Meny

Stortinget bidrar til splid mellom fylkene gjennom vedtak av nye fylkesnavn

Stortingets flertall følger regjeringen og vedtar navn på nye fylkeskommuner uten at saken har vært sendt på høring slik regjeringens utredningsinstruks forutsetter. Det er kommet sterke protester fra Rogaland og Møre og Romsdal, som ikke godtar at Vestland blir navnet på et sammenslått Hordaland og Sogn og Fjordane. Finnmark krever nye behandling av sammenslåingen med Troms etter at folkeavstemmingen viste massivt flertall mot sammenslåing, men blir avvist av regjeringen og stortingsflertallet.

– Regjeringen og stortingsflertallet har vist dårlig skjønn når de først overser sterk motstand mot fylkessammenslåingene som ble vedtatt i 2017 og nå vedtar nye fylkesnavn uten at Språkrådet har fått utrede saken og uten at saken er sendt på alminnelig høring, slik utredningsforskriften forutsetter.  Fylkesreformen er blitt en reform hvor lokaldemokratiet er overkjørt fra dag en, sier Senterpartiets kommunalpolitiske talsperson Willfred Nordlund, som  er saksordfører for behandlingen i Stortinget.

Senterpartiet, Arbeiderpartiet og SV fremmet forslag om at Stortinget sender saken tilbake til regjeringen.  De ber om at regjeringen innhenter en samlet vurdering fra Språkrådet til valg av nye fylkesnavn og at saken deretter sendes på alminnelig høring, før Stortinget behandler forslag til fylkesnavn på nytt. Det avviste Høyre, FrP og KrF.

– Jeg registrerer at statsråden mener det ikke er nødvendig å følge vanlige saksbehandlingsregler fordi de sammenslåtte fylkene har fått uttale seg.  Hun ser helt bort fra at Rogaland og Møre og Romsdal, som ikke er omfattet av sammenslåingene, reagerer sterkt på at Vestlandet, riktignok uten de to siste bokstavene, blir nytt navn på Hordaland og Sogn og Fjordane.  Språkrådet har også hatt innvendinger mot andre navneforslag, som Innlandet og Viken.  Dette er en alt for dårlig gjennomført prosess og saken burde ikke blitt behandlet på et så svakt grunnlag, sier Willfred Nordlund.

Finnmark har nylig gjennomført folkeavstemming om sammenslåingen med Troms.  87 pst av finnmarkingene sa nei til sammenslåingen.  Regjeringen mener dette ikke får konsekvenser for vedtaket om sammenslåing og foreslår at Stortinget vedtar Troms og Finnmark som navn på ny fylkeskommune. 

– Jeg forstår at det oppleves provoserende at folkeavstemmingen og kravet fra Finnmark fylkeskommune om ny behandling av sammenslåingen, blir fullstendig oversett av regjeringen.  Statsråden skylder på at stortingsflertallets vedtak i 2017, men alle vet at det er regjeringen som har vært pådriveren for å overse finnmarkingenes motstand mot sammenslåing med Troms.  Folk i Finnmark  grunn til å være oppgitt over både regjeringen og stortingsflertallet som mangler vilje til å lytte til hva innbyggerne mener i en så stor sak, sier Willfred Nordlund.