Meny

Stortingsflertall for nasjonalt beredskapslager

Senterpartiet fikk i dag flertall i Stortinget for sitt forslag om å opprette et beredskapslager for korn. Mat og nok tilgang til mat er en sentral del av beredskapen. Urolige tider gir behov for å satse på alle deler av vår beredskap. Å innføre beredskapslagre av korn er både klokt og fremtidsrettet, sier Trygve Slagsvold Vedum i Senterpartiet.


Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Kristelig Folkeparti vedtok at regjeringen i løpet av 2019 må komme tilbake til Stortinget med en egen sak om etablering av nasjonale beredskapslagre av korn.

Senterpartiet er svært opptatt av å styrke beredskapen i Norge. Da trengs det en innsats på flere områder: Politi, brannvesen, sykehus, forsvar, redningstjenesten og beredskap mot naturkatastrofer er viktige elementer i vår totalberedskap. I dag har vi fått på plass en viktig brikke i Norges totale beredskap, slår Slagsvold Vedum fast.


Senterpartiet la i representantforslaget som var til behandling i dag, frem to saker for å styrke matvareberedskapen: Forsterka jordvern og beredskapslagring av korn. Disse to sakene har det til felles at de er viktige saker for hele samfunnet.

Med tanke på at både sikkerhetssituasjonen, klimaendringer og andre utviklingstrekk har synliggjort at vi er blitt mer sårbare – så er det på høy tid at regjeringen nå må sette i gang konkrete tiltak for å styrke matvareberedskapen. Senterpartiet har stått på for et beredskapslager av matkorn siden regjeringen Stoltenberg 2 foreslo dette. Forslaget ble dessverre strøket av H, Frp, KrF og V etter regjeringsskiftet, sier Slagsvold Vedum.

Beredskap handler ofte om soldater og krutt – men uten en sikker matforsyning så vil vi ikke komme særlig langt. Regjeringspartiene ivaretar ikke det som er selve hovedoppgaven til staten – å ta vare på innbyggernes sikkerhet og beredskap, avslutter Slagsvold Vedum.