Meny
Fra venstre: Mari Foros Bjerklund, Kari Mette Prestrud og Annett Michelsen

Helsetjenester nær folk!

Leserinnlegg av Kari Mette Prestrud, Annett Michelsen og Mari Foros Bjerklund. Publisert i Ås avis (nettutgave) 20. februar 2021. 

En befolkning med god helse er grunnlaget for at et samfunn skal fungere optimalt. Regjeringen har lagt pengene i en styrt sentralisering av helsetjenester som medfører innsparing og nedskjæringer i den andre enden. Dette gir økte utgifter og negative konsekvenser for innbyggerne og høyere sykefravær for de ansatte. Derfor blir protestene mot dagens helsepolitikk stadig sterkere.

Helsetjenesternærtfolk.jpg
Fra venstre: Mari Foros Bjerklund, Kari Mette Prestrud og Annett Michelsen

Senterpartiet ønsker en ny retning for helsepolitikken i Norge. Nærhet til folk gjennom gode og tilgjengelige tjenestetilbud er blant Senterpartiets viktigste saker for å ta vare på befolkningen og vårt viktige helsepersonell. Vi har aldri hatt tro på at New Public Management skulle gi oss noe bedrehelsevesen med helseforetaksmodellen. Ap skaffet flertall for dette sammen med Høyre og Frp i 2001. Nå sier Kjerkol fra Ap at de vil beholde statlig eierskap og den regionale organiseringen, men avvikle markedstenkningen og utrede alternativer for demokratisk forankring. Problemet er at Ap får ikke avviklet markedstankegangen uten å oppheve dagens helseforetak som nettopp er baserer seg på New Public Management: Topptung ledelse, kontrollsystemer og optimal inntjening som er tilpasset privat industri. Dette fungerer ikke for helsetjenester, hverken for fødende eller syke pasienter. Ja takk til begge deler blir i realiteten å forsvare dagens sykehusordning sammen med Høyre og Frp. De viktigste tjenestene flyttes fjernere fra oss innbyggerne som trenger dem. Her er bare et fåtall eksempler på saker som følge av helseforetakenes styring:

  • Nedleggelse av Ullevål sykehus
  • Prosessen rundt den styrte avvikling av viktige tjenestetilbud ved Ski sykehus
  • Pågående uro rundt sykehustilbudet i Gjøvik og Elverum
  • Den nylige nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund

Vi har også nylig vært vitne til hvor langt inne det sitter for øverste politiske ledelse (helseministeren) å overstyre helseforetakene når det er nødvendig, nå nylig i Kristiansund.

Sentraliseringen fører til større transportkostnader og større miljøbelastninger for ansatte, pasienter og deres besøkende. Større avstander svekker akuttberedskapen med konsekvenser for samfunnssikkerhet, i tillegg til den enorme pengebruken på planlegging av nye bygg. Store avstander gir i realiteten mindre besøk, som er også en viktig faktor for de som kommer på sykehus og de pårørende. Vi ser også at de nye sentrale sykehusene legges langt utenfor all offentlig kommunikasjon, noe som medfører store private og offentlige kostnader.  I tillegg har sentraliseringen som kjent en svært negativ effekt på å oppnå en desentralisert bosetting. Når nærheten til helsetjenester tas fra oss, så vil vi heller ikke bo der og holde hele landet i bruk. (Større og sentraliserte enheter er også i ferd med å bli en trend i eldreomsorgen som har samme negative konsekvenser.)

Vi i Senterpartiet vil derfor oppløse helseforetakene, og tilbakeføre styringen til folkevalgte eller folkevalgt oppnevnte i fylkene. En slik demokratisk styringsmodell vil tvinge seg frem for å hindre ytterligere negativ utvikling i helsesektoren. Som følge av Bunadsgeriljaens utrettelige innsats er det satt i gang en aksjonsgruppe «Alternativ til helseforetaksgruppen», som innen april i år skal legge frem en alternativ modell til organisering av landets sykehus. Sp vil lytte til all fagkunnskap!

Ved akutt behov for helsehjelp er avstanden til sykehus ofte avgjørende for å unngå senskader og komme raskt tilbake i arbeid. Nedleggelse av fødetilbud og sykehus gir fødende kvinner flere timer i ambulanse, helikopter, taxi eller privatbil når de skal sette neste generasjon til verden. Det har vist seg at dette  ofte oppleves som en stor psykisk belastning for den fødende og kan i verste fall gi varige mén. I tillegg utsetter vi våre nye verdensborgere for økt risiko dersom det er behov for akutt helsehjelp. Med lengre avstand til sykehus med fødeavdeling vil det bli flere kvinner som føder uplanlagt utenfor sykehuset og antallet transportfødsler øker. Flere studier viser at dette medføre en økt risiko for uheldig utfall både for mor og barn.  Til tross for at  alle re studier viser at naturlig fødsel er best både for mor og barn øker antallet igangsettelser og keisersnitt som følge av at kvinnen har lang reisevei til fødeavdelingen Det er trist at frykt skal styre en kvinnes valg rundt fødsel. Kvinner som bor i distrikts-Norge har krav på følgetjeneste til nærmeste fødeavdeling hvis hun har over 90 min reisevei til fødeavdelingen. Hvis vi ønsker at småbarnsfamilier skal fortsette å bo i våre landkommuner må jordmorledet følgetjeneste og kvalifisert hjelp sikres den fødende bedre enn i dag. Det innebærer også at vi må ta vare på en god ambulansetjeneste og sørge for kvalifiserte legevaktsordninger nær folk i hele landet.  Det er faglig enighet om at fødselsomsorgen skal være desentralisert og differensiert. Slik det er i dag er det mange kvinner som opplever lang reisevei uten å få den tryggheten som et nærsykehus/fødestue gir i en sårbar fase i livet. Nedleggelsen av fødeavdelingen i Kristiansund er den siste i rekken av eksempler på dette. Den pågående sentraliseringen kalles utvikling av noen, mens i Sp forventer vi en utvikling til noe bedre, særlig når våre skattepenger benyttes i stort monn for å oppnå disse endringer.

Nå er det Ullevål sykehus som står for tur. I likhet med Sykepleierforbundet og Legeforeningen mener vi i Senterpartiet at kunnskapen og infrastrukturen på Ullevål skal leve videre for oss innbyggere. Det er en uansvarlig bruk av skattepengene våre å ikke gjenbruke de ressurser vi har, fremfor å sløse pengene på nye bygg med miljøinngrep i form av opparbeidelse av nye areal. Vi kan ikke dele opp et sykehus som fungerer best samlet til det beste for pasientene. Sp har tillit til de lokale vurderingene fra de faglig kompetente sykepleierne og legene, fremfor ledelsen ved sykehusforetaket. Også dette helseforetaket beslutter på tvers av lokal fagkunnskap og vanner ut vår stolte historie med fagforeninger som nettopp sikrer fagkunnskapen et viktig talerør, i tillegg til et forutsigbart arbeidsliv.

Vi må samle kreftene foran Stortingsvalget til høsten: Håper også du vil være med på laget! I Senterpartiet ønsker vi å ta bedre vare på sykehusene vi allerede har. Dette er også miljø- og klimavennlig fremfor å bygge alt nytt. Nærhet og rask behandling skaper trygghet, og er like viktig for alle, uansett hvor vi bor i landet.

 

Annett Michelsen (Jordmor. Representant i Ås kommunestyre og formannskap for Ås Senterparti)

Kari Mette Prestrud (3.kandidat på Senterpartiets Stortingsliste for Akershus)

Mari Foros Bjerklund (Styremedlem Nordre Follo Senterparti)