Meny
bilde til artikkel

Høringssvar fra Lørenskog Senterparti til kommuneplanens samfunnsdel

Høringssvar fra Lørenskog Senterparti til kommuneplanens samfunnsdel

Lørenskog Senterparti ønsker

 • å bremse befolkningsveksten
 • at Lørenskog skal ta i bruk Oslo kommunes utearealnorm for fellesareal
 • at blokkleiligheter skal bygges med omtanke for dem som skal bo der, herunder ha balkonger med ettermiddag- og kveldssol og mulighet for litt privatliv
 • å få på plass regler som ivaretar bokvalitet for dagens huseiere ved eplehage-utbygging
 • at kommunen skal prioritere arbeidet med å utrede trygge sykkelveier i kommunen
 1. Senterpartiet ber kommunen iverksette tiltak for å komme ajour med kommuneplan 2015-2026-Del 1/11 hvor det står: «Lørenskog kommune skal tilrettelegge for en årlig gjennomsnittlig befolkningsvekst på opptil 2%».

Med en beregnet gjennomsnittlig befolkningsvekst på 3% i inneværende planperiode vil det bli krevende å etablere nok barnehageplasser, skoleplasser, omsorgsboliger mv, samtidig som befolkningsveksten vil utfordre kommuneøkonomien En lavere befolkningsvekst og fasedelt utbygging vil gjøre at kommunen kan høste erfaring, få bedre muligheter til å følge opp prosjektene, tid til å tenke helhet og planlegge for gode løsninger.

 1. Lørenskog Senterparti foreslår at Lørenskog skal ta i bruk Oslo kommunes «Utearealnormer for fellesareal» utearealnormen fra Oslo som referanseramme i nye utbyggingsprosjekter for boligblokker, hvor dette kan medvirke til å gi beboerne et godt bomiljø, ref. spesielt kapittel 2 Arealnorm, kapittel 3 Rommelighetsnorm og kapittel 4 Utformingsnorm

For å motvirke at det bygges for høyt og tett, og for å sikre innbyggerne i boligblokker gode utearealer, soltilgang og tilstrekkelig lys, foreslår vi at Lørenskog skal ta i bruk Oslo kommunes «Utearealnormer for fellesareal 1)» som en minimumsnorm i nye utbyggingsprosjekter. Dette vil kunne gi større avstand og mer grøntareal mellom boligblokkene i nye byggeprosjekter i Lørenskog. Vi ser ingen grunn til at det skal være trangere mellom boligblokkene i bygda vår enn i hovedstaden. Professor Kine Halvorsen Thorén: «Det handler om romlighet i bebyggelsen, sol i førsteetasjene, grøntområder utenfor inngangsdøra. Det er gjort mange studier som viser at grøntområder er viktige for den mentale helsen. Disse fellesarealene er viktige for små barn og for de eldre, og denne tryggheten og nærheten kan ikke erstattes av offentlige parker»

 1. Oslo kommunes «Utearealnorm for fellesareal» innebærer bl.a. at avstand mellom bygninger på motstående sider av felles uteoppholdsareal skal være minst 1,5 ganger bebyggelsens gjennomsnittlige gesimshøyde. Dette gir en vinkel tilsvarende solvinkelen 1. mai kl. 15.00, og sikrer dermed at sola slipper inn til utearealene. Avstanden skal uansett ikke være mindre enn gjennomsnittlig 17 meter.

 

         3. Senterpartiet foreslår at det skal tilrettelegges for bygging av flere boligblokker på inntil 4 etasjer, innenfor dagens byggesone med hovedfokus på angitte områder

Vi tror folk trives bedre og blir lettere kjent med hverandre i lavblokker enn høyblokker og foreslår at det tilrettelegges for flere boligblokker på inntil 4 etasjer.

 1. Senterpartiet foreslår at det skal bygges flere leiligheter på minimum 45 kvadratmeter, innenfor dagens byggesone med hovedfokus på angitte områder

Folk kan bo lengre i leiligheter på 45 kvm enn mindre leiligheter. Dette gir mer stabile boforhold. Leiligheter på minimum 45 kvm synes også å være mindre attraktive for oppkjøpere å kjøpe opp og leie ut.

 1. Senterpartiet foreslår at boligblokker skal bygges med minimum 80% syd eller vest-vendte balkonger og at balkongene skal utformes slik at folk kan ha litt privat i forhold til nærmeste naboer.

Dersom dette vedtas blir det slutt på å bygge boligblokker hvor halvparten av leilighetene i blokka kun vender mot nord eller øst, ref. Lørenskog stasjonsby, og å bygge balkonger med 1 meters mellomrom med fri utsikt til hele sidemannens balkong, ref. boligblokker på Skårersletta vis a vis Jølstad begravelsesbyrå. Senterpartiet vil gå i dialog med utbyggere og kommunen for å prøve og få til dette.

 1. Senterpartiet foreslår at det skal tilrettelegges for bygging av flere rekkehus, innenfor dagens byggesone med hovedfokus på angitte områder

Tilbakemeldinger viser at mange ønsker å bo i rekkehus, bl.a. familier med små barn, og vi foreslår derfor at det tilrettelegges for bygging av flere rekkehus.

 1. Senterpartiet foreslår at det skal vedtas regler som ivaretar villaeiere som rammes av naboens «eplehage-utbygging»

Utbyggere trenger i dag ikke forholde seg til at naboer mister verdifull utsikt, sol og lysforhold eller får livskvalitet og verdien på egen bolig kraftig redusert.

Vi vil endre på regelverket slik at det skal tas hensyn til dagens villaeiere, slik at deres solforhold og utsikt ivaretas i størst mulig grad ved bygging av nytt hus på naboeiendommen. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Det kommer det godt naboskap ut av.

 1. Senterpartiet foreslår at kommunen skal begynne å se på og utarbeide kostnadsoverslag for trygge gang- og sykkelveier til skolene våre

Mange snakker om «Grønn mobilitet» i Lørenskog kommune, men det mangler på tiltak som kan gi barn trygge skoleveier og som gjør at syklende kan krysse kommunen på en trygg måte.

I planen som nå er på høring har Senterpartiet fått inn at sykkelveier skal opparbeides adskilt fra fortau, slik at gående og folk med nedsatt funksjonsevne kan ferdes trygt. Vi foreslår også at kommunen skal begynne å se på og utarbeide kostnadsoverslag for trygge gang- og sykkelveier til skolene våre, herunder:

 1. Øvre Grønlivei ned til Fjellhamar skole.
 2. Markus Tranes vei forbi Fjellhamar skole; Fjellsrud skole, og Langvannet til Skårerveien
 3. Hele Skåreveien til Kjenn skole, Mailand skole og sentrum
 4. Gamleveien fra Sørli, forbi Benterud skole og til Rasta skole

                       

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti

10.9.2020