Meny

Vi må ta vare på ungdomma våre!

De siste årene har vi sett en stadig økning av ungdomskriminalitet og rekruttering av mindreårige til kriminelle miljøer. Med dette har det kommet mer vold i ungdomsmiljøene, samt økende konsum av narkotiske stoffer. I 2023 var det i Norge en økning på 28% innen ungdomskriminalitet, sammenlignet med året før. I tillegg blir de som begår kriminalitet stadig yngre. Dette har blitt en nasjonal verkebyll og vi ser det i stor grad i Akershus. I både fylkets større byer og mindre bygder har vold og rus blitt et kjent skue i ungdomsmiljøene.

Utfordringen er sammensatt, og en kan peke på mange faktorer om hvorfor situasjonen har blitt som den har blitt. En fellesnevner er at mange opplever utenforskap, blant annet i form av manglende opplevelse av mestring i skole og fravær av meningsfulle fritidsaktiviteter. Nå må det tas grep. I tillegg har flere av kollektivknutepunktene i de store kommunene blitt samlingsplass for unge, hvor vi har sett at slåssing og uro øker drastisk.

Ungdommer i utenforskap er ekstra sårbare for rekruttering til kriminelle miljø, siden bakmenn kan lokke med en oppside i form av lettjente penger, gaver og ikke minst anerkjennelse. Videre kan det få fatale følger når unge kommer inn i kriminelle miljø, siden terskelen for gjentakelse blir lavere. Derfor er det viktig å jobbe i to spor - både knyttet til forebygging av utenforskap, og at unge som begår alvorlige lovbrudd skal møte effektive sanksjoner som ikke strider mot FNs barnekonvensjon.

Kommunene og fylkeskommunen har et særlig ansvar for å motvirke utenforskap blant ungdom. Frafall i skolen er en sentral faktor når unge blir med i kriminelle miljøer, det er disse sårbare ungdommene en må sørge for å ta vare på. I tillegg ser en koblingen mellom rus og fritidsaktiviteter blant unge. Ungdom som ikke har gode fritidstilbud i nærheten av der de bor har lettere for å engasjere seg i rus- og kriminelle miljøer.

Akershus Senterparti vil:

  • Arbeide for at alle barn og unge gis de beste forutsetninger for å oppleve mestring i skolen, og på fritidsaktiviteter
  • Sørge for at barn og unge har varierte og meningsfulle aktivitetstilbud i nærheten av der de bor
  • At unge kriminelle skal følges opp effektivt og forpliktende for å hindre gjentakelse, i samarbeid mellom politi, skole og barnevern.
  • Innføre et Exit-program for å få unge ut av gjengkriminalitet
  • At politiet får tilbake nødvendige virkemidler til å drive aktivt forebyggende rusarbeid