Meny

Soneinndeling og arealtilskudd

Senterpartiet må ta sin rolle som bondens foretrukne parti på alvor, og derfor bør bondens inntekt være en prioritert oppgave også for Akershus Senterparti.

I denne settingen er det viktig å huske på at Akershus er et variert fylke med tanke på topografi – det er store forskjeller i landbruket fra Hurdal og Feiring lengst nord, til større, flatere kommuner lenger sør i fylket. Denne forskjellen tas i liten grad hensyn til i inndelingen av arealtilskuddssoner, der Hurdal jevnstilles med f.eks. Ullensaker, Nes og Aurskog-Høland, som prioritert område for kornproduksjon (sone 3) mens kommuner det er naturlig å sammenligne seg med i Hallingdal og Nummedal (sone 5A) der tilsvarende gårdsbruk mottar tre ganger høyere arealtilskudd for gras (fôrproduksjon).

En tilnærming til dette vil ha stor betydning for å opprettholde drift i Hurdal, og dermed en styrket selvforsyning, slik regjeringen ønsker. En tilsvarende endring har vært oppe til diskusjon i Norges Bondelags årsmøte ved flere anledninger, der både Hedmark, Rogaland og Agder har pekt på liknende utfordringer.

Akershus Senterparti bør løfte dette, og sørge for at soneinndelingen bygger på ny kunnskap, faktiske geografiske forhold, og faktiske driftsulemper og driftsforskjeller, for å oppnå målsetningene med kanaliseringspolitikken.

At de fleste bønder fortsatt er avhengig av annet inntektsgivende arbeid i tillegg til gårdsdriften er et sørgelig faktum.

Norges Bondelags årsmøte i 2022 vedtok følgende resolusjon: «Velferdsordninger på lik linje med andre grupper i samfunnet. Ordningene må forbedres, tilpasses og styrkes.»

I dette ligger det ikke bare krav om en ensidig økning av tilskuddssatser, selv om også disse må tilpasses dagens lønns- og kostnadsnivå i samfunnet, men i tillegg at de må gjøres tilgjengelig også for bonden med tilleggsinntekt. Dagens praksis med avkorting mot annen inntekts sykepenger må fjernes.

Styrkede velferdsordninger i landbruket er også et punkt i Hurdalsplattformen, og derfor noe også Akershus Sp må være med å jobbe for.

 

Utdrag fra Hurdalsplattformen:

Landbruk: Trygg mat og levande distrikt

Samfunnsoppdraget til jordbruket er å sikre Noregs befolkning nok og trygg mat produsert på norske naturressursar, og slik bidra til arbeid, god ernæring og helse. For å sikre landbruk over heile landet, auka verdiskaping og redusert klimaavtrykk er det naudsynt å auke lønsemda i bruk av jordbruksareala.

  • Leggje fram og gjennomføre ein opptrappingsplan for trygg matproduksjon på norske ressursar og setje eit mål for sjølvforsyningsgrad av norske jordbruksmatvarer, korrigert for import av fôrråvarer, på 50 prosent.
  • Vidareutvikle velferdsordningane for jordbruket og leggje fram ein eigen plan om dette.
  • Sørgje for betre berekraft i landbruket gjennom auka bruk av utmarksbeite, setring, klimatilpassing, investering i jord og etablering av eit nasjonalt senter for fjellandbruk.