Meny
Akershusdelegasjon

Landsmøte 2021

En historisk partiledertale, gode debatter og flere gjennomslag fra Akershus Sp. Her er en oppsummering fra årets Landsmøte

Som siste parti i rekka, hadde Senterpartiet sitt Landsmøte 4.-5. juni. Landsmøte ble avholdt digitalt, men Akershus sin delegasjon var samlet på Hurdalsjøen hotell.  

Praktisk klimapolitikk

Else Marie Rødby
2. kandidat Else Marie Rødby med tale om praktisk klimapolitikk.

Praktisk klimapolitikk. Hva er det? Jeg har i hvert fall et par eksempler på hva det ikke er, åpnet Else Marie Rødby med i sin tale. Hun refererte til Statkraft og Silva Green Fuel i Hurum som i flere år jobbet med å få på beina produksjonsanlegg for avansert biodrivstoff, basert på norske skogressurser. Uten forvarsel innfører regjeringen full veibruksavgift på alt biodrivstoff. 

Dette i kombinasjon med omsetningskravet for biodrivstoff, fører til at det ikke blir solgt mer enn det som skal til for å oppfylle omsetningskravet.

Miljødirektoratet presenterer ny veileder om klima- og miljøvennlig drivstoff i veitrafikken.

Flytende biodrivstoff skal nå ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester, og fører i praksis til at biodrivstoff likestilles med fossilt drivstoff.

At flere store transportaktører har innrettet innkjøp og drift i tråd med at biodrivstoff er et klimatiltak, mister verdi nærmest over natta.

Like raskt skiftet en rekke kollektivselskaper tilbake til fossilt drivstoff.

Det er ikke rart folk ikke forstår klimapolitikk. 

Grønt skifte med beredskap i fokus

Kari Mette.PNG
3. kandidat Kari Mette Prestrud fokuserte på beredskap i sitt innlegg. 

- Vi må være forberedt når krisen kommer og da må beredskapen være på plass, og den må være reell. Alt kan ikke sikres like godt, men vi må sikre primærbehovene. Krisen vil eskalere uten tilgang på mat, vann, energi, helsetjenester og medisiner, sa Kari Mette Prestrud i sitt innlegg. 

- Som ansvarlig politikere må vi aktivt sørge for å ha alternativer på det vi er kritisk avhengig av. I tillegg bør vi investere i produksjon som gir norske arbeidsplasser av varer og tjenester som vi ikke kan klare oss uten import av! 

På klimaområdet er Akershus Sp derfor godt fornøyd med at sentralstyret har innstilt på en forbedret versjon av vårt forslag til ny linje 395:

"Sp vil stimulerer til en mer klima- og miljøvennlig transportsektor totalt sett, uten å ensidig fokusere på elektrisitet, av hensyn til sikkerhet. Å legge om hele transportsektoren til å bli strømavhengig vil gjøre landet mer sårbart for strømbrudd."

Lavterskeltilbud for å forebygge psykisk uhelse

sigbjørn 1.jpg
Sigbjørn Gjelsvik med fokus på psykisk helse. 

1. kandidat Sigbjørn Gjelsvik viet sitt innlegg til å fokusere på psykisk helse. 

- Mange har levd med stor usikkerhet for seg selv og sine nærmeste det siste året. Mange av de som i utgangspunktet har slitt, og synes livet har vært vanskelig, har kanskje fått det ekstra vanskelig. Da er det utrolig viktig at vi tar vare på hverandre, og at vi sikrer gode tilbud for de som sliter med psykiske utfordringer. Alle, uansett hvor de bor i Norge, må få raskere og bedre oppfølging. 

Utvikle hele Akershus - og skrot Viken!

Brita.PNG
Brita Skallerud er klar - kommunene må selv kunne styre egen utvikling. 

Gruppeleder for Senterpartiet i Viken og 1. nestleder i Akershus Sp, Brita Skallerud, fokuserte på de stramme statlige planretningslinjene i sitt innlegg. - Vi må planlegge samfunn som skal være et godt sted å væra for alle generasjoner i mange hundre år. Vi må velge kvalitet framfor kvantitet – det er i dag utbyggerne som vinner om å bygge tett og høyt, sjøl på bygda.

Vi skal stoppe sentraliseringa, den statlige overstyringa og ta stort ansvar for å drive fram et godt lokalt sjølstyret. 

Skallerud avsluttet sitt innlegg med et klart budskap - For øvrig skal vi oppløse Viken!

Du kan se opptak av alle innleggene, samt Trygve sin partiledertale, ved å klikke på denne linjen.

Et partiprogram for hele Norge - og hele Akershus

Partiprogrammet for 2021-2025 sikrer tjenester nært folk i hele landet, og et samfunn med små forskjeller - både geografisk, sosialt og økonomisk. 

Akershus Sp fikk flere gjennomslag i programmet. Vi sikrer blant annet gjennom en tydelig formuelring, at kommunene selv må kunne bestemme hvor det skal legges til rette for boligutvikling og i hvilken grad spredt boligbygging skal tillates. Vern av dyrket mark skal være en sentral målsetting i alt planleggingsarbeid i Norge.

I tillegg har vi fått gjennomslag for flere tydeligere formuleringer innenfor rovdyrpolitikken. 

Noen andre punkt Akershus fikk vedtatt i programmet: 

  • Co2-avgifter må kun være et virkemiddel hvor det ikke fører til karbonlekkasje, handelslekkasje og tap av norske arbeidsplasser. Det må konsekvensutredes for hver enkelt næring og sektor og benyttes sammen med tilskuddsordninger for omlegging til mer miljøvennlige energiformer.
  • Forhindre oppstykkingen av offentlige virksomheter for å stanse ansvarspulveriseringen av offentlige tjenestetilbud.
  • Styrke PP-tjenesten, den psykososiale tjenesten og skolehelsetjenesten.
  • Arbeide for at alle kommuner tilbyr lavterskeltiltak til sine innbyggere for å forebygge alvorlig psykisk uhelse.