Meny

Senterpartiet i regjering er oppsynsmannen for jordvernet

Siden 2. verdenskrig har minst 1,2 millioner mål matjord blitt omdisponert til andre formål enn jordbruk. Likevel har kommune-Norge planer om å bygge ned ytterligere 140 000 mål dyrka jord ifølge Jordvern.no. I likhet med Oppsynsmannen som slår fast behovet for en kartlegging av villmarkspreget natur, er det også på tide med en storstilt planvask av hva som kan tilbakeføres til Landbruk, natur og friluftsliv (LNF). Et avgjørende trinn på veien er å nasjonalt kartlegge den mest fruktbare matjorda. Dette er en forutsetning for å forhindre utbygging av hensyn til Norges matberedskap.

IKEA-jordet er et godt eksempel på at Senterpartiet i regjering stopper nedbygging av landets kornjord. Stadig nye prosjekter presser på. Et kommende prosjekt som legger press på matjorda er omlegging av 6 km jernbanespor på Østfoldbanens østre linje gjennom kornjord, kulturlandskap og fuglereservat av stor verdi. Samferdselsdepartementet har nettopp oversendt Kommunal- og distriksdepartementet en statlig reguleringsplan som planlegger å ta ca. 200 mål av denne kornjorda. Til sitt forsvar vil Bane NOR nydyrke tilsvarende mengde matjord av dyrkbar jord. Norge har lite av slik reserveareal der matkorn kan dyrkes, til sammenlikning med andre Europeiske land. Kornjorda finnes i hovedsak ved befolkningstette områder hvor det også er flest byggeprosjekter.  Denne nydyrkingen går oftest utover urørt natur som skogarealer, som heller bør være en del av matberedskapen vår som jordreserve. Denne grønnvaskingen av store byggeprosjekter i våre sentrale områder må derfor ta slutt!

I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i er det viktigere enn noen gang å ta vare på det viktigste for å ivareta befolkningens liv og helse når vi trenger maten som mest. Her står matberedskap sentralt, som forutsetter jord å produsere maten i. Senterpartiet i regjering vil derfor fortsatt være en garantist for å sikre matjorda vår. I den reviderte jordvernstrategien til regjeringen skal nedbyggingen av dyrka mark reduseres til maks 2 000 mål pr. år. Akershus Senterparti mener tiden er inne for en 0-visjon for nedbygging av dyrka mark. Nye byggeprosjekt må kreve vilkår om nødvendighet og alternativer gjennom ombruk av allerede nedbygd areal.