Meny

Uttak av jerv nytter

Sist endret: 27 09 2020

I år slapp Anne Lise Stornes fra Saltdal 95 sauer og lam ut på beite. Alle de 95 dyrene kom tilbake. Resultatet er fantastisk, og viser at tapene går dramatisk ned når jervefellinga lykkes. Det har hendt at Stornes har hatt opp til 50 % tap tidligere, til tross for forebyggende tiltak som tilsyn og tidlig sanking, skriv Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant for Nordland.

- av Siv Mossleth (Sp), stortingsrepresentant for Nordland

Rovviltnemda i Nordland la premissene som ikke stoppet jervejakta under lisensfellinga 2016/2017. I den jaktperioden var Nordland delt inn i seks jaktområder. Hvert område fikk tildelt 2-4 dyr. I tillegg var det holdt av 3 frie dyr, som skulle fordeles for å holde jakta i gang. Rovviltnemdas sekretariat tildelte de frie dyrene omtrent like fort som jegerne meldte fra om skutte jerver. Når det var slutt på de frie dyrene, ble grensene mellom områder åpnet. Dette gjorde at jegerne ikke fikk stopp i jakta, og lisensjakta ble mer effektiv.

I alt ble det felt 19 voksne jerver i Nordland i siste sesong, 13 på lisensfelling, 6 av SNO. Men denne sesongen kan det ikke felles jerv under lisensjakta i jervesona. Grunnen til det er at Noah har klaget på rovviltnemdas vedtak og Klima- og miljødirektoratet har tatt klagen til følge. Klima- og miljødirektoratet klager på Nordlands forvaltningsplan for rovvilt som ble vedtatt i januar. 

Klima- og miljøvernminister Vidar Helgesen setter hensynet til rovvilt og ørn først, og sier at rovviltet får for liten plass i Nordland. Ministeren ser ikke vi trenger lokale tilpasninger. Ministeren ser heller ikke at desto mer han vekter rovviltet, desto mer må andre vekte beitenæringa for å holde på den todelte målsetninga.

Jeg venter på evalueringen av bestandsmålene slik som det er nedfelt i rovviltforliket fra 2011. Det skulle skje etter fem år, nå er vi på overtid. Bestandsmålene er for høye, for å oppnå en likevekt i forvaltningen må vi endre både på målene og på enkeltes oppfatning av den todelte målsetningen. Senterpartiet vil legge fram et forslag til endringer i Stortinget.