesveiene i sine alternative budsjett i flere år. Vi satte av 1 mrd. kroner til fylkesveiene i 2018  Også for 2019 setter vi av penger til å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene. Ved Stortingets behandlingen av Kommuneproposisjonen 2019 foreslo Senterpartiet en økning i overføringene til kommunene og fylkene på 3 til 4 mrd. kroner i 2019 mer enn regjeringen. Dette vil gjøre det mulig å prioritere fylkesveiene.

Solvik-Olsen og regjeringen setter fylkeskommunene  i en umulig situasjon. De må ta kjeften fra FrP og Høyre for at de ikke gjør nok for å vedlikeholde fylkesveiene. Samtidig får de ingen penger.  Valget de sitter igjen med er å kutte bevilgningene til skole, kollektivtrafikk og andre oppgaver dersom de satser på veivedlikehold, eller å la veiene fortsatt forfalle.

Senterpartiet vil ha slutt på svarteperspillet. Nå må det tas et krafttak for å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene.