Meny
2020 Oslo Bussterminal

Bedre busstilbud til Lørenskog sentrum

Romerikes Blad 29.01.2021

Det er en målsetting i Lørenskog at veksten i persontrafikken skal foregå på trygge gang- og sykkelveier og at flest mulig skal reise kollektivt.

For å redusere bilbruken er det viktig at forholdene legges til rette for at folk kan bruke buss til steder i kommunen som mange besøker regelmessig.

Senterpartiet har fått henvendelser fra folk som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar og Lørenskog stasjon som savner en fast bussrute til sentrale steder i kommunen som det går an å planlegge etter.

Med faste avgangstidspunkt fra sentrale bussholdeplasser blir det lettere å forholde seg til når bussen går og gjøre endringer som passer bedre for en selv, uten at det får konsekvenser i forhold til f.eks. en bestillingsbuss hvor avtale er gjort på forhånd. Det hender jo at avtaler tar både lengere og kortere tid enn de skal, eller at uventede ting skjer, slik at folk ønsker et annet returtidspunkt.

Senterpartiet fremmet derfor en interpellasjon med følgende forslag til vedtak i kommunestyremøte 27.1.2021:

«Administrasjonen bes i første omgang undersøke med Ruter om det er mulig å få opprettet en prøveordning med liten buss som går til faste tidspunkt fra Fjellhamar, Haneborg, og Stasjonsbyen mot sentrum i Lørenskog.

Et eksempel på bussrute som bes vurdert er: 

·       Haneborgveien fra Fjellhamar jernbanestasjon til Lørenskog Stasjonsby

·       Opp Ødegårds vei til Haneborgåsen Panorama hvor den snur og kjører

        ned til Lørenskog Stasjonsby igjen

·       Skårerveien til Metro Senter og Triaden senter hvor den snur og kjører

        tilbake til Metro senter

·       Solheimveien, Elveveien (Dovre), Nordahl Griegs vei, Marcus Thranes

        vei til Fjellhamar jernbanestasjon

Hvis Ruter avviser forslaget, bes kommunen gå i dialog med Ruter for å se hva som er mulig å få til for å avhjelpe situasjonen for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar og Lørenskog stasjon.

Klima-, økologi- og samferdselsutvalget orienteres om resultatet og bes følge opp forslaget i sin dialog med Ruter.»

Nå skal det sies at det går buss fra Fjellhamar jernbanestasjon og Lørenskog jernbanestasjon til Metro senter.

Men på strekningen mellom disse jernbanestasjonene, herunder Hanaborg jernbanestasjon og bortover hele åsen, bor det mange mennesker som synes det er for langt å gå til Fjellhamar jernbanestasjon og Lørenskog jernbanestasjon. De   velger derfor å bruke privatbil til Lørenskog sentrum. Hvis vi skal redusere bruken av privatbil til Lørenskog sentrum, så må vi tilby et kollektivtilbud som dekker folks behov. Et busstilbud som foreslått vil naturligvis også være et tilbud til folk som ikke kjører bil.

Vi vil gi de andre partiene ros for at de enstemmig støttet opp om Senterpartiets forslag til vedtak. Det gir håp om et bedre kollektivtilbud til Lørenskog sentrum for dem som bor nord for jernbanelinja mellom Fjellhamar og Lørenskog stasjon.

Tom Arne Pedersen

Lokallagsleder/Gruppeleder

Lørenskog Senterparti