Meny
NATTUR-kulturlandskap-åker-landbruk

Ikke bestemt deg?

Leserinnlegg på trykk i Romerikes Blad 2. september 2021

Hvis du ennå ikke har bestemt deg, vær klar over følgende:

  1. KLIMA: Senterpartiet vil overholde forpliktelsene til klimakutt i Parisavtalen, men vi vil kutte utslipp på en måte som gjør at vi får folk med oss på denne dugnaden. Da må vi gjøre dette på en måte som ikke skaper sosiale og geografiske forskjeller. Vi garanterer ikke for antall nye jobber ved overgang fra olje- og gass til ny miljøvennlig industri, men vi kan love at vi skal gjøre alt vi kan for å legge forholdene til rette for innovasjon og utvikling slik at Norge skal bli et av de land som er best på klimavennlige løsninger. Dette vil skape mange nye miljøvennlige arbeidsplasser i Norge og eksport av norskutviklede klimavennlige løsninger.
  2. HELSE: Senterpartiet vil øke grunnbemanningen og ha hele stillinger som tiltak for å styrke rekrutteringen og få ned sykefraværet innen helsesektoren. Tannhelse er en del av kroppen. For Senterpartiet er det viktig at tannlegebehandling skal inn i egenandelsordningen i folketrygden, slik at alle kan få tannlegehjelp. Vi vil styrke tilbudet om psykisk helsehjelp og opprettholde Ullevål sykehus og la Aker sykehus bli lokalsykehus for Groruddalen.
  3. POLITI: Dagens «Nærpolitireform» har blitt en «Fjernpolitireform». Senterpartiet lover at vi skal gjøre alt vi kan for at vi skal få tilbake et synlig og tilstedeværende politi med kjennskap til lokale forhold.
  4. FORSVAR: Senterpartiet vil bl.a. øke bevilgningene til Forsvaret til 2% av BNP i tråd med våre NATO-forpliktelser, gjeninnføre allmenn verneplikt, øke Heimevernet til 50.000 soldater og gjenopprette Sjøheimevernsavdelinger i HV-distriktene langs kysten, og videreføre Andøya som flystasjon.
  5. SKOLE OG UTDANNING: Senterpartiet vil fjerne kravet om at alle lærerstudenter må ha 4 i matematikk ved opptak til lærerutdanningen. Inntak må baseres på et karaktergjennomsnitt. Senterpartiet vil at nye kompetansekrav til lærere ikke skal ha tilbakevirkende kraft og vil at elever i grunnskolen og videregående skole skal få et sunt skolemåltid uten egenandel. Senterpartiet vil legge til rette for at flere skal utdanne seg innenfor yrkesfag og helse, slik at vi blir mindre avhengig av utenlandsk arbeidskraft.
  6. SAMFUNNSKRITISK INFRASTRUKTUR: Senterpartiet vil at samfunnskritisk infrastruktur som vann- og avløpsnett, energiforsyning og kommunikasjonssystemer skal være under norsk eierskap og kontroll. Senterpartiet mener at bredbåndsdekning (5G-nett) må bygges ut i hele landet.
  7. MAT: Senterpartiet vil gjeninnføre beredskapslagre for korn for å sikre selvforsyning i Norge og legge forholdene til rette for trygg, norsk kortreist og klimavennlig mat. Bøndene må gis samme inntektsmuligheter som andre yrkesgrupper.
  8. TJENESTER NÆR FOLK: Senterpartiet vil øke rammetilskuddet til kommunene, slik at innbyggerne får bedre tjenester. Med Senterpartiet i Regjering ville kommunene i Akershus fått 250 millioner i økt rammetilskudd i 2021.
  9. VIKEN: Senterpartiet vil oppløse Viken og gjenopprette Akershus som eget fylke.
  10. EU/EØS: Senterpartiet er sterk motstander av EU. Vi vil ta initiativ overfor EU for å se om det er mulig å erstatte EØS-avtalen med handels- og samarbeidsavtaler som bedre sikrer norske interesser.

Tom Arne Pedersen

Lørenskog Senterparti