Meny
2009 - Nærbilde av lege som holder stetoskop

Fastlegeordningen i krise

Else Marie Rødby og Kari Mette Prestrud

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 3. september 2021.

Fastlegeordningen er en av grunnpilarene i den kommunale helsetjenesten. Nå er ordningen i krise fordi fastlegene får stadig flere oppgaver uten at ressursene øker tilsvarende. Resultatet er at både store og små kommuner har problemer med å rekruttere fastleger og i store deler av landet er det nå en prekær rekrutteringstørke. Senterpartiet er opptatt av å styrke kommunenes mulighet til å levere lovpålagte helsetjenester og jobber for at det skal bli mulig å ansette langt flere fastleger.  og har derfor foreslått å styrke fastlege- og legevaktordningen med 400 millioner kroner.

Fastlegeordningen behandler flest pasienter og koster minst. Likevel er det nå mange som roper varsko om at staten driver en styrt avvikling av fastlegeordningen. Fastlegene har i flere år advart om økt arbeidsbelastning og konsekvensene av dette, og nå varsler stadig flere kommuner om rekrutteringskrise.

I 2019 fikk helseminister Bent Høie en evaluering av fastlegeordningen på bordet. Den viste blant annet at flertallet av pasienter og brukere er godt fornøyde med ordningen, men at fastlegenes arbeidsbelastning har økt, at ordningen over lengre tid har vært underfinansiert.

"Mange erfarne fastleger forlater yrket på grunn av overbelastning, samtidig som for få unge vil bli fastleger" - Else Marie Rødby og Kari Mette Prestrud

Evalueringsrapporten pekte på samhandlingsreformen som en av hovedårsakene til fastlegekrisen, selv om denne i utgangspunktet forutsatte nettopp ansettelse av langt flere fastleger. I tillegg har sykehusene fått overført stadig flere oppgaver til kommunehelsetjenesten uten at kommunene har fått tilført flere ressurser. Situasjonen nå er at fastlegene har lange pasientlister, at pasientene utskrives tidligere fra sykehus enn før og at befolkningen stadig blir eldre. I tillegg må det utarbeides stadig flere attester til ulike aktører som skole, NAV og forsikring. 

Når det i tillegg ofte stilles krav om å være legevaktlege etter arbeidstid, i helger og høytider, sier det seg selv at fastlegestillingen vanskelig lar seg kombinere med familieliv og fritid. Det har forårsaket et annet problem, nemlig det blir stadig færre som vil kjøpe fastlegehjemler. Noe som er forståelig, du kjøper i praksis lange dager og overarbeid. Mange erfarne fastleger forlater yrket på grunn av overbelastning, samtidig som for få unge vil bli fastleger. 

 

Tilstrekkelig og kompetent personell utgjør grunnmuren i alle våre helse og omsorgstjenester. Senterpartiet har derfor vært bekymret for utviklingen i fastlegeordningen i flere år, og har fremmet en rekke forslag i Stortinget. Dette innebærer blant annet å

  • Legge frem en opptrappingsplan for å få opp antallet fastleger
  • Redusere lengden på pasientlistene til fastlegene
  • Gjøre prosjektordningen ALIS til en nasjonal ordning (en ordning der allmennleger i spesialisering får tilbud om fastlønn)
  • Sikre medisinstudenter praksis i primærhelsetjenesten

Senterpartiet har også kommet med forslag om å evaluere konsekvensene samhandlingsreformen, samt å styrke kommuneøkonomien som et ledd i å sikre kommunene bedre rammer rundt våre kommunale helsetjenester. Alle forslagene ble nedstemt av regjeringen. 

Evalueringen av fastlegeordningen fra 2019 viser at et løft for fastlegeordningen er på overtid. Senterpartiet går derfor til valg på å styrke fastlegeordningen slik at rekruttering og stabil legedekning sikres i hele landet.

Fastlegeordningen er tjenester nær folk i praksis, og den er nå i krise.

Else Marie Rødby, 2. kandidat, Akershus Senterparti

Kari Mette Prestrud, 3. kandidat, Akershus Senterparti