Denne kabelen vil gi høyere strømregninger, både for norske familier og norsk industri. Senterpartiet vil ikke sende mer strøm ut av landet, men tvert imot bruke strømmen vi eier i fellesskap til å skape gode liv for vanlige folk og bygge mer norsk industri, forteller Vedum

NVE har anslått at NorthConnect kan øke strømprisen i Norge med opptil 3 øre per kilowatt time. For Norge vil dette bety at de samlede strømutgiftene øker med 4,2 milliarder kroner hvert år i 40 år. For Senterpartiet er det totalt uakseptabelt å bygge en slik kabel! sier Vedum.

Vedum viser til at NorthConnect kabelen var en del av debatten om EUs energibyrå i 2018.

Høyre- og Frp-regjeringen overførte, med støtte fra Arbeiderpartiet, makt til EU over viktige deler norsk energipolitikk til EU. Dette ble gjort med simpelt flertall i Stortinget, noe jusprofessor Eivind Smith pekte på at var en grunnlovsstridig prosess. Allerede da ga Frp og Arbeiderpartiet inntrykk av at kabelen ikke ville bli bygd. Dette viser seg nå å være en bløff! fastslår Vedum.

Her er lenke til regjeringens høringsbrev der den skriver at «Det foreslås en overgangsordning som medfører at søknaden fra 2017 som er til konsesjonsbehandling i departementet kan få konsesjon»: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-forslag-om-endringer-i-energiloven--4-2-utenlandsforbindelser/id2740350/