Meny

Innspill 28.03.2020 til satsingsområder i ny samfunnsdel

Oppsummering av verksteder med kommuneplanutvalg/kommunestyre/hovedutvalg 5. februar og 9. mars 2020

Lørenskogs visjon

Visjonen sier noe om hvordan vi ser for oss Lørenskog i framtiden, og hva som skal kjennetegne Lørenskog som samfunn.

Visjonen i gjeldende samfunnsdel er:

Lørenskog – sunn, grønn og mangfoldig

Forslag til justert visjon i ny samfunnsdel

I forslaget nedenfor er innspillene fra verkstedet 9. mars satt sammen til en justert visjon. I forklaringen av hva som ligger i visjonen har vi forsøkt å ta inn og sette sammen momenter som er påpekt i gruppediskusjonene.

Forslag til justert visjon: Lørenskog – trygg og sunn, grønn og mangfoldig

Lørenskog skal være en trygg og sunn kommune

Folkehelse har høy prioritet der det legges vekt på forebygging. Trygge og inspirerende møteplasser og oppvekstmiljøer skal stimulere til aktiv deltakelse og fremme livskvalitet og sunne valg med gode idrettstilbud. Nærhet til Marka, ren luft, rene vassdrag og en mangfoldig natur skal gi mulighet for opplevelser og fysisk aktivitet i hverdagen.

En sunn og bærekraftig kommuneøkonomi skal gjenspeiles i både drift og investeringer.

Lørenskog skal være en grønn og mangfoldig kommune

Marka og naturmangfold skal sikres i Lørenskogs arealstrategier og arealforvaltning. Stedsutvikling skal vektlegge grønn mobilitet. Det skal være lettvint å gå, sykle og reise kollektivt. Små grønne lunger og store sammenhengende grønnstrukturer skal bidra til gode boområder og rekreasjon.

Naturen skal ha et rikt mangfold, og være til nytte og glede for både dagens og morgendagens innbyggere

En høy miljøprofil skal sikre en bærekraftig og miljøvennlig utvikling. Alle tiltak som påvirker klimaet og det ytre miljøet skal vurderes i forhold til dette. Det innebærer bruk av klimavennlige byggematerialer, energiøkonomisering, miljøvennlig kommunal drift, miljøvennlig transport, samt et innovativ næringsliv som fremmer bærekraft.

Lørenskog skal være et universelt utformet og inkluderende lokalsamfunn, med rikt kulturelt og etnisk mangfold som tar hensyn til alle aldersgrupper, skaper fellesskap, tilhørighet og sosiale nettverk. Boligtilbudet skal bidra til å skape mangfold i Lørenskogsamfunnet.

Satsingsområder de neste fire årene

På verkstedet 9. mars ble kommuneplanutvalgets forslag til satsingsområder for valgperioden diskutert:

1. Tilhørighet og felleskap

2. Bedre bokvalitet og bolig for alle

3. Bred ungdomssatsing

4. Tilrettelegging for miljøvennlige transportvalg

5. Demokrati og inkludering

Gruppene ble bedt om å ta stilling til følgende:

• Er det andre satsingsområder som heller burde vært med?

• Hvilke tre satsingsområder mener dere bør ha særlig prioritet?

Oppsummering fra verkstedet

Lørenskog kommune arbeider for å utvikle Lørenskog-samfunnet sammen med innbyggere, næringsliv og andre myndigheter. Kommunen yter tjenester og forvaltningsoppgaver innenfor en rekke områder som undervisning, helse og omsorg, arealforvaltning, vei, vann og avløp, kultur og fritid.

I kommuneplanens samfunnsdel blir det pekt ut satsingsområder. Satsingsområdene viser hva det nye kommunestyret mener skal ha særlig prioritet de neste fire årene fram til et nytt kommunevalg.

Satsingsområdene følger opp kommunens visjon. De erstatter ikke det brede og løpende arbeidet kommunen gjør, men gir føringer for kommunens egne prioriteringer blant annet gjennom økonomiplanen. De peker også på forventninger kommunen har til samarbeid med andre myndigheter, næringslivet herunder bolignæringen og det frivillige Lørenskog.

Satsingsområdene viser hva som skal ha prioritet. Hvordan satsingsområdene skal følges opp avklares gjennom arbeidet med tiltak og prioriteringer i økonomiplanen, og gjennom temaplaner og strategier.

Oppfølgingen vil også skje gjennom nye måter å løse oppgaver på sammen med innbyggere, næringslivet og det frivillige.

Tilhørighet og fellesskap

Lørenskog er en kommune i sterk vekst der mange flytter inn og ut. Med over 4000 nye innbyggere hvert år krever det en særlig innsats fra kommunen for å få disse innbyggerne til å føle tilhørighet til Lørenskog-samfunnet.

Lørenskog skal være et lokalsamfunn der innbyggerne kan jobbe, bo og leve der alle skal kunne delta i demokratiet, og ikke være en drabantby.

Satsingen på tilhørighet og felleskap er overbyggende og har betydning for mange samfunnsområder i kommunen som trygg og inkluderende oppvekst, integrering, nærmiljø, stedsutvikling, miljø og boligtilbud, og god omsorg for eldre.

Satsingsområdet vil være en viktig del av Lørenskogs arbeid med å følge opp FNs bærekraftmål.

