Meny
Nettsiden

Akutthjelp til hjemmeboende uten vedtak

Romerikes Blad 18.05.2021

Lørenskog kommunes overordnede planer legger til grunn at innbyggerne skal kunne bo hjemme så lenge som mulig, og at kommunen skal bidra med hjelp for å avhjelpe helseutfordringer, slik at dette blir mulig.

I de fleste tilfellene er kommunen kjent med innbyggere som trenger omsorgstjenester i hjemmet og har fattet vedtak om det. Men noen ganger er det innbyggere uten vedtak som trenger omgående hjelp, og det er disse denne saken handler om.

Ambulanse og legevakt vil som regel være involvert. Hvis innbyggeren har falt og ikke kommer opp ved egen hjelp, så tar ambulansen seg av det. Men hvis innbyggeren har gjort i buksa, trenger hjelp til å stelle seg, få på rene klær, trenger bleier eller mat etc. så er det ikke alltid pårørende har mulighet for å stille opp, og da bør kommunen kunne rykke ut og bistå innbyggeren.

Dersom tilkalt ambulanse eller legevakt mener at forsvarlig hjelp kan ytes i hjemmet, så mener Senterpartiet at det er viktig at Lørenskog kommune stiller opp, slik andre kommuner gjør.

I noen tilfeller bør det også kunne åpnes opp for at pårørende og naboer som hjelper til, kan ringe kommunen for å få tak i bleier mv, dersom de selv ikke kan skaffe det.

Det er viktig å legge forholdene til rette for at folk kan bo hjemme så lenge som mulig og gi dem en håndsrekning når det oppstår et akutt behov for hjelp og pårørende ikke er tilgjengelig og kan hjelpe.

Mange pårørende gjør en uvurderlig jobb og sparer kommunen for dyre sykehjemsplasser, og da skulle det bare mangle om ikke kommunen kan stille opp når det oppstår et akuttbehov.  

Vi mener at Pasient- og brukerrettighetsloven, kapittel 2 gir rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste. Her står det følgende i lovteksten:

«Pasient og bruker har rett til øyeblikkelig hjelp fra kommunen, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 3-5. Pasient og bruker har rett til nødvendige helse- og omsorgstjenester fra kommunen. Pasient og bruker har rett til et verdig tjenestetilbud i samsvar med helse- og omsorgstjenesteloven § 4-1 første ledd, bokstav b. Kommunen skal gi den som søker eller trenger helse- og omsorgstjenester, de helse- og behandlingsmessige opplysninger vedkommende trenger for å ivareta sin rett».

Lørenskog Senterparti tar opp denne saken som en interpellasjon i kommunestyremøte 19.5. 2021 med følgende forslag til vedtak:

«Kommunen skal starte prøveordning med å yte hjelp i akutte situasjoner til hjemmeboende hvor kommunen ikke har fattet vedtak om omsorgstjenester. Prøveordningen skal skje med dagens ressurser innenfor dagens arbeidstidsordninger. Prøveordningen skal vare 1 år for å gjøre tilbudet kjent og vinne erfaring. Hvis belastningen på hjelpeapparatet i kommunen blir for stor, eller kommunen erfarer at dagens åpningstider for tjenesten ikke er tilstrekkelig, skal kommunen ta saken opp med de politiske partiene. Saken oversendes administrasjonen for oppfølging»

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti