Meny
By-småby-bygdeby-hus-port-småbruk-Sandane-Gloppen-bygd-sandane

Det politikere i Lørenskog ikke ville spørre innbyggerne om

Innlegg i Romerikes Blad 24.06.2020

Forslag til kommuneplanens samfunnsdel er nå lagt ut på høring.

Lørenskog Senterparti hadde fire innspill som vi ville spørre innbyggerne til råds om, men som ikke kom med i høringsdokumentet: Befolkningsvekst, balkonger i blokkleiligheter, utearealnorm for blokkleiligheter og ivaretagelse av bokvalitet for dagens huseiere ved eplehageutbygging. Hvis disse sakene engasjerer deg, si din mening på kommunens hjemmeside, https://planenvaar.no/.

  1. Vedr. befolkningsveksten

Senterpartiet har foreslått å forsøke og begrense befolkningsveksten til 2% årlig så snart det er praktisk mulig.

Lørenskog er en av kommunene i landet som har hatt sterkest befolkningsvekst siden 2015. Kommunen hadde en befolkningsvekst på 3,7 % i 2018, noe lavere i 2019 og vi har nå vi passert 41000 innbyggere. I inneværende planperiode forventes en befolkningsvekst på i gjennomsnitt 3% per. år.

En slik befolkningsvekst krever hvert år utbygging av mange nye boliger,   barnehageplasser, utvidelse/bygging av nye skoler, omsorgsboliger, infrastruktur, oppjusterte løsninger for trafikkavvikling etc., samtidig som det gir kommunen store utfordringer med å følge opp alle prosjektene på en god måte. Og det er krevende for kommuneøkonomien.

En lavere befolkningsvekst og en fasedelt utbygging vil gjøre at kommunen kan høste erfaring som kan brukes i nye prosjekter. Kommunen vil også få bedre muligheter til å følge opp prosjektene, tid til å tenke helhet og planlegge for gode løsninger.

Mange store utbyggingsprosjekter samtidig vil også belaste kommuneøkonomien sterkere enn ved å fase prosjektene inn over tid.

  1. Vedr. bokvalitet og balkonger i boligblokker

Andel boliger i boligblokk vil ha størst økning de neste årene.

Senterpartiet har forslått at det skal tilstrebes at det bygges balkonger med gode sol og lysforhold, og slik at privatlivet skjermes i størst mulig grad.

 

  1. Vedr. bokvalitet og utearealnorm for utbygging av boligblokker

For å motvirke at det bygges for høyt og tett, og for å sikre innbyggerne i boligblokker gode utearealer, soltilgang og tilstrekkelig lys, har Senterpartiet foreslått at Lørenskog skal ta i bruk Oslo kommunes «Utearealnorm for fellesareal 1)» som en minimumsnorm i nye utbyggingsprosjekter. Dette vil kunne gi større avstand og mer grøntareal mellom boligblokkene i nye byggeprosjekter i Lørenskog. Vi ser ingen grunn til at det skal være trangere mellom boligblokkene i bygda vår enn i hovedstaden.

  1. Oslo kommunes «Utearealnorm for fellesareal» innebærer at avstanden mellom blokkene skal være en og en halv gang så stor som høyden på den høyeste blokka med forbehold om at avstanden aldri skal være mindre enn 17 meter målt mellom balkongene/svalgangene til respektive blokker

 

  Vedr. bokvalitet for dagens huseiere ved eplehageutbygging

I dag ser vi at utbyggere kjøper opp hager og hus og utnytter byggeforskriftene maksimalt til egen profitt. Utbyggere trenger ikke forholde seg til at naboer mister utsikt, sol og lys eller får livskvalitet og verdien på boligen redusert, eller om nytt hus passer inn i nabolaget.

Senterpartiet mener at bokvalitet også skal søkes ivaretatt for dagens huseiere, slik at deres solforhold og utsikt ivaretas i størst mulig grad ved bygging av nytt hus på naboeiendommen.

 

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti