Meny
2022 Møteklubbe

Vedtekter

Last ned PDF-versjon av vedtektene
(eller klikk på tittelen for å lese tekstversjonen)

§ 1   SENTERPARTIETS SAMEPOLITISKE LANDSMØTE

1.   Senterpartiets samepolitiske landsmøte er partiets høyeste samepolitiske myndighet. 

Landsmøtet avholdes hvert år.  Samepolitisk råd skal minst 3 måneder før møtet bekjentgjøre tid og sted for samepolitisk landsmøte.

I de år Senterpartiet avholder landsmøte avholdes samepolitisk landsmøte senest 2 uker før landsmøtet i partiet. For øvrig innen utgangen av mai.

2.     Samepolitisk landsmøtes sammensetning

a)     Samepolitisk råd

b)     Senterpartiets sametingsrepresentanter

c)     Inntil 5 representanter fra hver av sametingets 13 valgkretser valgt av samepolitisk forum

d)     Landssekretæren i samepolitisk råd møter med tale og forslagsrett.
 

3.   Representantenes reise-, diett- og oppholdsutgifter dekkes av Sp's hovedorganisasjon. Utgifter til Sametingsgruppens deltakere dekkes av gruppa selv.

4.   En fullmaktskomitè på 3 medlemmer, valgt av samepolitisk råd går før samepolitisk landsmøte

gjennom utsendingenes fullmakter, som må være innsendt til samepolitisk råd senest 8 dager før møtet.  Utsendingene må ha betalt kontingent til Senterpartiet og stå i samemanntallet.

5.   Saker som ønskes behandlet på samepolitisk landsmøte må være innkommet samepolitisk råd senest

2 måneder før møtet.  Oversikt over innkomne saker blir sendt de valgkretsene / samepolitisk forum som har representanter på landsmøtet.

Samepolitisk landsmøte  bestemmer selv sin forretningsorden og saksliste, som skal inneholde:

a)              Valg av dirigenter og sekretærer

b)              Valg av to utsendinger til å underskrive protokoll

c)              Innstilling fra fullmaktskomitèen

d)              Melding om Sp's samepolitiske råds virksomhet

 e)             Melding om Sp's samepolitiske råds økonomi. Regnskapet skal være revidert av registrert eller statsautorisert revisor

f)               Melding om Sametingsgruppens virksomhet og den politiske situasjonen i Sametinget

g)              Samepolitisk råds innstilling om behandling av innkomne forslag

h)              Behandling av partiets Sametingsprogram

i)               Lovendringer

j)               Uttalelser

k)              Oppnevnelse av de valgkretser som skal være med i valgkomitèen for neste samepolitiske konferanse. Personutnevnelser foretas av samepolitisk konferanse etter innstilling fra de oppnevnte valgkretsene.

l)               Valg

1.      Leder

2.      1 nestleder

3.      Studieleder

4.      3 styremedlemmer til styret

5.      5 vararepresentanter i rekkefølge

6.      En representant med vararepresentant til Sentralstyret i Senterpartiet

7.      3 representanter med varamedlemmer til Landsstyret i Senterpartiet

8.      3 utsendinger med varamedlemmer til Landsmøtet i Senterpartiet

9.      Medlemmer til utvalg/komitèer som Samepolitisk landsmøte beslutter nedsatt

 

Valgene gjelder for 2 år.  Valgene punkt 1 - 4 kan skje skriftlig hvis min. 1 utsending ber om det. Likeså punktene 5 - 8 hvis det er flere forslag enn antall personer som skal velges.

 

 Vedtak på samepolitisk landsmøte blir gjort med alminnelig flertall i alle saker unntatt i lovsaker som krever 2/3 flertall.

 

 

§ 2       SENTERPARTIETS SAMEPOLITISKE RÅD (Styre)

 

1.         Mellom de samepolitiske landsmøtene  er samepolitisk råd Senterpartiets høyeste samepolitiske myndighet.

 

2.            Samepolitisk råds sammensetning. Representanter valgt av det samepolitiske landsmøtet, herunder :

 

Leder, nestleder, studieleder og 3 medlemmer. Av 7 representanter skal det være minst 3 av hvert kjønn. Gruppeleder for Sametingsgruppen  tiltrer samepolitisk råd som vanlig styremedlem for sin periode som gruppeleder.

En representant fra Senterpartiets sentralstyre samt landssekretæren for Samepolitisk råd

møter som observatør.

 

3.         Det samepolitiske rådets ansvar:

 

a) Samepolitisk råd/styre leder og har ansvar for partiets daglige samepolitiske virksomhet.  Det har

ansvaret for at beslutninger fattet av samepolitsk konferanse  blir etterfulgt, leder det politiske og

organisasjonsmessige arbeid, oppnevner de utvalg som de finner påkrevet, krever inn og forvalter de økonomiske midler som samepolitisk konferanse har godkjent.

 

b) Forberede og innkalle til samepolitisk landsmøte

 

c) Samepolitisk råd/styre ansetter landssekretær, fastsetter sekretærens arbeidsinstruks samt lønns- og

arbeidsvilkår innenfor rammen av det gjeldende avtaleverk.

 

d) Samepolitisk råd har ansvaret for at arbeidet i de samepolitiske forumene i valgkretsene fungerer,

og i samarbeid med disse legge vilkårene til rette, slik at det samepolitske arbeidet blir drevet effektivt. 

 

e)     Sørge for samsvar mellom partiets samepolitiske program og praktisk politikk, bl.a gjennom

nær kontakt med Sametingsgruppen, de samepolitiske fora på valgkrets/kommunenivå og samepolitisk sekretær-/er i Regjeringen når Senterpartiet har regjeringsmakt.

 

f)      Bidra moderorganisasjonen (SPHO) med utredningsarbeid og i råd i samepolitiske spørsmål.

Rådet har rett til å fremme saker for Senterpartiets sentralstyre og få dem behandlet. 

            SPHO plikter å rådføre seg med samepolitisk råd i saker som har spesiell betydning for den

            samiske befolkning.

 

g)     Gi råd til Senterpartiets stortingsgruppe og politisk ledelse i aktuelle departement.

h)  Fastsette i samråd med Sp's hovedorganisasjon tidsfrister for nominasjonsprosessen hva

            gjelder sametingsvalget

 

i) Samepolitisk råd bør avholde møter 4 ganger pr. år, og eller så ofte lederen anser det påkrevet,

eller når minst 3 medlemmer av rådet/styret krever det.

 

j) For gyldig vedtak i rådet kreves alminnelig flertall. 50 % av styrets medlemmer må være

til stede for at gyldig vedtak kan fattes.  Ved stemmelikhet avgjør lederens dobbeltstemme.

 

k) Reise- og diettutgifter for rådets medlemmer dekkes av Senterpartiets hovedorganisasjon

etter retningslinjer som er godkjent av det samepolitiske landsmøte.

 

 

4.         Økonomi

 

Finansiering av den samepolitiske organiseringen dekkes gjennom midler fra Senterpartiets

hovedorganisasjon og Sametinget.

 

 

 

§ 3       ARBEIDSUTVALGET

 

Leder, nestleder og gruppeleder for sametingsgruppen danner arbeidsutvalget.  Arbeidsutvalget tar avgjørelser i de saker som samepolitisk råd/styre har pålagt det å ta avgjørelser i.  Det kan videre ta avgjørelser i saker som krever så rask behandling at styret vanskelig kan innkalles.  Slike avgjørelser

skal straks meddeles styrets medlemmer.  Over arbeidsutvalgets beslutninger føres protokoll, som framlegges for nærmeste påfølgende styremøte til orientering.

 

 

§ 4       SEKRETARIATET

 

            Samepolitisk sekretariat skal bygges opp slik at det kan iverksette de vedtak som styret

            i Samepolitisk råd fatter.  Styret fastsetter sekretariatets arbeidsordning.  Det skal føre

            register over samepolitisk tillitsvalgte / SP-medlemmer, kontaktpersoner og

føre regnskap.  Sekretariatet ledes av landssekretær som har innstillingsrett overfor styret og arbeidsutvalget.

 

 

§ 5       SAMEPOLITISK FORUM PÅ VALGKRETS-/KOMMUNENIVÅ

 

A         Senterpartimedlemmer som er innmeldt i Samemanntallet danner Senterpartiets

            samepolitiske forum på valgkrets-/kommunenivå.

           

Samepolitisk forum ledes av et styre bestående av 3 - 5 medlemmer som er

            sammensatt slik: Leder, nestleder/kasserer, sekretær og minst 1 styremedlem. 

I valgkretser der Senterpartiet har Sametingsrepresentant tiltrer denne som medlem av Samepolitisk forum såfremt vedkommende fra før ikke er styremedlem i forumet.

 

            Leder av forumet eller nestleder skal delta i fylkespartiets styre med fulle rettigheter og i årsmøtet

Med de samme rettigheter som øvrige styremedlemmer.  Er det flere valgkretser i et fylke, velger forumene i fellesskap den som skal representere forumene i fylkespartiets styre og årsmøte.

