Meny

Stortingsflertall for å styrke legevaktordning

Etter initiativ fra Senterpartiet har et flertall på Stortinget bestående av Sp, Sv, Ap og KrF fremmet et representantforslag om å endre akuttmedisinforskriftens krav til bakvakt i legevakt.

Forskriften setter i dag krav til at leger som ikke er spesialist i allmennmedisin og uten annen vaktkompetanse, slik som turnuskandidater, ikke kan ha legevakt alene. For disse må kommunen ha en ordning med bakvakt som kan rykke ut ved behov. Fra 1.mai 2018 er overgangsordningen over, og plikten gjelder for alle kommuner. Men for mange kommuner vil dette føre til stor vaktbelastning på kompetente leger, og alternativet vil ofte være å legge ned egen legevakt og søke seg inn i større legevaktsdistrikt.

– Senterpartiet har lenge vært bekymret for at dagens forskriftskrav til kompetanse i legevakt og utrykningsplikt for bakvakt vil svekke fastlegeordningen og kvaliteten i legevakt med lengre reisevei for pasienter til øyeblikkelig hjelp, sier Kjersti Toppe, helsepolitisk talsperson for Senterpartiet.

Forslagsstillerne fra de fire partiene som nå har flertall på Stortinget viser at lang reiseavstand til legevakt er assosiert med redusert bruk av legevakt.

– Resultatene kan bli at innbyggerne perifert i store legevaktdistrikter reelt sett har dårligere tilgang til akuttmedisinske primærhelsetjenester enn innbyggere med kortere avstand til legevakt, sier Toppe. 

Forslagstillerne viser til et formål med akuttmedisinforskriften er å heve kvaliteten i befolkningens legevakttilbud. Forslagstillerne frykter det motsatte vil kunne bli tilfelle, om det ikke gjøres endringer i krav til bakvakt. Forslagsstillerne mener det må være viktigere å etablere et system for sikker veiledning av en kvalifisert bakvakt, enn at denne kan rykke ut.

– Det er positivt at helseopposisjonen på Stortinget har samlet seg i nok en viktig helsesak. Kravet til bakvakt med utrykningsplikt vil ikke styrke legevaktordningen, men svekke ordningen i mange steder i landet, og også svekke rekruttering til fastlegeordningen. Jeg forventer at Høie tar signalet raskt, og straks endrer forskriften på dette punkt, avslutter Toppe.

For mer informasjon og kommentarer kan Toppe 40286286 kontaktes. Forslaget kan dere se under og hele representantforslaget ligger vedlagt.

På denne bakgrunn fremmes følgende forslag:

1. Stortinget ber regjeringen endre Akuttmedisinforskriften §7 og ikke effektuere et generelt  krav til bakvakt med utrykningsplikt 

2. Stortinget ber regjeringen sikre at alle legevakter har en ordning der bakvakt med lokalkunnskap og selvstendig vaktkompetanse er tilgjengelig på telefon for leger uten selvstendig vaktkompetanse.

---

Se hele representantforslaget som word-dokument
Se hele representantforslaget som pdf-dokument