Meny
2021 Teamsmøte med Trygve-kopp

Referat fra Samepolitisk Landsmøte 03.03.2021 kl 18.00, Teams

Deltakere: Samepolitisk råd, Sametingsrepresentanter og 5 inntil utsendinger fra hver valgkrets, og valgkomiteens leder. 44 stemmeberettigede. Navneliste i voteringslista.

Åpning ved leder Jan Ole K. Hermansen

Åpningshilsen fra Stortingsgruppa ved Heidi Greini

Sak 1: Konstituering

Åpent eller lukket møte: Enstemmig vedtatt åpent møte

Valg av møteleder: Svein Leiros valgt som hovedmøteleder, Cecilie Hansen co-møteleder, og Elisabeth Erke som teams koordinator. Enstemmig valgt

Valg av møtereferent: Nancy Porsanger Anti. Enstemmig valgt

Valg av to til å underskrive møteprotokoll: Jan Ole Hermansen og Ann Guro Hansen enstemmig valgt

 

Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag på å omrokere sak 6 og 7. Innkalling og saksliste med endring på rekkefølge av sak 6 og 7 enstemmig godkjent.

 

Sak 3: Årsmelding 2020 for Sametingsrådet

Gjennomgang av rådets årsmelding for 2020 gjennomgått av leder Jan Ole K. Hermansen

Årsmelding enstemmig vedtatt

 

 

Sak 4: Orientering om regnskap 2020

I 2020 ble det bare brukt 2000 kr. Gammel gjeld ble betalt ut, og kr 60 000 i ubenyttede midler ble overført til 2021. Enstemmig godkjent

 

Sak 5: Årsmelding fra Sametingsgruppa ved gruppeleder Cecilie Hansen

Tas til orientering.

 

Sak 6: Innkomne saker og resolusjoner

Det var innkommet 17 resolusjonsforslag. Rådet har innstilt på vedtak for hver enkelt, og alle ble gjennomgått i møtet.

Resolusjonsforslag 1, 4,5,8,9,10,15 og 17 ble enstemmig vedtatt som landsmøteresolusjoner

1: Samisk profilskole i Hábmer/Hamarøy

4: Sikker landbruksproduksjon i hele Sápmi, med tillegg nytt siste avsnitt: Senterpartiet ønsker kortreiste produkter, det vil si kortest mulig transport mellom produsent og butikk.

Avstemming på om ordet landbruk skal byttes ut med jordbruk, 16 for,25 imot.

5: Fisken tilhører folket, fiskeriet er en nøkkelnæring langs kysten!

8: Det samiske må bli mer synlig i bybildet

9: Bevar sjølaksefisket i samiske områder. Redaksjonell endring, «I Finnmark » strykes.

10: Stopp omstrukturering som rammer samers rettsikkerhet

15: Fornuftig bruk er det beste vern

Alle de overnevnte enstemmig vedtatt

Resolusjon 17 og rådets innstilling ble satt opp mot forslag om sende den over til rådet. Resolusjon vedtatt med 19 mot 15 stemmer.

 

Resolusjonsforslag 2,3,6,7,111 ble vedtatt ført inn i rådets virksomhetsplan for videre arbeid med sakene.

2: Lovfestet rett til læremidler på samisk

3: De små samiske språkene må anerkjennes og synliggjøres

6: Ikke avkriminaliser narkotika

7: Bedre samiskundervisning i Sør-Norge

11: Likeverdige og forsvarlige helse- og omsorgstjenester.

12: Driftstilskudd til samiske møteplasser

13: Økt kunnskap om den samiske historien fra vikingetid

14: Bedre tilbud for elever som tar samisk i grunnskolen

16: Stans i loddefisket

 

Sak 7: Virksomhetsplan og valgkamp

De resolusjonsforslag som er vedtatt oversendt virksomhetsplan inngår, og videre gis det nye rådet fullmakt til å utarbeide virksomhetsplan på grunnlag av saker som er tatt opp i møtet.

Enstemmig vedtatt

 

 

Sak 8: Budsjett 2021 Rådets forslag:

 

Inntekter Utgifter

Ubenyttede midler 2020 60 000 Administrasjon 250 000

Hovedorg 300 000 Kretsarbeid 70 000

Gruppemidler Sametinget 100 000 Møtevirksomhet 40 000

Valgkampmidler fra Sametinget 20 000 Valgkamp 40 000

Reiseutgifter 60 000

Materiell 20 000

 

sum 480 000 480 000

 

Note: Valgkampmidler fra

sametinget er et uvisst beløp,

gruppemidler fra

Sametingsgruppa dekker

gruppesekretær.

 

Rådet har ett budsjett på 480 000 totalt. Det er utfordrende å drive nasjonalt valgkamparbeid, og rådet vil forsøke å jobbe frem mere midler for å kunne produsere valgkampmateriell og drive valgkamp.

Enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 9: Valg

 

Valgkomiteens forslag lagt frem av valgkomiteens leder Johan Daniel Hætta

 

Valg av leder: Valgkomiteens forslag: Svein Leiros - enstemmig valgt

 

Valg av nestleder: Valgkomiteens forslag: Nancy Porsanger Anti- Enstemmig valgt

 

Valg av rådsmedlem: Valgkomiteens forslag:

Gøril Severinsen – Enstemmig valgt

Klemet Klemetsen- Enstemmig valgt

Heidi Holmgren- Enstemmig valgt

Lars Toven- Enstemmig valgt

Jon Nikolaisen- Enstemmig valgt

 

Valg av vara til rådet: Enighet om å utvide varalista til 7 vara.

Valgkomiteens forslag i fet skrift:

 

1. Rune Solmyr- Enstemmig valgt

 

2. Helga Gåre Forslag fra Heidi Andersen på Elisabeth Erke Helga Gåre valgt med 19 mot 13 stemmer

 

3. Elisabeth Erke Forslag fra Leif Harald Olsen: Heidi Birgitta Andersen Elisabeth Erke valgt med 22 mot 19 stemmer

 

4. Lill-Therese Varsi – enstemmig valgt

5. Leif Arne Iversen- Enstemmig valgt

 

6. Ellen Sara Pulk Forslag Lennart Ranberg

Lennart Ranberg valgt med 17 mot 15 stemmer

 

7.Ellen Sara Pulk enstemmig valgt

 

 

Valg av tre utsendinger til Senterpartiets landsmøte:

 

Forslag:

1-Sophie Blaser-Erke

2-Heidi Holmgren

3-Kurt Wikan

4-Nils Ante O. Eira

5- Klemet Klemetsen

 

De tre første ble valgt som utsendinger, nr 4 og 5 som vara.

 

 

Valg av ny valgkomite

Jan Ole Klemet Hermansen- Leder

Sophie Blaser-Erke

Rolf E. Larsen

Enstemmig valgt.

Møtet hevet 04.04.2021 kl 00.05