Meny
Natur-kulturlandskap-fjord-fjell-Gloppen-41857606844_bbbf50b208_o

Hallo, er det noen hjemme?

Leserinnlegg i Romerikes Blad 24.08.21

Norge er gjennom Paris-avtalen forpliktet til å jobbe for at temperaturen på kloden ikke skal stige mer enn 2 grader før århundret er over. For å oppnå det, må de land som forurenser mest, kutte kraftig i utslipp med karbondioksid (CO2) til luft.

I følge Miljødirektoratets nettsider så slapp Norge ut 49,3 millioner tonn CO2 ekvivalenter i 2020. Det totale utslipp for hele kloden ble oppgitt å være 52,4 milliarder tonn i 2019. Utslippstallet for Norge blir da 0,1 % (49,3 millioner)/(52,4 milliarder)*100%=0,1%).

Miljødirektorartet presiserer i en e-post 23.8.2021 at tallene gjelder CO2-ekvivalenter, altså ikke bare CO2, men også andre klimagasser omregnet til CO2-ekvivalenter.

Selv om Norge skulle bli en 0-utslipps nasjon, så er det vanskelig å se at dette vil ha noen påvirkning av klodens klima.

Senterpartiet vil bidra til at Norge holder Paris-avtalen og forhåpentlig vis kan vi hjelpe andre land med å kutte sine utslipp også.

I Norge er det viktig for Senterpartiet at vi kutter utslipp uten å øke de geografiske og sosiale forskjellene, og at vi bidrar til at det grønne skifte omstiller næringslivet og skaper nye arbeidsplasser. Se forslag til tiltak i Senterpartiets prinsipp og handlingsprogram 2021-2025 på Senterpartiets hjemmeside. Vi tror den klimainteresserte og miljøbevisste vil finne dette interessant.

Senterpartiet mener at det er uklokt å sette en dato for terminering av olje- og gass-virksomheten til havs. Det er viktig at omstillingen skjer på en slik måte at kraft, ekspertise og teknologi opparbeidet i oljeindustrien blir overført til prosjekter innenfor fornybar industri. Dette vil kreve mye forskning og utvikling av personale som allerede har jobber å passe, så vel til havs og i landbasert industri, og dette er ikke mulig å tidfeste på nåværende tidspunkt. Senterpartiet ønsker ikke å sette i spill en industri som sysselsetter så mange arbeidstakere og bidrar med så mye inntekter til fellesskapet.

Samtidig vil Senterpartiet sørge for at olje og gassutvikling ikke skjer på bekostning av fiskeri, havbruk og sårbare naturressurser.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti