Meny

Nye planer må sikre bosetting i hele Akershus

Kommunene i Akershus har siden 2015 lidd under regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus, som har satt store begrensninger for hvordan kommunene skal utvikle seg, med sine regler om at 80% av veksten skal skje ved kollektivknutepunkt (90% for regionbyene) og grønn grense der vekst går foran (jord-)vern. Dette er i sum en tvangstrøye for kommuner som vil utvikle hele kommunen.

Sp/Ap-fylkesrådet i Viken lagde i 2023 ferdig et plangrunnlag som la opp til å lage en plan uten Oslo, der man skroter sentraliseringstvangen i regional plan. Samtidig legges det til grunn en nullvisjon for tap av matjord. Det nyvalgte borgerlige fylkesrådet i Akershus vil nå, i stedet for å bruke plangrunnlaget fra Viken, starte en ny prosess med Oslo og bruke hele perioden på utarbeidelse av en helt ny plan. Det betyr at kommuneplanprosessene som starter i de fleste kommuner nå i starten av ny periode, vil måtte forholde seg til den gamle forhatte planen fra 2015. Heller ikke denne gangen vil kommunene altså kunne legge opp til å bestemme selv hvilke tettsteder de skal utvikle, og jordvernet må fortsatt vike for vekst ved kollektivknutepunkter. Det blåblå fylkesrådet har nå invitert alle kommuner til oppstart av ny planstrategi, som man fikk unntak fra i forskrift ved oppløsningen av Viken.  Vi er tilbake til start.

Regjeringen har, i likhet med Vikens plangrunnlag, lagt til rette for at man lokalt kan sikre bosetting og verdiskaping i bygder og tettsteder i hele kommunen, samtidig som man ønsker en streng jordvernpraksis. Akershus Senterparti forventer at regjeringen med all tydelighet følger opp dette i de nye statlige planretningslinjene, i tråd med Hurdalsplattformen. Akershus Senterparti vil derfor forutsette at kommunene i Akershus legger til grunn regjeringens "Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2023–2027" fra 20. juni 2023, samt de forventede nye statlige planretningslinjene, når de nå starter kommuneplanrulleringen lokalt.