Meny

Fullfinansier NMBU Veterinærhøgskolens 90 studieplasser

Norge, og flere andre land i Norden, står i en lenge varsla veterinærkrise. Stadig flere kommuner klarer ikke å fylle veterinærvakta, og ender med å bryte loven. Det er alvorlig for dyr, for bonden, og for vår felles matsikkerhet. I en slik situasjon er det uforståelig at regjeringa i statsbudsjettet for 2024 fremmer forslag om kutt i antall studieplasser ved veterinærhøgskolen på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU).

Stoltenberg-regjeringa foreslo i 2008 å gjennomføre en sammenslåing av Norges Veterinærhøgskole og Universitetet for miljø og biovitenskap på Ås, og samtidig oppskalere utdanningskapasiteten til 90 studenter per kull. I 2021 stod veterinærbygget på Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet på Ås ferdig, med en totalkostnad på 8,5 mrd. kroner. Det fremstår svært uklokt å ikke utnytte kapasiteten på statsfinansierte utdanningsbygg, særlig for utdanninger med så stor etterspørsel i arbeidsmarkedet, og som er av så stor samfunnsmessig betydning.

Etterspørselen etter veterinærer i vakttjeneste er kritisk, og selv om videreføring av 90 studieplasser gjør lite for å løse krisen på kort sikt, er det lite som tyder på at situasjonen er midlertidig. Trolig mangler man opp mot 100 veterinærer i vaktordningen, som fra før sliter med høy gjennomsnittsalder. En arbeidsgruppe under Landbruks- og Matdepartementet vurderte senest i vår at et aktuelt tiltak for å håndtere veterinærmangelen på lengre sikt var å øke opptaket til veterinærhøgskolen.

Det er også et faktum av veterinærutdanningen i Norge er av de mest kostbare utdanningene pr. studieplass, på lik linje med medisin og odontologiutdanningene. At regjeringen nå i praksis skyver ansvaret for å utdanne samfunnskritisk kompetanse over på NMBU, vitner om dårlig innsikt i både rollefordeling og samfunnsansvar.

De siste årene har tydelig vist oss at behovet for veterinærer kommer til å øke i årene som kommer. Vi har opplevd høypatogen fugleinfluensa, storfetuberkulose og infeksiøs lakseanemi. Nå er også Afrikansk Svinepest påvist i Sverige. Fremst i alle disse sakene er det veterinæren som satt i beredskap. Derfor trengs det veterinærkompetanse som kjenner godt til norske forhold.

Det er uholdbart at en Senterparti-regjering skal fremme forslag om kutt i studieplasser ved Norges eneste utdanningssted for veterinærer gitt dagens situasjon. Akershus Senterparti forventer at regjeringen snur og retter opp feilen, for dyrenes, bondens, og matsikkerhetens og folkehelsas skyld.

Akershus Senterparti mener at:

Regjeringa må fullfinansiere minst 90 studieplasser ved NMBU Veterinærhøgskolen over statsbudsjettet