Meny
Toppe: - Sp vil gå imot all vindkraftutbygging på land, unntaket er der det er lokal forankring.

Vindkraftveto til kommunane

Sist endret: 25 09 2020

I haust står slaget om vindkraft på land i Stortinget. Stortinget skal ta stilling til regjeringas stortingsmelding om ny vindkraftpolitikk. Meldinga er etter mitt syn dårleg nytt for vestlandsfjella.  Det vert føreslått at Norges vassdrags – og energidirektorat (NVE) og regjeringa framleis skal ha siste ordet i slike saker. Regjeringa seier blankt nei til å gi kommunane veto. Så sjølv om kommunane samrøystes avviser vindkraftplanar, skal NVE fortsatt kunne tillate dei, skriver Kjersti Toppe.

- av Kjersti Toppe, Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Kunnskapsgrunnlaget frå den kritiserte «Nasjonal ramme for vindkraft» frå NVE, vil regjeringa vidareføre. Dette  betyr at fjellområda i både Sunnhordland,  Nordhordland og Gulen blir vurdert som blant dei  mest egna områda for ny vindkraftutbygging i Norge. At regjeringa etter sterkt press la bort Nasjonal ramme for vindkraft, var bra. Men det hjelper fint lite dersom kunnskapsgrunnlaget frå forslaget likevel blir førande for regjeringas politikk.

Aktørar står no i kø for å bygge ut vindindustri i fjellheimen i Hordaland og Sogn og Fjordane. I fjellområda mellom Bergen og Sogn er det fleire planar  som til saman kan gje  opp mot  750 vindturbinar. Prosjektet Hordavind vil aleine bety Europas største  vindkraftverk på land, på eit areal tilsvarande Åsane bydel. Turbinane blir fire gonger høgare enn rådhuset i Bergen, og kvar turbin krev oppstillingsplass tilsvarande ei halv fotballbane - og i tillegg kjem 800 meter med anleggsveg.

At slike store natur- og arealinngrep kan  få skje utan ein gong at det er krav til vanleg reguleringsplan, er uhøyrt. Men regjeringa seier altså nei til å sikre demokratiske prosessar og å regulere slik anlegg etter plan- og bygningslova. Får regjeringa det slik dei vil, vil det vere strengare reglar for å etablere ballbingar i bustadområder enn å etablere vindturbinar i urørt natur.

Regjeringa vil heller ikkje innføre nye skattar eller avgifter på vindkraft no. Men det er heilt urimelig at vindkraftselskap betaler langt mindre i skatt enn selskap som produserer vannkraft. Senterpartiet har i Stortinget føreslått å betre skatte- og avgiftspolitikken for vannkraft og å skjerpe skatte- og avgiftspolitikken for vindkraft, samt å  utgreie ein heimfallsordning.  Men forslaga har blitt stemt ned av regjeringspartia.

No hastar det med tiltak som hindrar tap av  urørt natur og viktige friluftsområde. Senterpartiet vil gå imot all vindkraftutbygging på land, unntaket er der det er lokal forankring. Ingen konsesjon til vindkraft skal kunne gis utan at desse først er avklart gjennom kommunale arealplanvedtak, etter plan- og bygningslova.

Vi håpar på fleirtal for våre forslag i Stortinget i haust.