Bokvalitet og inkluderende bomiljø

Alle trenger et godt sted å bo. Bolig er viktig for å få innbyggere til å bli i Lørenskog, mangfold og integrering, og å utjevne forskjeller.

Lørenskog skal de neste årene gjøre en særlig satsing for å sikre god bokvalitet med gode utearealer, sol og luft, varierte boliger som kan gi et tilbud til ulike boligsøkende blant annet unge, og tilpassede boliger for dem med spesielle behov. Kommen vil utfordre og legge særlig vekt på samarbeidet med bolignæringen om denne satsingen.

Bred ungdomssatsing

En viktig del av arbeidet med tilhørighet og fellesskap er å få ungdommen til å føle tilhørighet til lokalmiljøet og gis likeverdige muligheter.

Satsingsområdet er knyttet til en bred ungdomssatsing som omfatter sosial struktur (ungdomsmiljø og engasjement), ungdom og utdanning (inkludering), lavterskeltilbud for ungdom, alternative møtesteder, bevare muligheter til uorganisert idrett og fritidsaktiviteter, og motvirke barnefattigdom i lavinntektsfamilier.

Tilrettelegging for miljøvennlige transportvalg

Lørenskog skal videreføre satsingen på grønn mobilitet og miljøvennlige transportvalg. Satsingen er viktig for miljø, trafikksikkerhet, helse, trivsel og gode valgmuligheter for innbyggere og de som arbeider eller besøker Lørenskog.

Satsingen omfatter forsert arbeid med gang- og sykkelveier og gode snarveier, bedre muligheter for bruk av sykkel med tilrettelegge for bruk av el-sykkel, busstilbud på tvers, flere bussavganger med en god prisprofil, og gjøre ferdsel for barn og unge tryggere.

 

O                     O                     O

 

Lørenskog Senterpartis innspill 28.3.2020:

Lørenskog Senterparti er enig i at «Bedre bokvalitet» skal være et satsningsområde for inneværende valgperiode.

Men hvis dette skal bety noe mer enn en fin setning i uforpliktende festtaler, så må det stå noe om hva som menes med bedre bokvalitet og hvordan vi skal få det til. Dette må så i neste fase tas inn som krav til utbyggere i reguleringsavtaler.

Lørenskog Senterparti foreslår at det under avsnittet om Bokvalitet tas inn følgende avsnitt:

For å sikre tilstrekkelige lys, solforhold og grøntarealer ved utbygging av boligblokker, vil vi ta i bruk Oslo kommunes «Utearealnorm for fellesareal». Dette innebærer at avstanden mellom blokkene skal være en og en halv gang så stor som høyden på den høyeste blokka med forbehold om at avstanden aldri skal være mindre enn 17 meter målt mellom balkongene/svalgangene til respektive blokker.

Leilighetene i boligblokker skal ha syd eller vestvendte balkonger, og utformes slik at folk kan ha litt privatliv i forhold til nærmeste naboer.

Bokvalitet skal også gjelde for dagens huseiere. I dag ser vi at utbyggere kjøper opp villahager og hus og utnytter byggeforskriftene maksimalt til egen profitt.

Utbyggere trenger ikke forholde seg til at naboer vil miste verdifull utsikt, sol og lysforhold eller får livskvalitet og verdien på egen bolig kraftig redusert. Ei heller trenger utbyggere bry seg om at huset passer inn i nabolaget (boligtype og taktype).

Lørenskog Senterparti mener derfor at det i samfunnsdelen også bør sies noe om det skal tas hensyn til naboer ved bygging av nye hus i villastrøk, slik at nye hus passer inn og at naboens utsikt og solforhold skal ivaretas i størst mulig grad. Det handler om å ta hensyn til hverandre. Det kommer det godt naboskap ut av.

En måte å løse problemet på kan være at det åpnes for å kun tillate bygging av hus med 1 etasje, hvis hele eller størstedelen av utsikten fra naboens hus vil gå tapt hvis nytt hus bygges i 2 etasjer. Slike saker kan bringes inn for et politisk valgt utvalg til avgjørelse.

Lørenskog Senterparti er enig i at «Tilrettelegging for miljøvennlige transportvalg» skal være et satsningsområde, men vil legge til ordet «trygge, slik at det står: Tilrettelegging for trygge og miljøvennlige transportvalg».

I dette avsnittet, foreslår vi at det i siste avsnitt legges til:

Satsingen omfatter forsert arbeid med gang- og sykkelveier og gode snarveier, bedre muligheter for bruk av sykkel med tilrettelegging for bruk av el-sykkel, busstilbud på tvers, flere bussavganger med en god prisprofil, og gjøre ferdsel for barn og unge tryggere. For å oppnå tryggere ferdsel for myke trafikkanter skal det opparbeides flere sykkelveier adskilt fra fortau, slik at gående og funksjonshemmende kan ferdes tryggere på fortauet.

Lørenskog Senterparti savner at det i «Visjon om satningsområder i ny samfunnsdel» står noe om at vi må fortsette å ta vare på dyrket matjord.

I disse koronatider hvor grenser stenges og samfunnskritisk produksjon innstilles, ser vi også hvor viktig det er å være selvforsynt med mat. Vi bør derfor fortsette å ha fokus på å ta vare på dyrket matjord og kulturlandskapet for kommende generasjoner.

Tom Arne Pedersen
Lørenskog Senterparti