            Dette gjelder imidlertid ikke i fylker hvor Senterpartiet er representert i Sametinget. I henhold til § 6

I Senterpartiets lover, skal sametingsrepresentatn med tilhørighet i fylket være representert i fylkesstyret med de samme rettigheter som øvrige styremedlemmer. I fylker der Senterpartiet har flere

Representanter i Sametinget, velger gruppen en representant til fylkesstyret.

 

B         Samepolitsk forums høyeste  myndighet er årsmøtet som holdes årlig og ordinært

            innen utgangen av februar.

            Ekstraordinært årsmøte kan holdes når forumet anser det påkrevet, eller når 1/3 av medlemmene

            krever det.  Ekstraordinært årsmøte må avholdes innen en måned etter at krav er fremsatt.

 

 

C         SAMEPOLITISK FORUMS ANSVAR

1)     Samepolitisk forum/styre skal holde møte når lederen finner det påkrevet,

eller når Samepolitisk styre (Råd) ber om det.

2)     Være pådriver for det samepolitiske arbeidet i valgkretsene

3)     Oppnevne valgleder

4)     Sørge for at samepolitisk styre/råd får melding om forumets virksomhet

5)     Før sametingsvalg sammenkalle manntallsførte medlemmer for å sette opp

valgkretsens valgliste. Rett til å delta på nominasjonsmøtet er alle Sp medlemmer

som har tilslutning til valgkretsen og som er registrert i samemanntallet.

6)     Utarbeide arbeidsplan med budsjett

7)     Medvirke til god kontakt mellom forumet, medlemmene i valgkretsene og

samepolitisk styre / råd og eventuelt kretsens representant i Sametinget.

8)     Være bindeledd til Senterpartiets samepolitiske råd

9)     I samarbeid med fylkesparti forberede og gjennomføre sametingsvalget på

kretsnivået.

 

 

 

 

D         ÅRSMØTET

 

            Styret i forumet forbereder og innkaller til årsmøte.  Årsmøtet skal kunngjøres med skriftlig varsel

            til alle manntallsførte medlemmer i valgkretsen 3 uker før møtet.  Saker som skal opp på

            Årsmøtet skal være styret i hende senest 8 dager før møtet.

            Årsmøtet skal:

1)              Behandle styrets/forumets melding om virksomheten

2)              Behandle revidert regnskap

3)              Få melding om sametingsgruppens virksomhet

4)              Fastlegge medlemskontingent

5)              Bestemme hvor mange medlemmer det skal være i styret  til forumet

6)              Behandle styrets/forumets forslag til arbeidsplan med budsjett

7)              Foreta følgende valg (alle valg gjelder for 2 år)

a)      leder

b)     nestleder/kasserer

c)      minst 1 styremedlem

d)     vararepresentanter til styret/forumet i nummerorden

e)      utsendinger til Samepolitisk landsmøte   

Leder i forumet er selvskreven utsending.  I tillegg velges inntil 5 utsendinger

med vararepresentanter.

f)      Revisorer

g)     På årsmøtet før valgår velger årsmøtet valgleder.

 

Leder og 1 styremedlem velges på første årsmøte etter valg.

Valg av faste styremedlemmer kan skje skriftlig såfremt min. 1utsending på årsmøtet ber om det.

 

 

E          ØKONOMI

 

Moderorganisasjonen (SP HO) har sammen med SP's samepolitiske råd det økonomiske og administrative ansvaret for det samepolitiske arbeidet.  Valgkamptilskuddet som Sametinget betaler til listene før valg skal gå til samepolitisk råd.

 

 

 

§ 6       SAMETINGSPROGRAMMET

 

            Senest 1 1/2 år før sametingsvalget skal styret i samepolitisk råd velge en programkomite

            med 5 medlemmer. 

Komitèen bør være bredest mulig sammensatt med hensyn til alder og

geografisk tilhørighet. Programkomitèen utarbeider et første forslag til program som sendes fylkeslagene, de samepolitiske forumene med oppfordring om å behandle forslaget og gi sine merknader.  Deretter utarbeider komiteen sitt endelige forslag som sendes fylkeslagene og samepolitiske forum på høring.

 

            Det endelige programmet vedtas på Samepolitisk konferanse.

 

 

§ 7       VEDTEKTSENDRINGER

 

Endringer i vedtektene kan med 2/3 flertall foretas av samepolitisk landsmøte etter forslag som

            er sendt samepolitisk styre/råd senest 1 måned i forveien. 

            Nye endringsforslag på vedtekter kan ikke fremmes på landsmøtet.